Kandidát: RNDr. David Pokluda

Obor: Matematická analýza

Téma dizertační práce: ω-limitní množiny jednorozměrných dynamických systémů

Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Oponenti:
prof. RNDr. František Neuman, DrSc. – posudek
RNDr. Marta Štefánková-Babilonová, Ph.D. – posudek

Autoreferát

Dne 10. 5. 2001 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Davidu Pokludovi přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).