Mgr. Andrea Hořínková, Ph.D. (Tobiaszová)

Vzdělání
2005 – 2008 Bc. (obor Archeologie, studijní program Historické vědy na FPF Slezské univerzitě v Opavě; bakalářská práce: „Keramika 13. - 14. stol. z hradu Šostýn (okr. Nový Jičín)“, Opava 2008)
2008 – 2010 Mgr. (obor Archeologie, studijní program Historické vědy na FPF Slezské univerzitě v Opavě; diplomová práce: „Věteřovská skupina v prostorách Olomouckého hradu“, Opava 2010)
2010 - 2016 (obor Archeologie, studijní program Historické vědy na FPF Slezské univerzitě v Opavě; „Věteřovské sídliště v Olomouci“)


Praxe v oboru
2009 - 2010 Archaia Olomouc o.p.s. (archeolog asistent)
2010 - 2017 Archaia Olomouc o.p.s. (archeolog)


Publikační činnost
Rataj, P. – Tobiaszová, A. 2011: Velké Hoštice (okr. Opava), PV 52/1, 203.
Rataj. P – Tobiaszová, A. 2012: Opava (k. ú. Opava město, okres Opava), PV 53/2, 164.
Kováčik, P. – Tobiaszová, A. 2011-2012: Aplikace informačních technologií v archeologické praxi, in: Studijní materiály 1. díl, K projektu Inovace studijního programu 7105 Historické vědy na Slezské univerzitě, reg. Č. CZ. 1.07/2.2.00/15.0175, 13-57.
Kováčik, P. – Miřijovský, J. – Rataj, P. – Řeháčková, P. – Tobiaszová, A. 2012: Aplikace informačních technologií v praktické archeologii II., in: Studijní materiály, K projektu Inovace studijního programu 7105 Historické vědy na Slezské univerzitě, reg. Č. CZ. 1.07/2.2.00/15.0175, 13-109.
Kováčik, P. – Tobiaszová, A. 2012: Předmět „Aplikace informačních technologií v praktické archeologii I“, in: Sborník ze závěrečného workshopu, 16-18.
Kováčik, P. – Tobiaszová, A. 2012: Předmět „Aplikace informačních technologií v praktické archeologii II“, in: Sborník ze závěrečného workshopu, 19-20.
Hořínková, A. – Kováčik, P. 2014: Terénní teorie a praxe III. Archeologický výzkum: archeologická dokumentace a zpracování, Opava.
Hořínková, A. 2014: Ohlédnutí za mezinárodní konferencí „Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT“, in: Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT (eds. Hořínková, A. – Kováčik, P. – Stuchlík, S.), 5-15.
Hořínková, A. – Zeman, T. 2014: Drobný příspěvek k osídlení kultury lužických popelnicových polí v okrese Šumperk ve světle nových výzkumů (lokality Zvole a Hrabová) v kombinaci s GIS analýzami, in: Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT (eds. Hořínková, A. – Kováčik, P. – Stuchlík, S), Opava, 139-158.
Hořínková, A. - Papáková, K. 2014: Hladké Životice (okr. Nový Jičín), Přehled výzkumů 55-1, Brno, 161.
Janák, V. – Papáková, K. – Kováčik, P. – Hořínková, A. – Rataj, P. 2015: Mapová predikce neolitického osídlení v Oderské bráně, in: Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT (eds. Hořínková, A. – Kováčik, P – Stuchlík, S.), Opava, 247 - 277.
Janák, V. – Papáková, K. – Přichystal, A. – Kováčik, P. – Rataj, P. – Hořínková, A. 2016: Neolitické osídlení v okolí Studénky a úloha zdejšího mikroregionu kultury s lineární keramikou v distribuci silicitů krakovsko – čenstochovské jury, Slovenská Archeólogia 64, Nitra, 1-63.
Janák, V. – Papáková, K. – Přichystal, A. – Kováčik, P. – Knápek, A. – Rataj, P. – Hořínková, A. 2016: Broušená a štípaná kamenná industrie z neolitického sídliště Pustějov – „Dolní role“ v letech 2011 – 2012, Časopis Slezského Zemského muzea, série B, Opava, 201 - 222.
Janák, V. – Papáková, K. – Kováčik, P. – Rataj, P. – Hořínková, A. 2016: Pokračování sondážního výzkumu na neolitickém sídlišti v Pustějově – „Dolní roli“ v roce 2013, Časopis Slezského Zemského muzea, série B, Opava.

JANÁK, Vratislav, Andrea HOŘÍNKOVÁ, Hana LAFKOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Petr KOČÁR a Romana KOČÁROVÁ. Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy I (pravěk). Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. 208 s. Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy. ISBN 978-80-7510-526-4.

AUGUSTINKOVÁ, Lucie, Petr DVOŘÁK, Petra HAVLÍKOVÁ, Andrea HOŘÍNKOVÁ, Adam HUBÁČEK, Vratislav JANÁK, Veronika KOČÍ DUDKOVÁ, Tomáš KOČÍ, Peter KOVÁČIK, Hana LAFKOVÁ, Karel MACKŮ, Jakub MIŘIJOVSKÝ, Jakub NOVÁK, Stanislav POPELKA, Jiří ŠČUČKA, Ondřej ŠTRUBL, Markéta TYMONOVÁ a Květoslav WILTSCH. Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy. Neznámé archeologické nálezy z Oderska. 2022.

KOVÁČIK, Peter, Stanislav POPELKA, Ondřej ŠTRUBL, Veronika KOČÍ DUDKOVÁ, Simona FRÖMELOVÁ, Michael HANŠUT, Petra HAVLÍKOVÁ, Andrea HOŘÍNKOVÁ a Hana LAFKOVÁ. Mapa ohrožených nemovitých archeologických památek. 2022.

KOČÍ DUDKOVÁ, Veronika, Simona FRÖMELOVÁ, Zuzana GOLEC MÍROVÁ, Michael HANŠUT, Petra HAVLÍKOVÁ, Jindřich HLAS, Andrea HOŘÍNKOVÁ, Maarek KIECOŇ, Peter KOVÁČIK, Hana LAFKOVÁ, Jaroslav PEŠKA, Stanislav POPELKA, Ondřej ŠTRUBL, Josef VEČEŘA, Viera VEČEŘOVÁ, Michal ZEZULA a Michaela ZEZULOVÁ. Mapa paměti krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení. 2022.

KOČÍ DUDKOVÁ, Veronika, Hana LAFKOVÁ, Petra HAVLÍKOVÁ, Andrea HOŘÍNKOVÁ, Vratislav JANÁK, Peter KOVÁČIK a Markéta TYMONOVÁ. Neznámé archeologické nálezy z Oderska. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. 208 s. Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy. ISBN 978-80-7510-525-7.

KOVÁČIK, Peter, Jan PAVELKA a Andrea HOŘÍNKOVÁ. Rádla z pozdní doby bronzové z Opavy. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2022, LXXIV, č. 2022, s. 155-179. ISSN 0323-1267. doi:10.35686/AR.2022.7.

KOVÁČIK, Peter, Jakub NOVÁK, Stanislav POPELKA, Ondřej ŠTRUBL, Petr DVOŘÁK, Veronika DUDKOVÁ, Simona FRÖMELOVÁ, Michael HANŠUT, Petra HAVLÍKOVÁ, Andrea HOŘÍNKOVÁ, Vratislav JANÁK, Hana LAFKOVÁ a Karel MACKŮ. Mapa vývoje historické krajiny na pomezí Slezska a Moravy. 2021.

HOŘÍNKOVÁ, Andrea. Nález „hrobu“ ze starší doby bronzové z Olomouce – Dómského návrší. Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno v.v.i., 2021, NOVÁ ŘADA, č. 30, s. 21-38. ISSN 1211-8338.

JANÁK, Vratislav, Kateřina PAPÁKOVÁ, Peter KOVÁČIK, Jan BOČEK, Petr RATAJ a Andrea HOŘÍNKOVÁ. Broušená a štípaná kamenná industrie z neolitického sídliště Pustějov – „Dolní role“ v letech 2011 – 2012. Časopis Slezského zemského muzea série B - vědy historické. Opava: Slezské zemské muzeum Opava, 2016, roč. 64, č. 3, s. 201-222. ISSN 1211-3131.


Postery
Hořínková, A. – Zeman, T.: Osídlení KLPP v Mohelnické brázdě ve světle nových výzkumů.
Janák, V. – Kováčik, P. – Hořínková, A. – Rataj, P. – Boček, J. – Knápek, A.: „Archaeological research of the Odra´s Gate I.“


Editorská činnost
Hořínková, A. – Kováčik, P. – Stuchlík, S. (eds.) 2014: Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT, sborník z mezinárodní konference „Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT“, Opava.


Konference
XVII. Śląnskie spotkanie archeologiczne, příspěvek: „Věteřovské sídliště v Olomouci – Dómské návrší – „Kočárovny“, 25. - 28. 5. 2011 Pokrzywna (PL).
XXII. mezinárodní sympozium; Starší doba bronzová v českých zemích a na Slovensku, Mikulov 3. – 5. 10. 2011, referát: Věteřovské sídliště v Olomouci – Dómském návrší - ,,Kočárovny‘‘.
Conference on Cultural Heritage and New Technologies, 5-7. 11. 2012, Wien (Rakousko)
CAA 2013: 41 ST Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Conference, Perth, Western Australia, 25-28th March 2013.
CAA 2014: Computers Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Art history and Archaeology Departments university Paris, příspěvek – poster: „Archaeological research of the Odra ´s Gate I.“, autoři: V. Janák, P. Kováčik, A. Hořínková, P. Rataj, J. Boček, A. Knápek, 22. – 25. 4. 2014 – Paříž (Fr).
Počítačová podpora v archeologii 13, 28- 30. květen. 2014, Svratka.
European Association of the Archeaologist 20th. Annual Meeting, European Association of the Archeaologist, 10. - 14. 9. 2014 Instanbul – Turecko.
XIII. mezinárodní konference „Popelnicová pole a doba halštatská“, poster: Osídlení KLPP v Mohelnické brázdě ve světle nových výzkumů, autoři: Hořínková, A. – Zeman, T., 12. – 16. 5. 2014, Opava.
Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT, příspěvek: Výzkum krajiny Oderské brány, autoři: Janák, V. – Kováčik, P. – Hořínková, A. – Papáková, K. – P. Boček, J. – Vávra, A., 14. – 16. 10. 2014, Opava.

HOŘÍNKOVÁ, Andrea, Vratislav JANÁK, Hana LAFKOVÁ a Kateřina PAPÁKOVÁ. Archeologické bádání v českém Slezsku - minulost, součastnost a budoucnost - k 120, výročí archeologie v českém Slezsku. 2023.


Přednášky a workshopy pro veřejnost
HOŘÍNKOVÁ, Andrea a Hana LAFKOVÁ. Archeologem na jeden den. Opava: FPF SLU v Opavě; Týden akademie věd, 2023.


Popularizace a přednášky pro veřejnost
6. 3. 2014 – Obecní dům v Pustějově, název: „Pravěké osídlení v Pustějově“, spoluautoři: A. Hořínková, P. Rataj
26. 1. 2015 – Městská knihovna ve Studénce, název: „Výsledky výzkumů pravěkých sídlišť ve Studénce a v Pustějově,“ spoluautoři: A. Hořínková, P. Rataj


Studentské Grantové Soutěže
SGS/9/2010 - „Archeologický průzkum a výzkum západní části Oderské brány“
SGS SU č. 21/2012 - „ Archeologický výzkum neolitického sídliště na katastru Pustějova“
SGS SU č. 20/2013 - „Pokračování archeologického výzkumu levobřeží Odry“
SGS SU č. 15/2014 - „Pustějov – Dolní role – redistribuční sídliště kultury s LnK v Oderské bráně“
SGS SU č. 4/2015 - „Pokračování výzkumu distribučního mikroregionu kultury s lineární keramikou v okolí Studénky“.


Další granty
OP VK CZ. 1.07/2.2.00/28.0014
OP VK - Inovace studijního programu 7105 Historické vědy na Slezské univerzitě v Opavě
NAKI I + II Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022, Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy, č. DG18P02OVV017), řešitel Vratislav Janák, MK ČR
NAKI III Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022, Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení, č. DG20P02OVV008), řešitel Peter Kováčik, MK ČR


Zahraniční studijní pobyty
listopad – prosinec 2012 Wroclawská univerzita ve Wroclawi, Institut Archeologie (stáž – program AIA)
září 2007 – leden 2008 Jagiellonská univerzita v Krakowě (program Erasmus