Telefonní kontakty

01

+420 553 684 449

Místnost

01

MR-433

doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.

Email: eva.klimova@fpf.slu.cz

Publikační činnost

Seznam publikovaných prací

 Monografie a knihy

Klímová, E. Italské určité sloveso z pohledu funkční větné perspektivy ve srovnání s určitým slovesem anglickým. Opava: Slezská univerzita, 2003. ISBN 80-7248-201-7. 136 s.

Klímová, E. Otázky vztahu modu a modality v italštině (na pozadí angličtiny a češtiny). Opava: Slezská univerzita, 2009. ISBN 978-80-7248-541-3. 211 s.

        Klímová, E. (ed.) Historie života Albrechta z Valdštejna vévody frýdlantského od Gualda Priorata (doplněná studií Alessandra         Catalana Dějiny jako dobrodružství, dobrodružství jako dějiny v životě a díle Galeazza Gualda Priorata). Dauphin, Praha, 2016,         271 s. ISBN 978-80-7272-836-7. (Přeložila a připravila k vydání)

Kapitoly v monografiích

Klímová, E. From Comparative Word Order Studies: Thoughts on Word Order in Italian in Comparison with English and Czech. In: Černý, M., Chamonikolasová, J., Kavka, S. J., Klímová, E. New Chapters in Functional Syntax. Ostravská univerzita, 2011. S. 28-46. ISBN 978-80-7368-946-9.

Klímová, E. Principi dell’ordine delle parole in tre lingue tipologicamente diverse. In: Contesti di apprendimento di italiano L2, Franco Cesati Editore, Firenze, 2013, s. 43-57. ISBN 978-88-7667-475-4.

Klímová, E. La modalità e le frasi iussive. In: LItalia e la cultura europea, Franco Cesati Editore, Florencie, 2014, s. 577-584. ISBN 978-88-7667-520-1.

Klímová, E. On the grammatical norms and word order in Italian and in English in comparison with Czech. In: EME Éditions, Louvain-La-Neuve, 2017, s. 69-76. ISBN 978-2-8066-3579-2.

Klímová, E. Albrecht z Valdštejna podle G. Gualda Priorata v díle Historia della vita d’Alberto Valstain, Duca di Fritland. In: Knížky naučení všelikého, Heilandová, L., Pavelková, J. (edd.). Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2019, s. 69-78. ISBN 978-80-7051-279-1.

Klímová, E. L’ordine delle parole in interazione con gli altri fattori della struttura informativa: la frase italiana e quella ceca.  In: Systèmes linguistiques et textes en contraste. Études de linguistique slavo-romane. (Éds) Olga Inkova, Małgorzata Nowakowska & Sebastiano Scarpel, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. 2020, s. 375-386. ISBN 978-83-8084-506-0.

Studie publikované v mezinárodně uznávaných/recenzovaných periodikách a sbornících

Klímová, E. Dislocazione a sinistra – descrizione formale e funzionale. In: études romanes de Brno, L 23, 2002. S. 71-79. ISBN 80-210-2830-0.

Klímová, E. Ordinamento lineare dell’enunciato in italiano. In: Linguistica Pragensia, XII/1, 2002. S. 40-49. ISSN 0862-8432.

Klímová, E. Sulla funzione del condizionale nell’enunciato italiano. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Romanica Olomucensia XII, 2003. S. 179-188. ISBN 80-244-0683-3.

Klímová, E. L’imperativo italiano tra morfologia e pragmatica. In: études romanes de Brno, L 25, 2004. S. 85-96. ISBN 80-210-3431-9.

Klímová, E. Verbo italiano ed il verbo inglese sulle scale semantiche. In Linguistica Pragensia, XIV/1, 2004. S. 32-41. ISSN 0862-8432.

Klímová, E. Poznámky k funkci diateze v italštině a angličtině na rovině FVP. In Časopis pro moderní filologii, 86, 2/2004. S. 79-93. ISSN 0862-8459.

Klímová, E. Considerazioni sul rapporto tra le categorie verbali di modo e tempo. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Romanica Olomucensia XV, 2005. S. 139-148. ISBN 80-244-1094-X.

Klímová, E. Modus a modalita na rovině funkční větné perspektivy. In: Časopis pro moderní filologii, 87, 1/2005. S. 22-38. ISSN 0862-8459.

Klímová, E. Alcune considerazioni sulla soggettività nella modalità dell’enunciato. In: études romanes de Brno, L 26, 2005. S. 117-125. ISBN: 80-210-3723-7.

Klímová, E. Modo verbale in italiano tra forma e funzione. In: Linguistica Pragensia, XVI/1, 2006. S. 14-27. ISSN 0862-8432.

Klímová, E. Alcune note sulla modalità del verbo “dovere”. In: études romanes de Brno, L 27, 2006. S. 51-60. ISBN 80-210-4078-5.

Klímová, E. Osservazioni sul rapporto tra modo e modalità (non solo) in italiano. Institutio, In: Rivista di didattica delle discipline storiche, linguistiche e letterarie, 2/1-2, 2006. S. 27-43. Lecce: Casa editrice Pensa.

Klímová, E. Osservazioni sul valore modale del congiuntivo italiano. In: Sborník prací Ostravské univerzity, Studia Romanistica 6, 2006. S. 43-58. ISBN 80-7368-163-3.

Klímová, E. Sul rapporto tra la struttura del predicato e il grado di dinamismo comunicativo del verbo predicativo. In: Écho des études romanes, II/1. České Budějovice 2006. S. 15-31. ISSN 1801-0865.

Klímová, E. Il verbo italiano a modo finito ed il verbo inglese nel loro valore comunicativo. In: Linguistica Pragensia, XVII/1, 2007. S. 46-55. ISSN 0862-8432.

Klímová, E. On the Epistemic Mood in Italian and in English. In: Pocta Evě Mrhačové. Universitas Ostraviensis, 2006. S. 117-130. ISBN 80-7368-209-5.

Klímová, E. Fattori della prospettiva funzionale dell’enunciato in italiano a confronto dell’inglese e del ceco. In: In onore di Ivan Seidl. Opava: Slezská univerzita, 2007. S. 113-123. ISBN 978-80-7248-008-1.

Klímová, E.: Osservazioni sulle scale semantiche in italiano a confronto dell’inglese e del ceco. In: Écho des études romanes, III/1-2, 2007, České Budějovice. S. 173-181. ISBN 978-80-7394-002-7.

Klímová, E. Modo e modalità della frase dipendente in italiano: dalla morfosintassi alla pragmatica. In: Rivista di Psicolinguistica Applicata VIII/1-2, 2008, [KB 1787]. S. 131-149.

Klímová, E. Note sulla funzione della diatesi passiva in italiano e in inglese a livello della prospettiva funzionale dell’enunciato (PFE). In: Romanica Cracoviensia, 10/2010, s. 137-152.

Klímová, Eva. Il verbo italiano di modo finito nella struttura informativa dell’enunciato a confronto con il verbo inglese. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Romanica Olomucensia 23/1, 2011. S. 125-135. ISSN 1803-4136.

Klímová, E. Tradurre la realtà insulare in ceco. In: Insularità e cultura mediterranea nella lingua e nella letteratura italiana. Firenze: Franco Cesati ed. 2012. ISBN 978-88-88-7667-439-6.

Klímová, E. On the position of Spatial and temporal adverbials in the Italian sentence. In: Écho des études romanes, VIII/1, 2012, České Budějovice. S. 195-204. ISSN 1801-0865.

Klímová, E. On Modal Auxiliaries in Italian in Comparison with English. In: Silesian Studies in English 2012. International Conference of English and America Studies (Proceedings). Opava: Slezská univerzita, 2013. S. 64-75. ISBN 978-80-7248-887-2.

Klímová, E. Aspetti pragmatici dell’enunciato in un atto di comunicazione in ambiente interculturale. In: Revista de Italianística, Universidade de São Paulo, n. 30, 2015, s. 112-124. ISSN 2238-8281.

Klímová, E. Il congiuntivo nell’italiano scritto e parlato. In: Écho des études romanes, XI/2, 2015, České Budějovice, s. 45-55. ISSN 1801-0865.

Klímová, E. O času a způsobu modálních sloves v italštině ve srovnání s angličtinou. In: Časopis pro moderní filologii, 102, 1/2020. S. 72-86.

Studie publikované v ostatních periodikách a sbornících

Klímová, E. On the communicative value of the Italian and the English finite verb form. In: Proceedings of the 6th Conference of British, American and Canadian Studies, Prešov 2000. S. 103-108. ISBN 80-8068-014-0.

Klímová, E. On the Borderline between Types of Modality in Italian in Comparison with English. In: Silesian Studies in English 2006. International Conference of English and America Studies (Proceedings). Opava: Slezská univerzita, 2006. S. 84-91. ISBN 80-7248-400-1.

Klímová, E. Tempo verbale nella struttura informativa dell’enunciato. „Atti del XVII Congresso dell’A.I.P.I.“. AIPI, 2009. S. 73-86.

Klímová, E. Considerazioni sul modo deontico in italiano. In: Lingue e letterature romanze, a cura di Arcangeli, M., Chovancová, K, Klimová, K., Reichvalderová, E. Roma: Aracne, 2011, S. 199-211. ISBN 978-88-548-3457-6.

Klímová, E. Několik poznámek k pragmatickým aspektům výpovědi. Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě. Řada jazykovědná, D 4, ročník 2008.

Klímová, E. On Semantic Scales in Italian in Comparison with English and Czech. In: Slavica Viterbiensia III, 2011. S. 79-93, Roma. ISBN 978-88492-1198-6.

Klímová, E. Osservazioni sull’espressione della modalità nell’italiano (e nello spagnolo), In: „Atti del XVIII Convegno dell’A.I.P.I.“, Oviedo 2008. ISBN 978-88-7667-414-3.

Skripta

Klímová, E. Manuale di morfologia italiana I. Opava: Slezská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7248-008-1. 74 s.

Klímová, E. Manuale di morfologia italiana II. Opava: Slezská univerzita, 2017. ISBN 978-80-7510-238-6. 76 s.

 

Ediční/redakční činnost

In onore di Ivan Seidl (Klímová, E., red.). Opava: Slezská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7248-008-1.

Černý, M., Chamonikolasová, J., Kavka, S. J., Klímová, E. New Chapters in Functional Syntax. Ostravská univerzita, 2011. ISBN 978-80-7368-946-9.

Překlady

Simone, Raffaele. Vášně duše [Le passioni dell’anima.] Dauphin, Praha, 2020, 307 s. ISBN 978-80-7272-269-3. (Přeložila a doplnila doslovem.)

Priorato, Gualdo. Historie života Albrechta z Valdštejna vévody frýdlantského [Historia della vita d’Alberto Valstain, Duca di Fritland]. Dauphin, Praha, 2016, 271 s. ISBN 978-80-7272-836-7. (Přeložila a připravila k vydání.)