doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.

Vzdělání a akademická kvalifikace:

l975 - absolutorium na filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně Brno, kombinace prehistorie/klasická archeologie
1981 - PhDr. (Univerzita J. E. Purkyně Brno)
1990 - CSc. (Archeologický ústav ČSAV Brno)
2006 – Docent (Masarykova univerzita Brno)


Zaměstnání v oboru:

1975 - 1982 - archeolog Muzea Vyškovska ve Vyškově (l980 - 1982 vedoucí odborného oddělení)
1982 - 1991 - pracovník Archeologického ústavu ČSAV Brno, Expozitura Opava
od 1991 - pracovník Slezské univerzity v Opavě: 1991 – 2009 Ústav historie a muzeologie, později Ústav historických věd (1994 - 1996 vedoucí odd. historie, 1995 - 2009 vedoucí Archeologického semináře); od 2009 dosud vedoucí. Ústavu archeologie


Zaměření vědeckovýzkumné činnosti:

Archeologie a dějiny mladší a pozdní doby kamenné ve střední Evropě; archeologie a dějiny  pravěku Slezska; archeologie a dějjiny pravěku periferních sídelních oblastí ve střední Evropě; problematika archeologie jako historické vědy.


Aktuální členství v redakcích a odborných komisích:

Vědecký redaktor české části ročenky „Badania archeologiczne na Górnym Ślasku i ziemiach pogranicznych - Archeologické výzkumy v Horním Slezsku a na jeho pomezí“, Katowice; recenzent časopisu „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne,“ Wrocław,  člen redakční rady „Fontes archaeologici Pragenses,“ Praha, člen redakční rady „Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity – Acta archaeologica Brunensia“, řada M, Brno; člen redakční rady“Praehistorica“, Praha; člen redakční rady „Acta archaeologica Opaviensia,“ Opava.
Předseda Vědecké rady Muzea Novojičínska; předseda Regionální archeologické komise Moravskoslezského kraje; předseda Oborové rady doktorského studia archeologie Slezské univerzity v Opavě.


Ocenění odborné či akademické obce:

Držitel stříbrné plakety Archeologického ústavu Slovenskej akademie vied v Nitře, bronzové medaile Slezské univerzity, Pamětní medaile Slezské univerzity, Pamětního listu a plakety Slezské univerzity.


Publikační činnost:

 1. Die Lengyel - Kultur in Oberschlesien, in: Actes du XIIe Congres International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques (J. Pavúk ed.) 2, Bratislava 1993, 553-556.
 2. Problémy a úkoly archeologie v českém Slezsku a na severovýchodní Moravě, Časopis Slezského zemského muzea, série B 40, 1991, 193-219 (s P. Kouřilem).
 3. Keramické památky typu Retz, in: Pravěké dějiny Moravy (V. Podborský ed.), Brno 1993, 161-165.
 4. Sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou ve Vyškově - dědické cihelně a počátky mladšího lengyelského stupně na Moravě a ve Slezsku, Pravěk NŘ 2, l994, 105-130.
 5. Sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou v Příboře - Hájově, okr. Nový Jičín a závěr lengyelského vývoje na Moravě, Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 1, l995, 5-19.
 6. Tři poznámky k Platónovým názorům na dějiny, Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 2, l995, 15-23.
 7. Kdy „Pravěk Slezska“? (Ad marginem „Pravěkých dějin Moravy“), Časopis Slezského zemského muzea, série B  43, 1996, 193-210.
 8. Nordmähren während der Späthallstattzeit (Bisherige Erkenntnisse), Pravěk NŘ 5, 1996, 255- 270.
 9. Hroby hornoslezské lengyelské skupiny z Velkých Hoštic a komplex skupin se smíšenou keramickou náplní (Příspěvek k poznání postlineárního osídlení severní části střední Evropy), Pravěk - supplementum, 8, 2001, 325-351.
 10. Esej o periodizaci evropských dějin, in: In memoriam Jan Rulf, Památky archeologické - supplementum 13, 2000, 130-135
 11. Le Néolithique et l’Éneolithique de la Silésie tchèque, in: Actes du XIVème Congrès UISPP, Liège, Belgique, 2-8 septembre 2001, BAR International Series 1303, Oxford 2004, 5-8.
 12. Ke kontinuitě neolitického obyvatelstva v povodí řeky Opavy, Acta archaeologica Opaviensia 1, Opava 2004, 61-74.
 13. Die Lengyel – Kultur in Oberschlesien, in: Lengyel, Polgár and related Cultures in the Middle/Late Neolithic in Centrale Europe (Kozłowski, J.K. - Ráczky, P. eds.), Kraków 2007, 217 – 232.
 14. Příspěvek neolitické a eneolitické štípané kamenné industrie k poznání sociálních a hospodářských poměrů své doby na příkladu horního Poodří, in: Studium sociálních a duchovních struktur v pravěku (Kazdová, E. – Podborský, V.eds.), Brno 2007, 137 – 179.
 15. Distribuce silicitů krakovsko – čenstochovské jury na Moravě a v Horním Slezsku v neolitu a na počátku eneolitu, Památky archeologické 97, 5 – 30 (s A. Přichystalem).
 16. Ateliér na výrobu broušené kamenné industrie z kulmských surovin v Holasovicích, in:Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2006, Archeologické studie Univerzity v Hradci Králové 1, Hradec Králové 2007, 177 - 188 (s A. Přichystalem).
 17. Sídliště ve Studénce v kontextu osídlení kultury s lineární keramikou v Oderské bráně, Přehled výzkumů 52 – 1, Brno 2011,  51 - 73 (s A. Knápkem a K. Papákovou), Fragment medailonu s trůnícím Kristem z Drnovic u Vyškova, in: Mezi pravěkem a
 18. středověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci (Doležel, J. – Wihoda, M. eds.), Brno 2012, 261 – 278.
 19. Slezsko v pravěku, in: Robert Antonín - Martin Čapský - Vratislav Janák - Zdeněk Jirásek - Pavel Kouřil - Dalibor Prix,. Slezsko v dějinách českého státiu. I (do r. 1490), Praha 2012,  18 – 94, 438 – 489.
 20. Badenská kultura a horní Poodří, Acta Musei Moraviae, Scientiaesociales 98, Brno 2013, 239 – 275.
 21. Mladoeneolitické sídliště v Opavě – Předměstí. Příspěvek ke vztahu kultury kulovitých amfor a kultury se šňůrovou keramikou ve Slezsku. In: Kolenda, J. – Mierzwiński, A. – Moździoch, S. – Żygadło, L. (eds.): Z badań nad kulturą społeczeństw     pradziejowych wczesnośredniowiecznych. Księga Jubileuszowa            dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez             przyjaciół, kolegów i uczniów, Wrocłav 2013, 297 – 305.
 22. Principles of settlement of the Oder Gate area from the Neolithic Era until the Early Middle Ages. 2014 Istambul – Turkey ABSTRACTS OF THE ORAL AND POSTER PRESENTATIONS. ISTAMBUL 2014, s. 367. ISBN 978-605-396-287-8.
 23. Pravěká minulost Bruntálu a jeho horského okolí, In Časopis Slezského zemského muzea, série B, roč. 64, Opava 2015
 24. Neolitické osídlení v okolí Studénky a úloha zdejšího mikroregionu kultury s lineární keramikou v distribuci silicitů krakovsko – čenstochovské jury. Současný stav      poznání. Slovenská archeológia 64, 2016, 1 – 63. ISSN 1335-0102.
 25. Dálková distribuce silicitů krakovsko-čenstochovské jury směrem na západ u kultury s lineární keramikou. In XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Wrocław 24-27 maja 2017 roku, Wrocław, s. 143. ISBN 978-83-61416-85-2.
 26. Suroviny kamenné industrie z Hradce nad Svitavou v kontextu surovinové základny kultury s lineární keramikou na moravsko – českém pomezí. In XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Wrocław 24-27 maja 2017 roku, Wrocław,146. ISBN 978-83-61416-85-2.


Odborné konference (výběr):

1991 - XII. kongres UISPP, Bratislava,
1995 - Ro?a łaby i Odry w przemianach kulturowych epoki brŁzu i epoki ąelaza, Gliwice
1995 - Býčí Skála - Hżhle im gesamteuropöischen Kontext, Brno
1996 - Regionální bádání a archeologie v českých zemích, Kolín - Kouřim
1998  - Czlowiek i środowisko w Sudetach, Wrocäaw
1998 - Společnost a kultura ve světle archeologických pramenů, Praha
2001 - XIV. kongres UISPP, Liège
2001 - Ślęża - mons nimis excelsus et grandis, Wrocław     
2001 -  Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na Przykarpaciu, Bielsko - Biała
2001 - Jaroslav Böhm, Jan Filip a česká archeologie, Praha
2002 - Epoka brązu i halsztatu w Karpatach Polskich, Krosno          
2003 - Przemiany kulturowe u schyłku neolitu i w początkach epoki brązu w Europie Środkowej, Wrocław
2004 - Beskydský projekt a výzkum periferních oblastí ve střední Evropě, Frýdek-Místek  
2005 - Dalekosiężna wymiana handlowa w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, Wrocław
2005 - II. Międzynarodowa konferencja naukowa „Człowiek i środowisko w Sudetach.Mezo- i mikroregiony sudeckie“, Wrocław            
2006 - „Lengyel, Polgár and related Cultures in the Middle/Late Neolithic“, Kraków.
2007 - „Pomiędzy północą a południem. Przeobrażenia kulturowe na Górnym Śląsku w pradziejach i     średniowieczu“, Gliwice
2007 - Pracovním zasedání „Periodizace dějin Slezska“, Opava
2008 - Archeologie Slezska. Stav a úkoly výzkumu/Archeologia Śląska. Stan badań i rozpoznania  archeologicznego,“ Opava
2012 - Kultura badeńska wokół Karpat Zachodnich, Kraków
Pravidelně se zúčastňuje každoročních mezinárodních konferencí  „Pracovní setkání k otázkám neolitu a eneolitu našich zemí“   rotujících Čechy – Morava – Slovensko a mezinárodních konferencí „Śląskie Spotkania Archeologiczne,“ konaných co dva roky.
2013 - XVIII. Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Śląsk i Europa od pradziejów do współczesności, Instytut Archeologii  Uniwersytetu Wroclawskiego.
2013 - XXXII. pracovní setkání Otázky neolitu a eneolitu našich krajín. Archeologický ústav SAV Nitra.
2014 - International Symposium – „Centenary of Jaroslav Palliardi´s Neolithic and Aeneolithic Relative Chronology“ XXXIII. konference o neolitu a eneolitu našich zemí), Katedra Archeologie FF Univerzity Hradec Králové.
2016 - 35. mezinárodní konference Otázky neolitu a eneolitu našich krajín, Archeologický ústav SAV a Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica.
2016 - XIV. mezinárodní konference „Doba popelnicových polí a doba halštatská“ Archeologický ústav AV ČR Praha.
2017 - XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Instytut Archeologii Universytetu Wrocławskiego, Wrocławskie Centrum Akademickie, Muzeum archeologiczne, oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia, Polska Akademia Nauk (oddział we Wrocławiu), ÚA FPF Slezské univerzity, Fundacja Nauki „Archeologia Silesiae“.


Řešené projekty

Projekt „Průzkum pravěkých výšinných sídlišť v Pobeskydí mezi Bečvou (Česká republika a Białou (Polská republika) - Badania pradziejowych osiedli wyżynnych na Podbeskidziu między Beczwą (Republika Czeska) a Białą (Rzeczpospolita Polska)“ (účastníci: Slezská univerzita, Opava – Jagellonská univerzita, Kraków – Muzeum, Bielsko – Biała – Muzeum Novojičínska, Nový Jičín – Muzeum Beskyd, Frýdek – Místek)  
GAČR 404/01/306; „Neolit a eneolit českého Slezska“, 2001-2003, řešitel;
GAČR 404/05/H527 „Moravskoslezská škola archeologických doktorandských studií“, 2004-2008, spoluřešitel;
GAČR 404/09/H020 „Moravskoslezská škola archeologických doktorských studií II“, 2009-2012, spoluřešitel;
Ediční projekt „Vydání sborníku „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí“, Grantový systém Moravskoslezského kraje, 2003, řešitel;
Projekt Studentského grantového systému SU č. 9/2010 Archeologický výzkum západní části Oderské brány. řešitel, 2010 - 2011.
OP Vzdělání pro konkurenceschopnost. Inovace studijního programu 7105 Historické vědy na Slezské univerzitě v Opavě.  Reg. číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0175, řešitel 2011 – 2012).
Výběr z publikace:
Die Lengyel - Kultur in Oberschlesien, in: Actes du XIIe Congres International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques (J. Pavúk ed.) 2, Bratislava 1993, 553-556.
Problémy a úkoly archeologie v českém Slezsku a na severovýchodní Moravě, Časopis Slezského zemského muzea, série B 40, 1991, 193-219 (s P. Kouřilem).         
Keramické památky typu Retz, in: Pravěké dějiny Moravy (V. Podborský ed.), Brno 1993, 161-165.
Sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou ve Vyškově - dědické cihelně a počátky mladšího lengyelského stupně na Moravě a ve Slezsku, Pravěk NŘ 2, l994, 105-130.
Sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou v Příboře - Hájově, okr. Nový Jičín a závěr lengyelského vývoje na Moravě, Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 1, l995, 5-19.
Tři poznámky k Platónovým názorům na dějiny, Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 2, l995, 15-23.
Kdy „Pravěk Slezska“? (Ad marginem „Pravěkých dějin Moravy“), Časopis Slezského zemského muzea, série B  43, 1996, 193-210.
Nordmähren während der Späthallstattzeit (Bisherige Erkenntnisse), Pravěk NŘ 5, 1996, 255- 270.
Hroby hornoslezské lengyelské skupiny z Velkých Hoštic a komplex skupin se smíšenou keramickou náplní (Příspěvek k poznání postlineárního osídlení severní části střední Evropy), Pravěk - supplementum, 8, 2001, 325-351.
Esej o periodizaci evropských dějin, in: In memoriam Jan Rulf, Památky archeologické - supplementum 13, 2000, 130-135
Le Néolithique et l’Éneolithique de la Silésie tchèque, in: Actes du XIVème Congrès UISPP, Liège, Belgique, 2-8 septembre 2001, BAR International Series 1303, Oxford 2004, 5-8.
Ke kontinuitě neolitického obyvatelstva v povodí řeky Opavy, Acta archaeologica Opaviensia 1, Opava 2004, 61-74.
Die Lengyel – Kultur in Oberschlesien, in: Lengyel, Polgár and related Cultures in the Middle/Late Neolithic in Centrale Europe (Kozłowski, J.K. - Ráczky, P. eds.), Kraków 2007, 217 – 232.
Příspěvek neolitické a eneolitické  štípané kamenné industrie k poznání sociálních a hospodářských poměrů své doby na příkladu horního Poodří, in: Studium sociálních a duchovních struktur v pravěku (Kazdová, E. – Podborský, V.eds.), Brno 2007, 137 – 179.
Distribuce silicitů krakovsko – čenstochovské jury na Moravě a v  Horním Slezsku v neolitu a na počátku eneolitu, Památky archeologické 97, 5 – 30 (s A. Přichystalem).
Ateliér na výrobu broušené kamenné industrie z kulmských surovin v Holasovicích, in: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2006, Archeologické studie Univerzity v Hradci Králové 1, Hradec Králové 2007, 177 - 188 (s A. Přichystalem).
Sídliště ve Studénce v kontextu osídlení kultury s lineární keramikou v Oderské bráně, Přehled  výzkumů 52 – 1, Brno 2011,  51 - 73 (s A. Knápkem a K. Papákovou),        
Fragment medailonu s trůnícím  Kristem z Drnovic u Vyškova, in: Mezi pravěkem a středověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci (Doležel, J. – Wihoda, M. eds.), Brno 2012, 261 – 278.
Slezsko v pravěku, in: Robert Antonín - Martin Čapský - Vratislav Janák - Zdeněk Jirásek- Pavel Kouřil - Dalibor Prix,. Slezsko v dějinách českého státiu. I (do r. 1490),  Praha 2012,  18 – 94, 438 – 489.
Badenská kultura a horní Poodří, Acta Musei Moraviae, Scientiaesociales 98, Brno 2013, 239     – 275.
Mladoeneolitické sídliště v Opavě – Předměstí. Příspěvek ke vztahu kultury kulovitých amfor     a kultury se šňůrovou keramikou ve Slezsku. In: Kolenda, J. – Mierzwiński, A. –     Moździoch, S. – Żygadło, L. (eds.): Z badań nad kulturą społeczeństw     pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga Jubileuszowa    dedykowana     Profesorowi Bogusławowi Gedidze w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez     przyjaciół,     kolegów i uczniów, Wrocłav 2013, 297 – 305.
Neolitické osídlení v okolí Studénky a úloha zdejšího mikroregionu kultury s lineární     keramikou v distribuci silicitů krakovsko – čenstochovské jury. Současný stav     poznání. Slovenská archeológia 64, 2016, 1 – 63.(K. Papáková – A. Přichystal - P.     Kováčik - A. Hořínková - P. Rataj). v tisku


Rukopisy kvalifikačních prací:

Pozdnělengyelský vývoj ve středním Podunají se zřetelem na genezi skupin s keramikou brázděného vpichu, rkp. diplomové práce, Brno 1975.
Morava na rozhraní starého a středního eneolitu, rkp. kandidátské disertační práce, Brno 1989.
Nástup eneolitu v českém Slezsku (hornoslezská lengyelská skupina a kultura nálevkovitých pohárů), rkp. habilitační práce, Opava 2006.

Popularizace:

Archeologie, archeologické památky a jak je chránit, Vyškov l977 (27 stran).
Město Vyškov v pravěku, Vyškovský zpravodaj, červenec - srpen 1982, 13-15.
Archeologický výzkum v r. 1985, Sborník Beethovenova Hradce 25, Opava 1985, 19-20.
Pravěké osídlení Hlučínska, in: Nejstarší dějiny Hlučínska, Kravaře 2001, nestr. (10 stran).
Projekt „Průzkum pravěkých výšinných sídlišť v Pobeskydí mezi Bečvou (Česká republika a Białou (Polská republika) - Badania pradziejowych osiedli wyżynnych na Podbeskidziu między Beczwą (Republika Czeska) a Białą (Rzeczpospolita Polska)“, prezentační CD, Opava - Frýdek-Místek - Nový Jičín 2004 (s J. Čípem, E. Greplem, B. Chorążym, R. Poláchem a P. Stabravou).
Nejstarší zemědělci ve střední Evropě, Zemědělský kalendář 2009, Kalendář pro zemědělství a venkov roč. VII (161), Pustiměř 2008, 76 – 79
Dále asi šest desítek článkù a interwiew v denním tisku, Novinách Slezské univerzity, v rozhlase a televizi.


Výstavy a muzejní expozice:

Život nejstarších zemědělců ve světle archeologických výzkumů na Vyškovsku, Vyškov 1980
Počátky dějin hlučínské obce (archeologický výzkum ve Velkých Hošticích 1982-1983), Kravaře - Velké Hoštice 2001.
Pravěk Novojičínska, Nový Jičín 1987 (s E. Greplem)
Na okraji keltského světa, Nový Jičín - Příbor - Bílovec - Vsetín 2000-2001 - Hranice 2004 (s E. Greplem).
Bronzové poklady Slezska a severní Moravy, Slezské zemské muzeum, Opava 2010 (s M. Tymonovou     a M. Salašem)