Worskhop Prevence plagiátorství

  • hlavní
  • 25.11.2021
Třetí workshop série akcí Ústavu informatiky se budeme zabývat prevencí plagiátorství ve studentských a akademických pracích. Známe to všichni… Ve studentských pracích se mohou často vyskytovat i neúmyslné chyby, které lze i tak klasifikovat za plagiátorství. V rámci workshopu budou prezentovány postupy, jak se takovým chybám vyvarovat a jak můžeme studenty podpořit, aby k uvedeným problémům nedocházelo.


Lektorka: Mgr. Anna Novotná, Ph.D.

Místo: Workshop probíhá hybridně. Lze se jej účastnit prezenčně v zasedací místnosti ÚI (Bezručovo náměstí 13, Opava) nebo online v MS Teams odkaz je přiložen níže)

Čas: 25. 11. 2021 od 13:00 do cca 15:00

Při prezenční účasti je zapotřebí dodržovat veškerá platní epidemiologická opatření. V případě zhoršení podmínek se workshop bude konat online.

Workshop je podpořen z projektu C13-2021 Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení.

Odkaz na online schůzku: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTZmZDYyYjItN2QxYy00NmNmLTlkNmQtMGYyNDNhN2ZjNDU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a6363da9-944b-4aae-abf8-3478e529ad2f%22%2c%22Oid%22%3a%221b7c0f14-27e5-4213-bab8-af687367dec7%22%7d