Tvary a tváre eseje (očami lingvistu)

  • hlavní
  • 16.04.2024
Opavská pobočka Jazykovědného sdružení ČR zve na přednášku Mgr. Miloše Horvátha, PhD.

Mgr. Miloš Horváth, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Tvary a tváre eseje (očami lingvistu)
Esej býva často vo vedeckom diskurze i v predstavách laikoch označovaná ako žáner par excellence, čiže taký typ textu, ktorý stojí na vrchole semioticko-kultúrnej pyramídy. Z inej perspektívy zase možno považovať esej za prototyp textu, ktorý je natoľko sublimujúci, vnútorne protirečivý až efemérny, že akákoľvek snaha o jeho definovanie sa môže zdať odsúdená na neúspech. Napriek tejto zjavnej metodologickej skepse sa v prednáške pokúsime zrekonštruovať podstatu i vnútornú dynamiku fenoménu eseje, ktorý je tu prítomný od čias antiky po dnes. Inovatívnym momentom prednášky je koncept, že esej nepredstavuje len určitý špecifický druh alebo typ textu, ale má potenciu niesť širokú paletu kultúrne podmienených významov, ktorých hĺbková interpretácia – najmä v súčasnej ére rýchlej databankovej komunikácie a vopred pripravených textových prefabrikátov – je o to cennejšia, o to žiaducejšia.