B7310 Angličtina / Němčina pro školskou praxi

Obecné informace o studijním oboru Angličtina / Němčina pro školskou praxi pro uchazeče o studium

Typ studijního programu: bakalářský (standardní doba studia 3 roky)

Financování: z veřejného rozpočtu, studium je bezplatné

Forma studia: kombinovaná

Výuka probíhá distanční formou - konzultace vždy v určené dny (zpravidla čtvrtky nebo pátky, zpravidla jednou za 14 dní). Těžiště spočívá v samostudiu a v plnění zadaných úkolů. Komunikace mezi studentem a učitelem probíhá elektronicky za pomocí platformy Moodle popřípadě e-mailem.

Cílová skupina

Cílovou skupinou těchto tříletých bakalářských studijních oborů v kombinované formě jsou především učitelé, kteří mimo rámec své aprobace, tj. bez odpovídající kvalifikace, vyučují angličtinu / němčinu. Studium je zaměřeno v prvé řadě na specifické rozšíření učitelské aprobace.

Častým dotazem potenciálních uchazečů bývá, zda je absolvování studijního oboru učiní aprobovanými pro výuku cizího jazyka na ZŠ, popř. SŠ. Jak vyplývá z definice cílové skupiny, tuto aprobaci může získat pouze takový uchazeč, který již v dřívější době absolvoval některý z akreditovaných oborů učitelství (M7504). Studium oboru Angličtina / Němčina pro školskou praxi tedy neumožňuje získání učitelské kvalifikace uchazečům bez předchozího pedagogického vzdělání, avšak umožňuje učitelům rozšířit si svoji stávající aprobaci a stát se kvalifikovanými učiteli angličtiny / němčiny.


Profil a uplatnění absolventů

Absolvent ovládá mluvenou a psanou angličtinu / němčinu na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, má odpovídající znalosti lingvoreálií anglicky / německy mluvících zemí a přehled zejména o novější anglicky / německy psané literatuře. Vzhledem k zaměření studia je charakteristickou součástí profilu absolventa oboru také znalost didaktiky vyučování předmětu a schopnost aplikovat ji tvůrčím způsobem v pedagogickém procesu.

Přijímací zkouška:


Písemný test jazykových kompetencí na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR)

Studium:


Obor se studuje kombinovanou formou, tzn. stěžejní část probíhá formou samostudia. Konzultace probíhají hromadně formou přímé výuky, cvičení či seminářů. Zpravidla jednou za 14 dní ve stanovené dny probíhá výuka. Je třeba počítat s celodenní účastí. Vyučující jsou mimoto k dispozici k individuálním konzultacím po předchozí dohodě buďto osobně nebo prostřednictvím elektronické platformy Moodle.

Členění studia:

roč.

Základní modul - Předměty Povinné

(140 kreditů A)

1-3

Praktický jazyk

Ročníková práce

Bakalářská práce

Úvod do jazyka

Jazykové plány

Úvod do literatury

Literatura německy mluvících zemí

Lingvoreálie německy mluvících zemí

Didaktika oboru

a řízená praxe

roč.

Předměty volitelné

(64 kreditů B)

1-3

Rozvoj jazykových dovedností

Individuální koučování v MMU*

se speciálním zaměřením

Prohlubování didaktických

oborových aplikací

Student má povinnost splnit 180 kreditů, z čehož mohou případně 20% tvořit i kredity C - předměty volitelné. Nabídka je sestavena tak, aby student mohl dosáhnout požadovaného počtu kreditů na oboru.

* MMU - Multimediální učebna ÚCJ

Kontakt na referenty:

Angličtina pro školskou praxi: Mgr. Marie Machničová, tel. 553 684 445, e-mail: marie.machnicova@fpf.slu.cz

Němčina pro školskou praxi: PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D., tel. 553 684 456, e-mail: gabriela.rykalova@fpf.slu.cz