Underground a druhá kultura ve střední Evropě - Pozvánka na konferenci v Opavě

  • Peter Mlích
  • 15.06.2022
.

Pozvánka na konferenci v Opavě / Zaproszenie na konferencję w Opawie

Underground a druhá kultura ve střední Evropě. / Underground i druga kultura w Europie Środkowej.


22. 9. 2022, Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Masarykova třída 37, Opava ve spolupráci s Univerzitou Adama Mickiewicze v Poznani.

22 09 2020, Instytut Bohemistyki i Bibliotekoznawstwa FPF SU w Opawie, Masarykova třída 37, Opava we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Konferenci podporuje Česko-polské fórum – Forum Polsko-Czeskie při Ministerstvu zahraničních věcí ČR (registrační číslo projektu: 12/2022).

Konferencję wspiera Česko-polské fórum – Forum Polsko-Czeskie przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej (numer rejestracyjny projektu: 12/2022).


Zaměření konference / Tematyka konferencji

Konference je chápána ve velmi širokém pojetí na téma underground a druhá kultura ve střední Evropě, uvítáme rovněž příspěvky zaměřené interdisciplinárně (např. literatura – hudba, literatura a výtvarné umění apod.). Duchovním patronem konference je český básník, filozof Egon Bondy (vlastním jménem Zbyněk Fišer; 20. ledna 1930, Praha – 9. dubna 2007, Bratislava). Program setkání bude upřesněn na základě témat přihlášek a zaslán s předstihem účastníkům konference. Referáty je možné přednést v češtině, polštině, slovenštině nebo v některém z tzv. konferenčních jazyků (angličtina, němčina, francouzština, ruština). Z konferenčního jednání bude vydána kolektivní monografie.

Temat Konferencji dotyczy szerokiego pojęcia tematu undergroundu i drugiej kultury w Europie Środkowej. Chętnie przyjmiemy również referaty na tematy interdyscyplinarne (np. literatura - muzyka, literatura - sztuki piękne itp.). Patronem duchowym konferencji jest Egon Bondy (prawdziwe nazwisko Zbyněk Fišer; 20 stycznia 1930, Praga - 9 kwietnia 2007, Bratysława). Porządek obrad zostanie określony na podstawie tematów zgłoszeń i przesłany z wyprzedzeniem uczestnikom konferencji. Referaty mogą być prezentowane w języku czeskim, polskim, słowackim lub w jednym z tak zwanych języków konferencyjnych. Ze spotkania konferencyjnego zostanie opublikowana monografia zbiorowa.


Další informace viz příloha / Więcej informacji znajdziesz w załączniku.

Poslední aktuality

Zobrazit všechny aktuality