Studijní pobyt

Obecné informace

 • Dlouhodobý studijní pobyt v zahraničí může trvat v délce 2 - 12 měsíců.
 • Krátkodobou mobilitu v délce 5 - 30 dní mohou realizovat studenti kombinované formy studia, studenti doktorských studijních programů a další skupiny studentů s překážkou. Tento typ mobility je doplněn o povinnou virtuální složku (neplatí pro doktorandy). Krátkodobé kombinované mobility jsou možné jenom u těch institucí, které tuto formu mobility nabízejí. Bližší informace o konkrétních možnostech mají fakultní koordinátoři programu Erasmus+.
 • Student může vyjet ve všech formách (prezenční i kombinovaná) a stupních studia (Bc., NMgr., PhD.).
 • Student musí být zapsaný v akreditovaném studijním programu na SU po celou dobu účasti na mobilitě.
 • Studijní pobyt lze realizovat na zahraniční partnerské univerzitě, s kterou má SU FPF uzavřenu inter-institucionální smlouvu.
 • Studium v zahraniční je plně uznatelné v rámci studijního programu na domácí instituci – za předměty absolvované v zahraničí obdrží student kredity.
 • Student obdrží od domácí vysokoškolské instituce stipendium ve formě paušální částky na měsíc diferencované podle země pobytu.
 • K výpočtu délky pobytu se používá, v souladu s účastnickou smlouvou, kalkulátor celkové výše stipendia.
 • Studenti spadající do skupiny znevýhodněných studentů (studenti se specifickými potřebami a studenti s ekonomickou překážkou) mají možnost získat speciální stipendium, o které si žádají dle instrukcí institucionálního koordinátora programu Erasmus+.
 • Student je povinen uskutečnit studijní pobyt v termínu sjednaném v účastnické smlouvě. Předčasný návrat může znamenat nutnost část přiděleného stipendia vrátit.
 • V případě zájmu o prodloužení mobility je nutné vyplnit žádost o prodloužení v mobilitním systému ISOIS. Žádost podepisuje ústavní koordinátor na straně domovské univerzity, na hostitelské instituci zahraniční koordinátor. 
 • Zkušenosti studentů, kteří již zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus absolvovali, si lze přečíst v záložce "Zkušenosti z pobytů" či v databázi závěrečných zpráv.
 • Další informace o programu Erasmus+ naleznete na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce.

Jak se přihlásit do programu Erasmus+

 • Začátkem letního a zimního semestru probíhají na každém ústavu výběrová řízení, na základě kterých jsou vybrání studenti, kteří v následujícím akademickém roce budou moci vyjet na partnerskou zahraniční univerzitu v rámci programu Erasmus+. Možnosti výjezdu se na každém ústavu liší podle počtu uzavřených partnerských smluv. Seznam partnerských univerzit naleznete zde.
 • Předpokládá se, že student v předchozích dvou semestrech před podáním přihlášky splnil min. 20 kreditů/semestr

 • Přihlášky na zahraniční mobility je možné podávat prostřednictvím Mobilitního systému SU, kde jsou uveřejněna všechna aktuálně otevřená výběrová řízení. 

  Při vyplnění přihlášky a práci s Mobilitním systémem SU můžete využívat následující videonávody (pro studenty):

V elektronické přihlášce na studijní pobyt je nutné nahrát:

 • strukturovaný životopis v anglickém jazyce
 • motivační dopis v anglickém jazyce 
 • výpis výsledků dosavadního studia (z IS SU)

Po vybrání do programu Erasmus+

 • Pokud je student vybrán pro výjezd v rámci programu Erasmus+, musí vyplnit přihlašovací dokumenty.
 • Learning Agreement (část „Before Mobility“) – vyplňuje se prostřednictvím Mobilitního systému SU. Obsahuje seznam předmětů, které bude student na zahraniční univerzitě studovat (tabulka A) a seznam předmětů, které tím budou splněny na SU (tabulka B). Prostřednictvím Mobilitního systému SU jej elektronicky schválí a odešle k dalšímu posouzení fakultnímu/ústavnímu koordinátorovi a následně koordinátorovi zahraniční univerzity.
 • Účastnickou smlouvu – je podkladem pro vyplacení grantu a obsahuje práva a povinnosti účastníka mobility Erasmus+. Účastnickou smlouvu student generuje v Mobilitním systému SU. Informace o výši grantu jsou k dispozici zde.

 • OLS jazykové hodnocení – před výjezdem je potřeba vyplnit hodnocení jazykových dovedností v databázi On-line Linguistic Support. Více o OLS zde.
 • Studijní plán si student sestavuje se svým ústavním koordinátorem, se kterým řeší otázku ekvivalentních předmětů.
 • Fakultní koordinátorka programu Erasmus+ zasílá na partnerskou univerzitu do zahraničí studentovu oficiální nominaci. Partnerská univerzita nominované studenty kontaktuje s dalšími instrukcemi a informacemi ohledně ohledně příjezdu, ubytování aj. (doba poslání dokumentů je u každé univerzity individuální).
 • Studenti vyjíždějící na zahraniční mobilitu jsou povinni si na vlastní náklady zajistit cestovní pojištění po celou dobu pobytu v zahraničí. Využít mohou smluvní pojišťovnu Slezské univerzity v Opavě - vice informací ZDE.

Během pobytu v zahraničí

 • Student může provést změnu ve svém Learning Agreement – ve svém on-line Learning Agreement vyplní část Changes to Learning Agreement a předá ji ke schválení. 

 • Požádat o prodloužení mobility – nejlépe 1 měsíc před původně plánovaným koncem mobility zašle prostřednictvím Mobilitního systému žádost o prodloužení.

Před odjezdem ze zahraničí

 • Student si u koordinátora na hostitelské univerzitě nechá vystavit Transcript of Records (výpis zkoušek absolvovaných v zahraničí) a Confirmation of Erasmus Study Period

Po příjezdu ze zahraničí

 • Student informuje fakultního koordinátora o příjezdu 
 • Confirmation of study period – vystavuje zahraniční univerzita – nutno dodat v originále na referát pro zahraniční vztahy FPF a sken nahrát do Mobilitního systému SU nejpozději 15 dní po návratu ze zahraničí. Student má povinnost dodržet délku studijního pobytu, uvedenou v účastnické smlouvě. V případě předčasného návratu (pobyt bude kratší o více než 5 dnů) je student v souladu s pravidly programu Erasmus+ povinen vrátit část stipendia připadající na dny, o které byl pobyt zkrácen.
 • Transcript of records - vystavuje zahraniční univerzita – nutno nahrát do Mobilitního systému SU a originál případně předá na referát pro zahraniční vztahy FPF
 • Závěrečná zpráva – vyplňuje student on-line prostřednictví EU Survey. Výzvu k vyplnění zprávy obdrží na svůj e-mail.      

Green Erasmus

Program Erasmus+ aktivně přispívá k nové evropské strategii růstu Zelená dohoda pro Evropu. Vzhledem k tomu, že jádrem programu Erasmus+ je mobilita, program podporuje mj. udržitelné druhy dopravy a odpovědné chování. Od akademického roku 2021/2022 mohou studenti, kteří se účastní dlouhodobé mobility, získat ke svému Erasmus grantu dodatečnou částku ve výši 50€ v případě, kdy pro cestu tam i zpět do vzdálenosti delší než 100 km využijí namísto letadla vlak, autobus, loď nebo sdílené osobní auto (využije jej 2 a více účastníků). Nárok na zvýšenou finanční podporu vzniká také studentům, kteří cestují na krátkodobou mobilitu v případě, že je jim v souladu pravidly programu přiznán grant na cestovné.

Podpora studentů se specifickými potřebami

Studentům, jejichž zdravotní, tělesný nebo duševní stav je takový, že by jejich účast na mobilitě nebyla možná bez dodatečné finanční podpory, nabízí program Erasmus+ na úhradu nákladů spojených s jejich výjezdem navýšenou částku grantu. Studentům tělesně či mentálně hendikepovaným, studentům vyžadující speciální diety nebo pravidelné lékařské prohlídky jsou hrazeny dodatečné náklady, které vzniknou v důsledku zajištění nezbytných podmínek pro jejich pobyt v zahraničí. Vzniklé náklady je nutné doložit doklady. 

Studenti, kteří mají nárok na sociální stipendium, pobírají přídavky na dítě, pečují o děti nebo o jiné závislé osoby, jsou sirotky nebo jsou v jiné obtížné rodinné či životní situaci, mají nárok na navýšení příslušné měsíční výše grantu o: 

 • 250€/měsíc u dlouhodobé mobility
 • 100 €/mobilitu u krátkodobé mobility v délce 1-14 dnů
 • 150€/mobilitu u krátkodobé mobility v délce 15-30 dnů
 • cestovné dle platných sazeb u krátkodobé mobility

Studenti, kteří studují v kombinované formě studijního programu, studenti, kteří profesionálně sportují nebo kterým v účasti na mobilitě brání jejich zaměstnání či jiné závazky, nabízí program Erasmus+ možnost účastnit se krátkodobé kombinované mobility. Tato mobilita představuje kombinaci krátkodobého fyzického pobytu v zahraničí v délce 5-30 dnů doplněné o on-line studium z ČR. Nárok na účast na krátkodobé mobilitě je posuzována v rámci procesu zpracování přihlášky a výběrového řízení. Krátkodobé kombinované mobility jsou možné jenom do těch zemí a na ty univerzity, které tuto formu mobility nabízejí.

Bližší informace o konkrétních možnostech mají fakultní koordinátoři programu Erasmus+.

Kontakty

FPF SU Opava
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Masarykova třída 343/37
746 01 Opava
+420 553 684 255

Úřední hodiny:

Pondělí8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Úterý8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Středa8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Čtvrtek8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Pátek8:00 – 11:3013:00 – 15:00