Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa (Bayhost)

Bavorské vysokoškolské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) bylo založeno všemi bavorskými vysokými školami, včetně vysokých škol uměleckých. Radí v otázkách spolupráce ve výzkumu, koordinuje akademické kontakty s v ýchodní Evropou a podporuje výměnu studentů a vědců. Naším cílem je podporovat a prohlubovat kooperaci s vysokými školami ve střední, východní a jihovýchodní Evropě v oblasti výzkumu a vědy a zároveň také navazovat kontakty a zprostředkovávat potenciální partnery. T ímto způsobem usilujeme o vznik kvalitní sítě, která umožní efektivně řešit otázky z oblasti vědy v mezinárodní spoluprací. Při dosažení těchto cílů nás podporuje skupina špičkových vysokoškolských absolventů.

1. Roční stipendia pro postgraduální studenty

Od absolventů vysokých škol se dnes v Evropě očekávají především: solidní odborné znalosti, schopnost pracovat interdisciplinárně a zkušenosti nabyté v zahraničí. Cílem postgraduálního studia v zahraničí je doplnit a prohloubit znalosti z předcházejícího studia a přispět k celkovému rozvoji osobnosti. Absolventi jsou tak připraveni úspěšně zdolávat nároky profesního života, vědeckého výzkumu i pedagogické činnosti. Rozhodl(a) jste se pro postgraduální studium v Bavorsku? Bavorská vláda uděluje každý rok roční stipendia pro vysokoškolské absolventy z východní Evropy. Finančně podporovaná jsou nástavbová a doktorandská studia. Podrobné informace o studijních programech naleznete na stránce http://www.bayhost.de, v rubrice "Stipendien".

 

2. Letní akademie "Němčina pro cizince"

Vyučujete německý jazyk a chcete se ve své oboru vzdělávat dále? Naše Bavorská letní akademie se zaměřuje speciálně na učitele němčiny působící na zahraničních vysokých školách. Zřizujeme zde mezinárodní diskusní fórum, které je pro účastníky příležitostí k čerpání nových poznatků v oboru a k v zájemné výměně zkušeností jakož i aktuálních výsledků ve výzkumu. Odborný program akademie je doplněn kulturními akcemi. Zájemci z řad vysokoškolských pedagogů ze střední, východní a jihovýchodní Evropy mají možnost ucházet se u BAYHOSTu o stipendium.

 

3. Stipendia na jazykové kurzy

Rád(a) se učíte střední nebo jihovýchodní evropský jazyk? BAYHOST Vám nabízí možnost zdokonalit jeho znalost přímo v příslušné zemi a poznat tak její kulturu a navázat kontakt s rodilými mluvčími. Udělujeme stipendia na letní kurzy v Bulharsku, Ceské republice, Chorvatsku, Madarsku, Polsku, Slovensku, Slovinsku a Srbsku/Cerné Hoře. Žijete ve východní nebo jihovýchodní Evropě a máte zájem zlepšit své znalosti němčiny? Každoročne se na univerzitách a vysokých školách v Bavorsku konají nekolikatýdenní letní kurzy, behem kterých se mohou účastníci vedle výuky jazyka obeznámit i s kulturou země. BAYHOST uděluje účastníkům letních kurzů v Bavorsku stipendia, která zpravidla zahrnují poplatek za kurzy a náklady na ubytování a stravu. Letních kurzy zahrnují většinou výuku jazyka, doplňkové přednášky a semináře, jakož i kulturní program a výlety do bližšího okolí.

 

4. Odborné exkurze

Zatímco se státy střední a východní Evropy do vědeckovýzkumné spolupráce s bavorskými vysokými školami již aktivně zapojily, je kooperace Bavorska s četnými státy jihovýchodní Evropy v oblasti výměny studentů a vědeckých pracovníků dosud ve stádiu rozvoje. Snahou BAYHOSTu je pomocí kultury obeznámit mladé vědce a studenty vyšších ročníků s vědeckými regiony střední, východní a jihovýchodní Evropy, ukázat jim zajímavé možnosti výzkumné spolupráce a podpořit je p ř i navázování kontaktů. Mladí vědci tak mají příležitost seznámit se s potenciálními partnery a institucemi ve výzkumném prostředí, studenti získávají v praxi náhled do možných profesních činností. V rámci odborných exkurzí navštívíme kromě vysokých škol také mimouniverzitní výzkumné instituce, nevládní organizace a podniky.

 

5. Diskusní fóra

BAYHOST pomáhá při dialogu mezi hospodářstvím a vědou: diskusní fóra v různorodých vedeckých vztazích s východní Evropou jsou pro hospodářství u žitečná . K tématům patří mezinárodní studijní obory a výzkumné projekty ve střední, východní a jihovýchodní Evropě, technologický transfer a možnosti spolupráce. Na jiných fórech diskutují hostující vědci ze zahraničí se svými zdej ší mi kolegy a se zástupci zahraničních oddělení vysokých škol a výzkumných ústavů, jak vylepšovat mezinárodní spolupráci či řešit dosavadní problémy. Cílem je vytváření optimálních podmínek pro spolupráci ve výzkumu a vědě.

 

6. Burza stáží

Vedle jazykových kurzů a semestrálních zahraničních pobytů nabízejí stáž e vhodnou možnost, jak přispět k rozvoji mezinárodních vztahů a k dosa žení profesní kvalifikace. Proto podporuje BAYHOST ve spolupráci se akademickými zahraničními odděleními a tzv. "burzami stáží" na vysokých školách v Bavorsku studenty, kteří by rádi absolvovali praxi v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy. BAYHOST je taktéž kontaktním centrem pro studenty z východní Evropy, kteří se zajímají o stáž v Bavorsku. Pomůžeme Vám při hledání vhodné praxe, organizační přípravě a obeznámíme Vás s právními podmínkami, které je nutno dodržovat. BAYHOST nabízí podnikům a neziskovým organizacím následující servis: vypisování míst na stáž na naší domovské stránce a propagačn ích materiálech. Na kandidáty s vyhovujícím kvalifikačním profilem se můžete obrátit prostřednictvím koordinátorů mezinárodních studijních oborů, resp. přes BAYHOSTem udržované sítě univerzitních absolventů nebo databanku uchazečů.

 

Kontakt:

Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa

Universität Regensburg

Universitätsstrasse 31

D-93053 Regensburg

tel: +49 941 943 5046, 5047, 5048, 5049

fax: +49 941 943 5051

email: info (at) bayhost.de

www.bayhost.de

Kontakty

FPF SU Opava
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Masarykova třída 343/37
746 01 Opava
+420 553 684 255

Úřední hodiny:

Pondělí8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Úterý8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Středa8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Čtvrtek8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Pátek8:00 – 11:3013:00 – 15:00