Kandidát: Mgr. Milan Pobořil

Obor: Geometrie a globální analýza

Téma dizertace: K problematice reprezentací nulové křivosti

Školitel: doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.

Oponenti:
prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. – PřF UP, Olomouc – posudek
doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. – FSI VUT, Brno – posudek

Autoreferát

Dne 17. 5. 2006 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Mgr. Milanu Pobořilovi přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).