Předměty Praxe pro krizové řízení I, Praxe pro krizové řízení II, Praxe pro ekonomy I a Praxe pro ekonomy II jsou těsně provázány s předměty Bakalářská práce I a Bakalářská práce II.
Tato vazba se projevuje např. tak, že jednou z podmínek pro získání zápočtu z předmětu Praxe pro krizové řízení I, nebo Praxe pro ekonomy I je předložení připraveného zadání bakalářské práce, jejíž téma student získává právě v rámci předmětu Praxe pro krizové řízení I, nebo Praxe pro ekonomy I. Klíčovými „přípravnými“ předměty pro psaní bakalářské práce u specializací Matematické metody v krizovém řízení a Matematické metody v ekonomii jsou předměty Matematické metody v ekonomice a řízení I a Matematické metody v ekonomice a řízení II. Ty studenti absolvují ve třetím a čtvrtém semestru studia. Projekty, které v nich řeší, je připraví na jejich působení u poskytovatele praxe a současně na psaní bakalářské práce.

Snad pak už ani nepřekvapí, že klíčovými předměty pro absolvování předmětu Bakalářská práce I u specializací Matematické metody v krizovém řízení a Matematické metody v ekonomii jsou, mimo jiné, i předměty Praxe pro krizové řízení I, nebo Praxe pro ekonomy I a Matematické metody v ekonomice a řízení I. Zjednodušeně řečeno: ve třetím semestru se student rozhoduje o svém dalším směřování a dle toho volíme jeho poskytovatele praxe, ve čtvrtém semestru absolvuje předmět Praxe pro krizové řízení I, nebo Praxe pro ekonomy I, v jehož rámci získá téma pro svou bakalářskou práci, v pátém semestru pracuje v rámci předmětů Bakalářská práce I a Praxe pro krizové řízení II, nebo Praxe pro ekonomy II na své bakalářské práci a v šestém semestru ji v rámci předmětu Bakalářská práce II napíše a připraví se na její obhajobu.

Popsaná struktura přípravy a realizace bakalářské práce je ve zjednodušené podobě graficky znázorněna na obrázku 1.

Obrázek 1 Geneze vzniku bakalářské práce