doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.

Vzdělání a akademická kvalifikace:
l975 - absolutorium na filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně Brno, kombinace prehistorie/klasická archeologie
1981 - PhDr. (Univerzita J. E. Purkyně Brno), archeologie
1990 - CSc. (Československá akademie věd), archeologie
2006 – Docent (Masarykova univerzita Brno), pravěká archeologie

Zaměstnání v oboru:
1975 - 1982 - archeolog Muzea Vyškovska ve Vyškově (l980 - 1982 vedoucí odborného oddělení)
1982 - 1991 - pracovník Archeologického ústavu ČSAV Brno, Expozitura Opava
od 1991 - pracovník Slezské univerzity v Opavě: 1991 – 2009 Ústav historie a muzeologie, později Ústav historických věd (1994 - 1996 vedoucí odd. historie, 1995 - 2009 vedoucí Archeologického semináře); od 2009 dosud vedoucí. Ústavu archeologie

Zaměření vědeckovýzkumné činnosti:
Archeologie a dějiny mladší a pozdní doby kamenné ve střední Evropě; archeologie a dějiny pravěku Slezska; archeologie a dějiny pravěku periferních sídelních oblastí ve střední Evropě (osídlení – dálkové komunikace – přírodní zdroje) ; petroarcheologie; problematika archeologie jako historické vědy.

Členství v redakcích a odborných komisích:
Aktuální:
Mimo Slezskou univerzitu:
Vědecký redaktor české části „Badań archeologicznych na Górnym Ślasku i ziemiach pogranicznych - Archeologických výzkumů v Horním Slezsku a na jeho pomezí“, Katowice (od 1997);
Recenzent „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne“, Wrocław (od 2012);
Člen (od 1987) a předseda (od 2001) Vědecké rady Muzea Novojičínska;

Na Slezské univerzitě:
Předseda Oborové rady doktorského studia archeologie Slezské univerzity v Opavě (od 2009).
Člen (od 2003) a předseda (od 2020) redakční rady Acta archaeologica Opaviensia, Opava
Člen komise Studentského grantového systému FPF

Bývalé:
Mimo Slezskou univerzitu:
(konec členství nebo zrušení grémia)
Člen redakční rady „Archeologických rozhledů“, Praha (1998-2000);
Člen Hlavního výboru České archeologické společnosti (2003 - 2010),
Člen Archeologické evaluační komise AV ČR (od 2008 – 2012),
Člen Oborové rady č. 8 (Historické vědy) Grantové agentury AV ČR (od 2006 do zrušení agentury);
Předseda Regionální archeologické komise Moravskoslezského kraje (2005-2019)
Člen Českého národního komitétu archeologického (od 2006 do zrušení komitétu)
Člen Oborové komise doktorského studia archeologie Masarykovy univerzity v Brně (od 2006 do 2018)
Člen redakční rady „Fontes archaeologici Pragenses,“ Praha (od r. 2009) do vyhasnutí,
Člen redakční rady “Praehistorica“, Praha (2011- 2018)
Člen redakční rady „Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity – Acta archaeologica Brunensia“, řada M, Brno (2010 - 2021);
Člen výboru Moravskoslezského archeologického klubu (od 1995; již desítky let nefunguje)

Na Slezské univerzitě:
Člen Akademického senátu Slezské univerzity (1992-995; 2002-2004)
Člen Komise Interního grantového systému rektora SU (2004 - 2008)
Člen redakční rady Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, Opava (1999 - 2009)

Ocenění odborné či akademické obce:
Držitel stříbrné plakety, spojené s dopisujícím členstvím Archeologického ústavu Slovenskej akademie vied v Nitře (2011), bronzové medaile Slezské univerzity (2001), Pamětní medaile Slezské univerzity (2001), Pamětního listu a plakety Slezské univerzity (2011).

Publikační činnost:
(výběr z významnějších studií a článků)
1. Keramika typu Retz - Křepice - Bajč ve středním Podunají a problémy jejího vzniku, Sborník prací filosofické fakulty brněnské university E 20-2l, l975, 25-33.
2. Pozůstatky řemeslné výroby z Radslavic, okr. Vyškov, ČSSR, Archeologia Polski 27, 1982, 395-415.
3. Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou ve Vyškově - Opatovicích, Archeologické rozhledy 36, Praha 1984, 20 - 29 (s I. Rakovským).
4. Osídlení Novojičínska od pravěku do raného středověku, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 46, Nový Jičín 1990, 53-62.
5. Východoevropské elementy v lengyelské antropomorfní plastice na Moravě a ve Slezsku, in: Pravěké a slovanské osídlení Moravy (Sborník k 80. narozeninám J. Poulíka), Brno 1990, 26-37.
6. Severovýchodní vlivy v Horním Slezsku v časném a starém eneolitu, Časopis Slezského zemského muzea, série B 40, Opava 1991, 97-109.
7. Problémy a úkoly archeologie v českém Slezsku a na severovýchodní Moravě, Časopis Slezského zemského muzea, série B 40, 1991, 193-219 (s P. Kouřilem).
8. Keramické památky typu Retz. In: Pravěké dějiny Moravy (V. Podborský ed.), Brno 1993, 161-165.
9. Die Lengyel - Kultur in Oberschlesien. In: Actes du XIIe Congrės International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques (J. Pavúk ed.) 2, Bratislava 1993, 553-556.
10. Lengyel - Kultur in Nord- und Ostmähren. In: Internationales Symposium über die Lengyel - Kultur 1888-1988 (Znojmo - Kravsko - Těšetice), Brno - Lódź l994, 78-84 (s J. Pavelčíkem).
11. Sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou ve Vyškově - dědické cihelně a počátky mladšího lengyelského stupně na Moravě a ve Slezsku, Pravěk NŘ 2, l994, 105-130.
12. Sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou v Příboře - Hájově, okr. Nový Jičín a závěr lengyelského vývoje na Moravě, Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 1, l995, 5-19.
13. Tři poznámky k Platónovým názorům na dějiny, Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 2, l995, 15-23.
14. Kdy „Pravěk Slezska“? (Ad marginem „Pravěkých dějin Moravy“), Časopis Slezského zemského muzea, série B  43, 1996, 193-210.
15. Nordmähren während der Späthallstattzeit (Bisherige Erkenntnisse), Pravěk NŘ 5, 1996, 255- 270.
16. Osídlení vrchu „Štandl“ u Frýdku - Místku v posledním tisíciletí před změnou letopočtu, Časopis Slezského zemského muzea, série B 44, Opava 1997, 97-106.
17. Keramická hrnčířská hladítka v lengyelu Horního Slezska, Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 3, Opava l997, 11-19.
18. Několik poznámek k regionální archeologické práci, obzvláště ve Slezsku, Archeologické rozhledy 49, Praha l997, 327-332.
19. (rec.) P. Bahn a kol.: Dzieje archeologii (100 wielkich odkryć), Pravěk NŘ 6, 1997, 330- 333.
20. Stav výzkumu doby bronzové a halštatské v horním Poodří. In: Rola Odry i Łaby w przemianach kulturovych epoki brązu i epoki źelaza (Gediga, B. - Horwat, J. - Przybył, G - Recław, D. eds.), Wrocław - Gliwice 1997, 41-49.
21. Lengyelská keramika z Kotouče u Štramberka a počátky eneolitu v oderské části Moravské brány, Pravěk NŘ 7, Brno 1998, 105-127
22. Přelom i pokračování (archeologie v českém Slezsku v 80. a v 1. polovině 90. let), Archeologické rozhledy, 50, Praha 1998, 455-464.
23. Předběžné poznámky k neolitu a eneolitu českého Slezska, in: Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 1998 (Kuzma, I. ed.), Nitra 1999, 95-109.
24. Úděl generací, Archeologické rozhledy 51, 1999, 391-395.
25. Esej o periodizaci evropských dějin. In: In memoriam Jan Rulf, Památky archeologické - supplementum 13, 2000, 130-135
26. Hroby hornoslezské lengyelské skupiny z Velkých Hoštic a komplex skupin se smíšenou keramickou náplní (Příspěvek k poznání postlineárního osídlení severní části střední Evropy), Pravěk - supplementum, 8, 2001, 325-351.
27. Archeologie Pobeskydí (k nové polské práci o Těšínsku), Archeologické rozhledy 53, Praha 2001, 372-386 (s P. Kouřilem).
28. Hlavní problémy doby bronzové a halštatské v českém Pobeskydí, in: Epoka brązu i halsztatu w Karpatach Polskich, Krosno 2003, 63-76.
29. Le Néolithique et l’Éneolithique de la Silésie tchèque, in: Actes du XIVème Congrès UISPP, Liège, Belgique, 2-8 septembre 2001, BAR International Series 1303, Oxford 2004, 5-8.
30. Jaroslav Böhm a slezská archeologie, Archeologické rozhledy 53, 2001, 772-779.
31. Ke kontinuitě neolitického obyvatelstva v povodí řeky Opavy, Acta archaeologica Opaviensia 1, Opava 2004, 61-74.
32. Stichbandkeramikkultur, Malice – Gruppe, Mährische bemalte Keramik, Ocice – Gruppe – oder nur Oberschlesische Lengyel- Gruppe ? (Zu den taxonomischen Problemen der Lengyel-Kultur im oberen Odergebiet), Acta Archaeologica Carpathica 41, 2006, 31 – 52.
33. Starší doba bronzová v Oderské bráně, Acta archaeologica Opaviensia 2, Opava 2006, 83-93.
34. Die Lengyel – Kultur in Oberschlesien, in: Lengyel, Polgár and relatedCultures in theMiddle/Late Neolithic in CentraleEurope (Kozłowski, J. K. - Ráczky, P. eds.), Kraków 2007, 217 – 232.
35. Příspěvek neolitické a eneolitické štípané kamenné industrie k poznání sociálních a hospodářských poměrů své doby na příkladu horního Poodří, in: Studium sociálních a duchovních struktur v pravěku (Kazdová, E. – Podborský, V.eds.), Brno 2007, 137 – 179.
36. Distribuce silicitů krakovsko – čenstochovské jury na Moravě a v Horním Slezsku v neolitu a na počátku eneolitu, Památky archeologické 97, 2007, 5 – 30 (s A. Přichystalem).
37. Ateliér na výrobu broušené kamenné industrie z kulmských surovin v Holasovicích, in: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2006, Archeologické studie Univerzity
v Hradci Králové 1, Hradec Králové 2007, 177 - 188 (s A. Přichystalem).
38. Periodizace slezského pravěku v ohledu obecně historickém a její problémy. In:K periodizaci dějin Slezska (Sborník z pracovního zasedání v Opavě 11. – 12 prosince 2007), Opava 2008, 25 – 45.
39. Evropská dimenze slezských dějin – pravěk. In: Jirásek, Zdeněk a kol. Evropská dimenze slezských dějin, Opava 2009, 9 – 30.
40. Objekt 1/89 z Palhance (část Opavy) a problém „badenizace“ kultury nálevkovitých pohárů v horním Poodří. In: J. Šuteková – P. Pavúk – P. Kalábková – B. Kovár (edd.), Panta rhei. Studies on the Chronology and Cultural Development of South-Eastern and Central Europe in Earlier Prehistory. Presented to Juraj Pavúk on the Occasion of his 75th Birthday. Bratislava 2010, s. 305-321.
41. K rozvoji textilnictví ve starém a středním eneolitu horního Slezska, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity – Acta archaeologica Brunensia, M 14-15, 2009-2010, Brno 2011, s. 231-261.
42. Sídliště ve Studénce v kontextu osídlení kultury s lineární keramikou v Oderské bráně, Přehled výzkumů 52 – 1, Brno 2011,  51 - 73 (s A. Knápkem a K. Papákovou),
43. Fragment medailonu s trůnícím Kristem z Drnovic u Vyškova, in: Mezi pravěkem a tředověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci (Doležel, J. – Wihoda, M. eds.), Brno 2012, 261 – 278.
44. Slezsko v pravěku In: Robert Antonín - Martin Čapský - Vratislav Janák - Zdeněk Jirásek - Pavel Kouřil - Dalibor Prix, Slezsko v dějinách českého státiu. I (do r. 1490), Praha 2012,  18 – 94, 438 – 489.
45. Starobronzový depot ze Zadního cvilínského kopce u Krnova. In: R. Kujovský – V.Mitáš (eds.), Václav Furmánek a doba bronzová. Sborník k sedemdesiatým narodeninám, Nitra 2012, s. 151 – 165.
46. Badenská kultura a horní Poodří, Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 98, Brno 2013, 239 – 275.
47.  Neolitické sídliště v Pustějově. Časopis Slezského zemského muzea, série B 63, 2014,101-     118.(s P. Kováčikem, A. Knápkem a K. Papákovou)
48. Mladoeneolitické sídliště v Opavě – Předměstí. Příspěvek ke vztahu kultury kulovitých amfor a kultury se šňůrovou keramikou ve Slezsku. In: Kolenda, J. –Mierzwiński, A. – Moździoch, S. – Żygadło, L. (eds.): Z badań nad kulturą społeczeństw     pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidz w osiemdziesiątąrocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów, Wrocłav 2013, 297 – 305.
49. Mapová predikce neolitického osídlení v Oderské bráně,in: Hořínková,A. – Kováčik, P.– Stuchlík, S.eds.): Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT. Opava 2014, 247- 277 (s. K. Papákovou, P. Kováčikem, A. Hořínkovou, P. Ratajem).
50. Pravěká minulost Bruntálu a jeho horského okolí, Časopis Slezského zemského muzea, série B, 64, 2015, 1 – 20 (s P. Ratajem)
51. Neolitické osídlení v okolí Studénky a úloha zdejšího mikroregionu kultury s lineární keramikou v distribuci silicitů krakovsko – čenstochovské jury. Slovenská archeológia 64, 2016, 1 – 63. (s K. Papákovou, A. Přichystalem, P. Kováčikem, P. Ratajem, A. Hořínkovou).
52. „Skýtská“ militaria z Kotouče u Štramberka a jeho nejbližšího okolí. In: Sedem decénií Petra Romsauera, Studia Historica Nitriensia 21/Supplementum, Nitra 2017, 117 – 135
53. The possible partipication of autochtonous Mesolithic inhabitants in the Neolithisation of Upper Silesia, in: Valde-Nowak,P. – Sobczyk,K. – Nowak,M. – Źrałka, (eds.): Multas per gentes et multa per saecula. Amici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant,  Kraków
2018, 369-374 (s K. Papákovou).
54. Petroarcheologický výzkum neolitu a eneolitu ve Slezsku/Badana archeologiczne nad neolitem i eneolitem na Śląsku. In: Janák, V. – Furmanek, M. – Přichystal, A. – Stuchlík, S. (eds.): Petroarcheologický výzkum neolitu a eneolitu ve Slezsku, Acta archaeologica Opaviensia 5, 2018, 7-31 (s M. Furmankem , A. Přichystalem)
55. Petroarcheologický výzkum neolitu a eneolitu v českém Slezsku, In: Janák, V. – Furmanek, M. – Přichystal, A. – Stuchlík, S. (eds.): Petroarcheologický výzkum neolitu a eneolitu ve Slezsku, Acta archaeologica Opaviensia 5, 2018, 33-84 (s A. Přichystalem)
56. Suroviny kamenné industrie z Hradce nad Svitavou v kontextu surovinové základny kultury s lineární keramikou na moravsko-českém pomezí. In: Janák, V. – Furmanek, M. – Přichystal, A. – Stuchlík, S. (eds.):  Petroarcheologický výzkum    neolitu a eneolitu ve Slezsku, Acta archaeologica Opaviensia 5, 2018, 165-184 (s P. Kejvalem, J. Marečkem, J. Němcovou, A. Přichystalem)
57. Janák, V. –: Surovinová základna broušené industrie kultury s lineární keramikou v českém a polském Horním Slezsku. Silesia Antiqua 51, 2019, 7-43 (s A. Přichystalem).
58. Příspěvek k poznání využití grafitu při výrobě pravěké a a středověké keramiky v severní části moravsko-českého pomezí, Acta Musei Moraviae, Sci. Soc. CV:1, 2020, 13-26 (s J. Němcovou, M. Hložkem, A. Přichystalem, J. Bočkem, P. Ratajem, T. Petrem).
59. Oderská brána a její severní předpolí jako příklad středoevropského periferního sídelního území v pravěku a raném středověku. úvod do problematiky a heuristický přehled. Pravěk NŘ 30, 2021, 93-142.
60. Contribution to the Distribution of Jizerské Hory metabasites in the Period of Linear pottery culture. Anthropologie. 2021, LIX, č. 3, s. 375–388. (A. Přichystalem, P. Gadasem).
61. Broušená kamenná industrie z kulmských sedimentů a velké sekeromlaty ze serpentinitu v bytomském muzeu (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu).Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Archeologia,  23,  Bytom 2021 (vyšlo 2023), 27 – 48 (s A. Přichystalem)
62. Pravěk. In Veronika Kočí-Dudková a Lafková Hana (eds.). Neznámé archeologické
nálezy z Oderska, kritický katalog k výstavě. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. s. 9-30 (s A. Hořínkovou).
63. Neolitická grafitová keramika v severní části moravsko-českého pomezí, Acta Musei Moraviae, Sci. soc. CVII: 1, 2022, 31–46 (s J. Němcovou, M. Hložkem, P. Kejvalem, T. Petrem).
64. Grafitová keramika z přelomu raného vrcholného středověku a její přínos k poznání dějin
severní části moravsko-českého pomezí. Acta Musei Moraviae, Sci. soc.CVII: 1, 2022, 59–76
(s J. Němcovou,. M. Hložkem).

Zvláštní recenze ad č. 42:
1) Burdukiewicz, J. M.: Vratislav Janák, Slezsko v pravěku (rozdział dwutomowej książki Slezsko v dějinách českého státu pod red. Zdeňka Jiráska), Wydawnictwo Lidové nowiny, Praha 2012, s. 19–94. Przegląd Archeologiczny, 61, 2013, 249–232.
2) Furmánek, V.: Vratislav Janák: Slezsko v pravěku. In: Slezsko v dějinách českého státu I. Od pravěku do roku 1490. Slezská univerzita v Opavě. Opava 2012. Strany 17– 94, 438–489, 21 nečíslovaných obrázkov v texte. ISBN 978—80-7422-168-2. Slovenská archeológia, 61, č. 2, 2013, 391–392.

Editorská činnost:
Janák, V – Stuchlík, A. (eds.): Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Acta archaeologica Opaviensia 1. Opava 2004.
Janák, V. – Furmanek, M. – Přichystal, A. – Stuchlík, S. (eds.): Petroarcheologický výzkum neolitu a eneolitu ve Slezsku, Acta archaeologica Opaviensia 5. Opava 2018.
Kováčik, P. – Janák, V. – Ščučka (eds.): Interdisciplinární výzkum krajiny na pomezí Slezska a Moravy. Opava – Ostrava – Olomouc, 2020
Janák, V. a kolektiv: Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy I (pravěk)

Rukopisy kvalifikačních prací:
Pozdnělengyelský vývoj ve středním Podunají se zřetelem na genezi skupin s keramikou brázděného vpichu, rkp. diplomové práce, Brno 1975.
Morava na rozhraní starého a středního eneolitu, rkp. kandidátské disertační práce, Brno 1989.
Nástup eneolitu v českém Slezsku (hornoslezská lengyelská skupina a kultura nálevkovitých pohárů), rkp. habilitační práce, Opava 2006.

Odborné konference:
Přednášky na mezinárodních a domácích konferencích:
Mezinárodní světové vědecké kongresy:
XII. kongres UISPP, Bratislava 1991, přednáška „Die Lengyel-Kultur in Oberschlesien“
XIV. kongres UISPP, Liège 2001, přednáška „Le Néolithique et l’Éneolithique de la Silésie tchèque“

Mezinárodní konference v zahraničí 1995 - 2023 (aktivní účast):
1995 – „Roła Łaby i Odry w przemianach kulturowych epoki brązu i epoki żelaza,“ Gliwice
1995  - 14. pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich krajín“, Nitra
1998 - 17. pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich krajín“, Dudince
1998 – „Czlowiek i środowisko w Sudetach,“ Wrocław
1999 - XI. „Śląskie Spotkania Archeologiczne,“ Karlów
2001 – „Ślęża - mons nimis excelsus et grandis,“ Wrocław
2001 - 20. pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich krajín“, Liptovská Sielnica
2001 – „Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na Przykarpaciu,“ Bielsko - Biała
2002 – „Epoka brązu i halsztatu w Karpatach Polskich,“ Krosno
2003 - XIII. „Śląskie spotkania archeologiczne,“ Karłów
2003- „Przemiany kulturowe u schyłku neolitu i w początkach epoki brązu w Europie Środkowej,“ Wrocław
2004 -  23. pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich krajín“, Skalica
2005 – „Dalekosiężna wymiana handlowa w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza,“ Wrocław
2005 - II. Międzynarodowa konferencja naukowa „Człowiek i środowisko w Sudetach.Mezo- i mikroregiony sudeckie“, Wrocław
2006 - „Lengyel, Polgár and related Cultures in the Middle/Late Neolithic“, Kraków.
2007 - XV. „Śląskie spotkania archeologiczne,“ Karłów
2007 -  26. pracovní setkání „ Otázky neolitu a eneolitu našich krajín,“ Michalovce 2007 - „Pomiędzy północą a południem. Przeobrażenia kulturowe na Górnym Śląsku w pradziejach i średniowieczu“, Gliwice
2009 – XVI. „Śląskie Spotkania Archeologiczne,“ Karlów
2010 -29. Pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich krajín,“ Vršatecké  Podhradie
2011 – „XVII Śląskie spotkanie archeologiczne“  Pokrzywna k. Głucholazów
2012 -  "Kultura badeńska wokół Karpat Zachodnich,” Kraków
2013 - XVIII. „Śląskie Sympozjum Archeologiczne. Śląsk i Europa od pradziejów do współczesności,“ Wrocław
2013 - 32. pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich krajín.“ Nitra.
2016 - 35. Pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich krajín,“ Banská Štiavnica.
2017 - XX „Śląskie Sympozjum Archeologiczne,“ Wrocław
2019 - XXI Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Wrocław
2019 - 38. pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich krajín“, Oravský     Podzámok
2020 - „50 lat petroarcheologii. 6-te międzynarodowe sympozjum petroarcheologiczne,“ Wrocław
2021- Konferencje naukowa Najcenniejsze zabytki archeologiczne ze zbiorów muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – nowe spojrzenie. Bytom.
2021 - Present and future of Archaeology, Kraków,  online.
2022 - 41. medzinárodná konferencia Otázky neolitu a eneolitu našich krajín, Palárikovo
2022 – XXII.  „Śląskie Sympozjum Archeologiczne,“ Koszęcin

Celostátní a mezinárodní konference v ČR 1995 - 2023 (aktivní účast):
1995 – „Býčí Skála - Höhle im gesamteuropäischen Kontext,“ Brno
1996 – „Regionální bádání a archeologie v českých zemích,“ Kolín - Kouřim
1997 - 16. pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí“, Turnov
1997  - XXV. celostátní seminář archeologů v muzeích a institucích památkové péče, Vyškov
1998 – „Společnost a kultura ve světle archeologických pramenů,“ Praha
1999 - 18. pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí,“ Mostkovice
2000 - 19. pracovní setkání Otázky neolitu a eneolitu našich zemí,“ Plzeň
2001 – „Jaroslav Böhm, Jan Filip a česká archeologie,“ Praha
2001 –„ Seminář k dějinám česko- polských vědeckých styků,“ Praha
2002 - 21. pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí“, Hradec nad Moravicí
2003 - 22. pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí,“ Český Brod
2004 – „Beskydský projekt a výzkum periferních oblastí ve střední Evropě,“ Frýdek-Místek
2005 – 24. pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí,“ Rosice
2006 - 7. konference „Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku”, Nový Jičín
2006 - 25. pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí,“ Hradec Králové
2007 – XXXV.. celostátní seminář archeologů v muzeích a institucích památkové péče, Nový Jičín
2007 - Pracovním zasedání „Periodizace dějin Slezska“, Opava
2008 – „Archeologie Slezska. Stav a úkoly výzkumu/Archeologia Śląska. Stan badań i rozpoznania archeologicznego,“ Opava
2008  - „Slezský ústav SZM: profil-výzkum – perspektivy,“ Opava
2009 - 28. pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí,“ Mělník
2011 - 30. pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí,“ , Mikulov
2011  - „5. mezinárodní petroarcheologický seminář,“ Brno
2012 -  31.. pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí,“ Dobřany u Plzně
2014 - XIII. mezinárodní konference „Doba popelnicových polí a doba halštatská“, Opava
2014  - I. mezinárodní konference „Archeologie krajiny a aplikace ICT,“ Opava
2014 - International Symposium – „Centenary of Jaroslav Palliardi´sNeolithic and Aeneolithic Relative Chronology“. 33. pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí,“ Moravské Budějovice
2016 – XIV. mezinárodní konference „Doba popelnicových polí a doba halštatská“. Kutná Hora.
2017 – 36. pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí,“ Zdětín – Bělecký mlýn
2018 -  37. pracovní setkání„Otázky neolitu a eneolitu našich zemí,“   Konstantinovy      Lázně
2020 - 39. pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí,“ . Brno (elektronicky) .
2020 – II. Mezinárodní  (video) konference „Archeologie krajiny a aplikace ICT“
2021 - XL. Pracovní setkání Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2021, Nové Hrady.
2023 – Archeologické bádání v českém  Slezsku -  minulost, současnost, budoucnost. Opava.

Řešené projekty do r- 2023
Externí:
GAČR 404/01/306; „Neolit a eneolit českého Slezska“, 2001-2003, řešitel;
GAČR 404/05/H527 „Moravskoslezská škola archeologických doktorandských studií“, 2004- 2008, spoluřešitel;
GAČR 404/09/H020 „Moravskoslezská škola archeologických doktorských studií II“, 2009- 2012, spoluřešitel;
Ediční projekt „Vydání sborníku „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí“, Grantový systém Moravskoslezského kraje, 2003, řešitel;
Projekt OP Vzdělání pro konkurenceschopnost. Inovace studijního programu 7105 Historické vědy na Slezské univerzitě v Opavě. Reg. číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0175, 2011 – 2012, řešitel.
NAKI II DG18P02OVV017: Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy, 2018 – 2022, řešitel.
Organizace a garance archeologických praxí v rámci projektu ESF čj. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400 „Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě“ v letech 2018, 2019, 2020,

Interní:
Česko-polský projekt „Průzkum pravěkých výšinných sídlišť v Pobeskydí mezi Bečvou (Česká republika) a Białou (Polská republika) – Badania pradziejowych osiedli wyżynnych na Podbeskidziu między Beczwą (Republika Czeska) a Białą (Rzeczpospolita Polska)“ (účastníci: Slezská univerzita, Opava – Jagellonská univerzita, Kraków – Muzeum, Bielsko – Biała – Muzeum Novojičínska, Nový Jičín – Muzeum Beskyd, Frýdek – Místek), 2000 – 2003, garant

Projekty Studentského grantového systému Slezské univerzity (SGS):

SGS /9/2010 Archeologický výzkum západní části Oderské brány, 2010 – 2011, řešitel
SGS /20/2013 - „Pokračování archeologického výzkumu levobřeží Odry“, řešitel
SGS /15/2014 - „Pustějov – Dolní role – redistribuční sídliště kultury s LnK v Oderské bráně“, řešitel
SGS SU / 4/2015 - „Pokračování výzkumu distribučního mikroregionu kultury s lineární keramikou v okolí Studénky“. , řešitel
SGS/6/2016 - ,, Kultura s lineární keramikou v Oderské cbráně“ , řešitel  
SGS/4/2017 „Meziregionální kontakty starých zemědělských společenství“ , řešitel
SGS/1/2018 - ,, Terénní prospekce západní části Oderské brány“ , řešitel
SGS/6/2019 - ,, Přínos technických a přírodovědných analýz při výzkumu aktuálních otázek pravěku“ , řešitel
SGS/4/2020 - ,, Využití grafitu v severní části moravsko – českého pomezí v pravěku a středověku“ , řešitel
SGS/6/2021 „Spongolitová štípaná kamenná industrie v neolitu severní části moravsko – českého pomezí“.
SGS/4/2022 „Aktuální problémy archeologického výzkumu na moravsko-českém pomezí“  
SGS/6/2023 „Význam sídliště v Litomyšli – Nedošíně 11 pro počátky mladého neolitu v Poodří a Polabí“ 

Popularizace:
Archeologie, archeologické památky a jak je chránit, Vyškov l977 (27 stran). Město Vyškov v pravěku, Vyškovský zpravodaj, červenec - srpen 1982, 13-15.
Archeologický výzkum v r. 1985, Sborník Beethovenova Hradce 25, Opava 1985, 19-20. Pravěké osídlení Hlučínska, in: Nejstarší dějiny Hlučínska, Kravaře 2001, nestr. (10 stran). Projekt „Průzkum pravěkých výšinných sídlišť v Pobeskydí mezi Bečvou (Česká republika a Białou (Polská republika) – Badania pradziejowych osiedli wyżynnych na Podbeskidziu między Beczwą (Republika Czeska) a Białą (Rzeczpospolita Polska)“, prezentační CD, Opava - Frýdek-Místek - Nový Jičín 2004 (s J. Čípem, E. Greplem, B. Chorążym, R. Poláchem a P. Stabravou).
Nejstarší zemědělci ve střední Evropě, Zemědělský kalendář 2009, Kalendář pro zemědělství a venkov roč. VII (161), Pustiměř 2008, 76 – 79
Dále asi sedm desítek článkù a interwiew v denním tisku, Novinách Slezské univerzity, v rozhlase a televizi.

Výstavy a muzejní expozice do r. 2023:
Život nejstarších zemědělců ve světle archeologických výzkumů na Vyškovsku, Vyškov 1980 Počátky dějin hlučínské obce (archeologický výzkum ve Velkých Hošticích 1982-1983), Kravaře - Velké Hoštice 2001.
Pravěk Novojičínska, Nový Jičín 1987 (s E. Greplem)
Na okraji keltského světa, Nový Jičín - Příbor - Bílovec - Vsetín 2000-2001 - Hranice 2004 (s E. Greplem).
Bronzové poklady Slezska a severní Moravy, Slezské zemské muzeum, Opava 2010 (s M.Tymonovou  a M. Salašem)
Po stopách nejstarších zemědělců. Neolit na Litomyšlsku a Moravskotřebovsku ve světle nejnovějších nálezů. Litomyšl 2023 (s J. Němcovou  a kolektivem)