Worskhop Využívání netextových zdrojů ve studentských pracích

  • hlavní
  • 25.11.2021
Ve druhém ze série workshopů Ústavu informatiky se budeme zabývat využitím netextových zdrojů ve studentských pracích. Velké množství primárních zdrojů ke studiu ve formě knih, časopisů, sborníků či jiných textových materiálů, dnes často doplňují také mnohé netextové zdroje, které studenti mohou ve svých studentských či akademických pracích využít. Může se jednat o audiální, audiovizuální, ale také různé faktografické či datové záznamy. V rámci workshopu budou demonstrovány možnosti práce s těmito zdroji a „pravidla“ pro jejich citování.


Lektor: Mgr. Kamil Matula

Místo: Workshop probíhá hybridně. Lze se jej účastnit prezenčně v zasedací místnosti ÚI (Bezručovo náměstí 13, Opava) nebo online v MS Teams odkaz je přiložen níže)

Čas: 25. 11. 2021 od 11:00 do cca 13:00

Při prezenční účasti je zapotřebí dodržovat veškerá platní epidemiologická opatření. V případě zhoršení podmínek se workshop bude konat online.

Workshop je podpořen z projektu C13-2021 Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení.

Odkaz na online schůzku: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjhmNTFiMjItMTcxMi00OGZlLTg3ZWUtY2EwY2U4MTM3MTk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a6363da9-944b-4aae-abf8-3478e529ad2f%22%2c%22Oid%22%3a%221b7c0f14-27e5-4213-bab8-af687367dec7%22%7d