Kandidátka: Mgr. Zuzana Roth

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: Various types of chaos and entropy in dynamical systems

Školitel: doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.

Oponenti:

doc. RNDr. Roman Hric, Ph.D. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica) Posudek

doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. Posudek

Autoreferát

Dne 5. 6. 2019 byl na základě úspěšné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Mgr. Zuzaně Roth přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).