Pokyny pro vyplňování zadání kvalifikačních prací (bakalářské, diplomové, disertační)

Studenti po přihlášení se v IS SU k nějakému tématu bakalářské, diplomové či disertační práce jsou povinni vytisknout prostřednictvím IS SU "rozpis se zadáním DP/BP" a odevzdat jej do 31. 10. 2023 na sekretariát MÚ.

Postup pro vložení zadání bakalářské, diplomové či disertační práce do IS SU:

Vedoucí práce:

  • Po přihlášení do systému http://is.slu.cz/ kliknete na odkaz Školitel > Rozpisy a vyberete typ práce.
  • Kliknete na odkaz "Založit" a vyplněním formuláře "Vytváření a úprava témat" vložíte do systému téma bakalářské / diplomové práce (postupujte podle pokynů viz. níže).
  • Kliknete na tlačítko "Uložit".
  • Informujete studenta, aby se k danému tématu přihlásil, nebo jej můžete k tématu vložit sami prostřednictvím odkazu "Manipulovat se studenty".

Student:

  • Po přihlášení do systému http://is.slu.cz/ kliknete na odkaz Student > Během studia > Rozpisy témat.
  • Z nabízených témat si zvolíte to, o které máte zájem a kliknete na "Přihlásit se" (pokud jste již k tématu nebyli vloženi vedoucím práce).
  • Prostřednictvím tlačítka "Tisknout zadání" vytisknete zadání a odevzdáte jej na sekretariátu MÚ (do 31. 10. 2023).
  • Sekretářka zadání předá k podpisu řediteli MÚ a informuje Vás, až si jej budete moci vyzvednout.
  • Případné změny v již vytištěném zadání je potřeba provádět společně s vedoucím práce a pro jejich schválení vytisknout znovu "Zadání" a nechat jej podepsat ředitelem MÚ.

Pokyny pro vyplňování formuláře "Vytváření a úprava témat"

Důsledně vyplňujte všechna políčka.


Další instrukce:

Text vepisujte ručně, vyhýbejte se kopírování z wordu (a jiných chytrých editorů), protože přidávají skryté a jiné znaky. Nepoužívejte znaky ("<", ">", "&"), které komplikují práci při exportu dat do jiných IS (obvykle je nutné pak taková políčka ručně opravovat). Navíc dochází ke zkomolení češtiny.

Odkazy na webové stránky uvádějte ve tvaru http:// .

Pozn. Chytré editory umí interpretovat HTML odkazy, umí přidávat různé řídící a neviditelné symboly a konvertovat české i jiné znaky a všechny tyto transformace pak komplikují práci programům pro další zpracování.

Práce musí být vypracována podle Metodiky úpravy, zpracovávání, ukládání a zpřístupňování závěrěčných prací na Matematickém ústavu v Opavě a její grafická úprava musí odpovídat předloze pro psaní kvalifikačních prací.

Práce bude zveřejněna podle Metodického pokynu rektora č. 2/2017 k odevzdávání, ukládání a zveřejňování závěrečných prací a habilitačních prací Slezské univerzity v Opavě.