Registrace a uznávání zahraničních předmětů ve Stagu

A) Registrace zahraničních předmětů do Stagu

 1. Před výjezdem, nejlépe paralelně s přípravou přihlášky na zahraniční univerzitu, si student vybere z nabídky předmětů svého oboru předměty na webu zahraniční univerzity, a to tak, aby mu počet kreditů dával dohromady nejméně 18 za jeden semestr, což je minimum, které musí Erasmus student obdržet. V případě, že na webu zahraniční univerzity nejsou zveřejněny studijní plány  (seznamy předmětů) na akademický rok, ve kterém bude student pobyt realizovat, použije student studijní plány (seznamy předmětů) pro aktuální akademický rok. V případě, že nejsou dostupné žádné studijní plány na webu zahraniční univerzity, student ve spolupráci s fakultním koordinátorkou či ústavními koordinátory vykoresponduje požadavek seznamu předmětů  se zahraniční univerzitou.
 2. Fakultní koordinátorka zavede studentovi výjezd do Stagu. Poté provede student registraci zahraničních předmětů do Stagu, a to tak, že se přihlásí do Stagu a přes položku IS Stag se dostane na levé liště do kolonky ECTS výjezdy, kde je vizualizovaný výjezd, pak klikne na položku Předměty, poté na položku Přidat další předmět a vyplní všechny povinné údaje (s hvězdičkou) a dá uložit. Poté si vytiskne ze Stagu formuář LA (Learning agreement) a takto vygenerovaný seznam předmětů osobně přinese ke schválení ústavnímu koordinátorovi (Seznam ústavních koordinátorů je zveřejněn na webu Erasmus Plus -Kontakty)
 3. V rámci registrace předmětů na FPF Slezské univerzitě v Opavě pro zimní nebo letní semestr si Erasmus student má možnost zaregistrovat předmět:  FPF / ZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže, a to pro semestr, ve kterém bude absolvovat pobyt Erasmus. Podmínkou k získání zápočtu a obdržení 10 kreditů je úspěšné absolvování Erasmus pobytu. Předmět je možno si zapsat pouze jednou, i v případě, že by student prodlužoval do letního semestru. Na udělení zápočtu jsou v obou semestrech vypsány termíny, na které se student zapíše, a pokud splní výše uvedené požadavky, tj. úspěšné absolvování Erasmus+ pobytu doložené řádnými finálními dokumenty, je mu předmět započten.

  Vzor tabulky předmětu před výjezdem:


  Zkratka předmětu:* EH 4033
  Název předmětu v jazyce, ve kterém bude studován:*After the Revival: Studies in Modern Irish poetry
  Název v angličtině:*After the Revival: Studies in Modern Irish poetry
  Semestr:*zimní semestr
  Jazyk, ve kterém byl předmět studován:angličtina
  Typ studia:*magisterské studium
  ECTS kreditů získaných na výjezdu*:6
  Námi uznaný počet kreditů
  Počet hodin výuky:*39

 

B) Uznávání/nahrazování zahraničních předmětů ve Stagu a změny (CHLA) ve studijním plánu na zahraniční univerzitě

 1. Komunikace s pedagogem a ústavním koordinátorem ohledně uznávání a nahrazování zahr. předmětů před výjezdem: Student si domluví předem, a to ještě před samotným výjezdem, či vykoresponduje s příslušným pedagogem na ústavu a následně ústavním koordinátorem Erasmus, zda a jak mu bude zahraniční předmět nahrazen či uznán jen jako zahraniční studium (předmět C). Při osobní konzultaci s ústavním koordinátorem přinese student seznam předmětů vyučovaných na FPF SU, které chce nechat nahradit zahraničním předmětem a také písemné schválení od dotyčného pedagoga (např- E-mail), který předmět vyučuje.
 2. Zavedení nahrazovaného předmětu do Stagu: Koordinátor pak zavede přesný kód předmětu naší fakulty k zahraničnímu předmětu, kt. bude nahrazen, do Stagu.
 3. Pokud si student nebude žádný zahraniční předmět nahrazovat, i když je to v rámci Erasmu žádoucí, bude mu zahraniční předmět uznán jako předmět C v plné výši obdržených kreditů.
 4. Schválení Learning Agreement (LA): Student poté vytiskne ze Stagu finální verzi Learning Agreement, podepíše a nechá podepsat ústavnímu koordinátorovi a spolu s přihláškami na partnerskou univerzitu odevzdá v souladu s uzávěrkami přihlášek schválený a podepsaný Learning Agreement fakultní koordinátorce K. Knoppové na Oddělení pro vědu a zahraniční styky, Bezručovo nám. 13.
 5. Změny v předmětech-CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT (CHLA): V prvním měsíci  pobytu Erasmus si student může předměty změnit, a to opět v položce ECTS výjezdy, jednak funkcí "přidat předmět" (vlevo dole na portále), pokud bude přidávat nový předmět a "nastavit jako smazaný" (vpravo na portále), pokud budete nějaký předmět rušit. Takže ne přes fci Odstranit!, ale "nastavit jako smazaný".
  Změny se pak vygenerují do formuláře CHLA, která stejně jako LA musí být podepsán jak přijímající tak domovskou univerzitou.
 6. Seznam předmětů ve Stagu a tedy i v potvrzeném learning agreement (LA) a jeho změnách (CHLA) musí odpovídat seznamu předmětů a výsledkům ve finálním Transcript of Records vydaném partnerskou univerzitou.

C) Po výjezdu:

 1. Zavedení známek a nahrazovaných předmětů do Stagu: Student  přesně podle originálu Transcript of records vydaného zahraniční univerzitou po úspěšném absolvování pobytu vyplní hodnocení k zahraničním předmětům do Stagu a data zkoušek (případné dotazy je třeba směřovat na fakultní koordinátorku K.Knoppovou).
 2. Ústavní koordinátor pak zkontroluje údaje podle Transcript of records a doplní zbylé údaje ve Stagu, zejména typ zakončení. Pokud je uveden typ zakončení Zkouška, musí být vždy uvedena známka jak zahraniční univerzity -cizí klasifikace, tak ECTS klasifikace a známka v rámci systému ECTS na Slezské univerzitě (A B C D E).
 3. Pokud je to nutné, může ústavní koordinátor, pokud tak nebylo provedeno před výjezdem, ještě dodatečně zavést do Stagu kód předmětu vyučovaného na FPF k zahraninčímu předmětu, kt. bude nahrazen, do Stagu. všechny uvedené údaje se vygenerují do  Návrhu na uznání (ROR), který student nechá vytisknout a podepsat ústavnímu koordinátorovi.

  Vzor 2. části tabulky po výjezdu

  Typ zakončení:* Zkouška
  Datum zkoušky:29. 11. 2013
  Cizí klasifikace:B1
  ECTS klasifikace:B-very good
  Hodnoceno slovně?
  Známka:B-B velmi dobře

 4. Odevzdání povinnných dokumentů na zahraniční oddělení OVZS FPF: Návrh na uznání (ROR) ze Stagu, který bude obsahovat všechny předměty určené k uznání či nahrazení a bude podepsaný ústavním koordinátorem, student doručí na Oddělení pro vědu a zahraniční styky OVZS FPF SU fakultní koordinátorce K.Knoppové spolu s originály Transcript of Records, Confirmation, Learning agreement a Changes to original learning agreement (dokumenty vydané zahraniční univerzitou).
 5. Vydání  Potvrzení o úspěšném absolvování pobytu Erasmus: Fakultní koordinátorka zkontroluje Návrh na uznání a připraví Potvrzení o úspěšném absolvování pobytu Erasmus na základě studentem odevzdaného originálu Transcript of Records a Confirmation (dokumenty vydané zahraniční univerzitou). Dokumenty k uznání postupuje fakultní koordinátorka studijnímu oddělení přes spisovou službu.
 6. Včasné odevzdání dokumentů!!!Je třeba, aby student uvedené dokumenty odevzdal s dostatečným předstihem, aby mu mohly být zahraniční předměty a kredity započítány do celkového studia v souladu s termíny uzavření studijních povinností a termíny státních závěrečných zkoušek atd.

Kontakty

FPF SU Opava
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Masarykova třída 343/37
746 01 Opava
+420 553 684 255

Úřední hodiny:

Pondělí8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Úterý8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Středa8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Čtvrtek8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Pátek8:00 – 11:3013:00 – 15:00