prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.

Rok narození

27. 1. 1945


Vysokoškolská studia a získávání dalších titulů

1964-1960 – archeologie FF UJEP Brno (dnes MU Brno)

1972 – PhDr. ---  FF UJEP Brno (dnes MU Brno)

1981 – CSc. ---  ČSAV

1996 – Doc  ---  MU Brno

2001 – Prof. ---  MU Brno

2006 – DSc. ---  AV ČR


Zaměstnání (od absolvování)

1969-1972 – Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy v Gottwaldov (dnes Zlín)

1972-2012 – Archeologický ústav ČSAV Brno (dnes AV ČR)

1997- dosud – Slezská univerzita Opava


Specializace

Doba bronzová


Aktuální členství v redakčních radách a komisích, ocenění odborné či akademické obce

Člen redakce časopisu Pravěk NŘ

Člen redakce Postavy moravské archeologie

Člen redakce Sborníku Slovenského národného muzea

Člen redakce Přehled výzkumů

Člen redakce Acta archaeologica Opaviensia

Člen oborové rady doktorského studia FPF SU Opavě pro postgraduální studium v oboru archeologie

Člen oborové rady doktorského studia FF Univerzity Hradec Králové pro postgraduální studium v oboru archeologie

Člen a místopředseda komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru archeologie v České republice

 

Bibliografie

A. Monografie

1. STUCHLÍK, S.: Osídlení jeskyň ve starší a střední době bronzové na Moravě, Studie AÚ Brno IX/2, Praha 1981, 61 s.

2. STUCHLÍK, S.: Mikulov-Turold – archeologické nálezy, Mikulov 1983, 32 s. (s P. Koštuříkem, J. Stuchlíkovou).

3. STUCHLÍK, S.: Únětické pohřebiště v Mušově, Studie AÚ Brno XIV/2, Praha 1987, 117 s.

4. STUCHLÍK, S.: Pravěká pohřebiště v Moravské Nové Vsi - Hruškách, Studie AÚ Brno XVI/1, Brno 1996, 211 s. (s J. Stuchlíkovou).

5. STUCHLÍK, S.: Pravěk a středověk Ždánicka, Brno 1997, 93 s. (s Z. Klanicou, Z. Měřínským).

6. STUCHLÍK, S. (ed.): Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku, Brno 2002, 503 s.

7. STUCHLÍK, S.: Wspólne korzenie, wspólna Europa, Kietrz 2005, 127 s. (s M. Gedlem).

8. STUCHLÍK, S.: Borotice. Mohylové pohřebiště z doby bronzové, Brno 2006, 297 s.

9. STUCHLÍK, S.: Langobardische Gräberfelder in Mähren, Spisy Archeologického ústavu Brno, Brno 2011 (s J. Tejralem, M. Čižmářem, Z. Klanicou,S. Klanicovou).

10. STUCHLÍK, S.: Mohelnice. Neolitické sídliště s intruzemi, Brno 2020, 269 s. (s R. Tichým a kolektivem).

B. Kapitoly v monografiích

1. STUCHLÍK, S.: Archeologické nálezy ze starší doby bronzové a halštatu, in: J. Unger a kol., Pohořelice-Klášterka, Pravěké sídliště, slovanská osada a zaniklá středověká ves, Studie AÚ Brno VIII/2, 1980, 16-24.

2. STUCHLÍK, S.: V lesku zlatavého bronzu, in: Pravěké dějiny Moravy (V. Podborský ed.), Brno 1993, 233-332.

3. STUCHLÍK, S.: Osídlení Napajedelska v pravěku, in: Napajedla. Příroda, dějiny, kultura (V. Cekota ed.), Napajedla 1998, 53-73.

4. STUCHLÍIK, S.: Křižanovice, okr. Vyškov, in: Pravěká sociokultovní architektura na Moravě (V. Podborský ed.), Brno 1999, 65 - 72.

5. STUCHLÍK, S.: Šumice, okr. Znojmo, in: Pravěká sociokultovní architektura na Moravě (V. Podborský ed.), Brno 1999, 95-114 (s J. Stuchlíkovou).

6. STUCHLÍK, S.: Starší a střední doba bronzová, in: M. Čižmář – K. Geislerová – J. Unger

(eds.): Výzkumy – Ausgrabungen 1993-1998, Brno 2000, 31-35.

7. STUCHLÍK, S.: Věteřovský rondel v Šumicích, in: V. Podborský (ed.): 50 let archeologických výzkumů Masarykovy Univerzity na Znojemsku, Brno 2001, 167-178.

8. STUCHLÍK, S.: Doba bronzová a halštatská. Protohistorické období, in: J. Čejka a kol., Ivančice. Dějiny města, Ivančice 2002, 37-55.

9. STUCHLÍK, S.: Výzkumy v oblasti vodního díla v minulosti a současnosti, in: S. Stuchlík (ed.): Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku, Brno 2002, 7-24.

10. STUCHLÍK, S.: Vývoj osídlení pod Pavlovskými vrchy v době bronzové, in: S. Stuchlík (ed.): Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku, Brno 2002, 149-222.

11. STUCHLÍK, S.: Počátek doby železné pod Pavlovskými vrchy, in: S. Stuchlík (ed.): Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku, Brno 2002, 223-248.

12. STUCHLÍK, S.:Sídliště kultury zvoncovitých pohárů v Mušově, in: S. Stuchlík (ed.): Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku, Brno 2002, 487-494.

13. STUCHLÍK, S.: Keramický depot mohylové kultury z Brodu nad Dyjí, in: S. Stuchlík (ed.): Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku, Brno 2002, 495-500.

14. STUCHLÍK, S.: Postpaleolitické osídlení jeskyně Kůlničky a Liščí, in: J. Svoboda (ed.), Prehistorické jeskyně. Katalogy, dokumenty, studie, Brno 2002, 173-176.

15. STUCHLÍK, S.: Sídliště a pohřebiště ze starší doby bronzové ve Velkých Pavlovicích, in: E. Kordiovský (ed.): Město Velké Pavlovice, Znojmo 2002, 62-82.

16. STUCHLÍK, S.: Osídlení Lednice v době bronzové, in: E. Kordiovský a kol., Městečko Lednice, Lednice 2004, 129-145.

17. STUCHLÍK, S.: Proměnlivá společnost pozdní doby kamenné, in: Procházka, R. (ed.): Dějiny Brna 1. Od pravěku k ranému středověku, Brno 2011, 171—226 (s M. Kučou).

18. STUCHLÍK, S.: Civilizace doby bronzové, in: Procházka, R. (ed.): Dějiny Brna 1. Od pravěku k ranému středověku, Brno 2011, 227-318 (s M. Salašem).

19. STUCHLÍK, S.: Předměty z drahých kovů z Hoštic I, in: A. Matějíčková – P. Dvořák (eds.), Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1 Vyškov – Mořice, Pravěk-Supplementum 24, Brno 2012, 167-175.

C. Práce publikované v odborných časopisech vydávaných v zahraničí

1. STUCHLÍK, S.: Die Věteřov-Gruppe und die Entstehung der Hügelgräberfeld in Mähren, Praehistorische Zeitschrift 67, Berlin 1992, 15-42.

2. STUCHLÍK, S.: Aunjetitzer Gräberfeld in Velké Pavlovice, Südmähren, Praehistorische Zeitschrift 71, 1996, 123-169 (s J. Stuchlíkovou).

3. STUCHLÍK, S.: Grab eines Handwerkes in Borotice, Anodos. Studies of the Ancient World 2, 2002, 307-313.

4. STUCHLÍK, S.: Die Beziehungen Mährens zu den südöstlichen Gebieten am Anfang der Bronzezeit, in: C. Kacso (Hrsg.): Bronzezeitliche Kulturerscheinungen im karpatischen Raum. Die Beziehungen zu den benachbarten Gebieten, Bibliotheca Marmatia 2, Baia Mare 2003, 445-468.

5. STUCHLÍK, S.: Current situation and Pleistocene, Holocene and historic records of Emys orbicularis in the Czech Republic, Biologia 59/14, Bratislava 2004, 73-78 (s P. Širokým a J. Širokým).

6. STUCHLÍK, S.: Úprava hrobových jam na přelomu doby kamenné a bronzové na Moravě, Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 39, 2006, 85-100.

7. STUCHLÍK, S.: Pohřby v nádobách v době bronzové na Moravě, Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 42, 2006, 197-210.

8. STUCHLÍK, S.: Basic morphological data of native Czech Emys orbicularis revealed by subfossil finds, Biologia (Secton Zoology) 64/4, 2009, 795-797 (společně s P. Širokým, U. Fritzem, J. Moravcem).

9. STUCHLÍK, S.: Kostrové hroby z doby popelnicových polí na Moravě, Slovenská archeologia LXV, Nitra 2017, 207-236 (s D. Parmou).

D. Práce publikované v odborných časopisech vydávaných v České republice

1. STUCHLÍK, S.: Nová laténská sídliště v Povláří, SPFFBU E 14, 1969, 278-282 (s M. Čižmářem).

2. STUCHLÍK, S.: Příspěvek k poznání počátku mohylové kultury na Moravě, AR XXIII, 1971, 140-146.

3. STUCHLÍK, S.: Středověká tvrz v Rackové, VVM 23, 1971,107-110.

4. STUCHLÍK, S.: Únětické hroby z Otaslavic (okr. Prostějov), AR XXIII, 1971, 202-204.

5. STUCHLÍK, S.: Velatické hradisko „Réna“ u Ivančic, SPFFBU E 16, 1971, 119-126 (s M. Čižmářem).

6. STUCHLÍK, S.: Mohylový hrob z Otaslavic, ČMM 57, 1972, 37-40.

7. STUCHLÍK, S.: Nálezy slezské kultury z Gottwaldova, AR XXIV, 1972, 666-668.

8. STUCHLÍK, S.: Sídliště z mladší doby bronzové v Míškovicích (okr. Kroměříž), PV 1971, Brno 1972, 51.

9. STUCHLÍK, S.: Sídliště z mladší doby hradištní v Míškovicích (okr. Kroměříž), PV 1971, Brno 1972, 99.

10. STUCHLÍK, S.: Slovanské mohyly v Kostelci-Štípě (okr. Gottwaldov), PV 1971, Brno 1972, 97.

11. STUCHLÍK, S.: Hroby slezské kultury v Gottwaldově (okr. Gottwaldov), PV 1972, 1973, 30.

12. STUCHLÍK, S.: Slovanské sídliště v Gottwaldově (okr. Gottwaldov), PV 1972, Brno 1973, 61.

13. STUCHLÍK, S.: Hrob kultury se zvoncovitými poháry v Brně-Chrlicích (okr. Brno-město), PV 1973, Brno 1974, 24.

14. STUCHLÍK, S.: Osídlení Podřevnicka v době laténské, VVM 26, 1974, 262-268.

15. STUCHLÍK, S.: Sídliště ze starší doby bronzové v Nosislavi (okr. Břeclav), PV 1973, Brno 1974, 26-27.

16. STUCHLÍK, S.: Slovanské žároviště v Lipové (okr. Gottwaldov), PV 1973, Brno 1974, 75.

17. STUCHLÍK, S.: Sondážní výzkum v Chrastěšově u Vizovic (okr. Gottwaldov), PV 1973, Brno 1974, 115.

18. STUCHLÍK, S.: Sondážní výzkum v Křižanovicích u Slavkova, PV 1973, Brno 1974, 115-116.

19. STUCHLÍK, S.: Záchranný výzkum na věteřovském sídlišti v Lovčičkách (okr. Vyškov), PV 1973, Brno 1974, 27-28.

20. STUCHLÍK, S.: Druhá výzkumná sezóna v Křižanovicích (okr. Vyškov), PV 1974, Brno 1975, 30-31.

21. STUCHLÍK, S.: Halštatské a věteřovské sídliště v Medlově (okr. Brno-venkov), PV 1974, Brno 1975, 29-30.

22. STUCHLÍK, S.: Hrob z mladší doby bronzové v Medlově (okr. Brno-venkov), PV 1974, Brno 1975, 24-25.

23. STUCHLÍK, S.: Neolitické sídliště ve Slavičíně (okr. Gottwaldov), PV 1974, Brno 1975, 10-11.

24. STUCHLÍK, S.: Kontrolní výzkum na sídlišti z doby bronzové na Cezavách u Blučiny (okr. Brno-venkov), PV 1974, Brno 1975, 22.

25. STUCHLÍK, S.: Záchranný výzkum únětického sídliště ve Šlapanicích (okr. Brno-venkov), PV 1974, Brno 1975, 18-19.

26. STUCHLÍK, S.: Hroby kultury se zvoncovitými poháry a únětické kultury z Chrlic, SPFFBU E 20-21, 1976, 207-218 (se Z. Smutným a A. Lorencovou).

27. STUCHLÍK, S.: Protoúnětické hroby z Brna-Holásek, AR XXVIII, 1976, 537-540.

28. Pokračování záchranného výzkumu únětického sídliště ve Šlapanicích (okr. Brno venkov), PV 1975, Brno 1977, 17.

29. STUCHLÍK, S.: Sídliště z doby bronzové v Bulharech (okr. Břeclav), PV 1975, Brno 1977, 20-21.

30. STUCHLÍK, S.: Záchranný výzkum únětických hrobů ve Zbýšově (okr. Vyškov), PV 975, Brno 1977, 17.

31. STUCHLÍK, S.: Zjišťovací výzkum v Přítlukách (okr. Břeclav), PV 1975, Brno 1977, 99.

32. STUCHLÍK, S.: Halštatská keramika z Kyjovic (okr. Znojmo), PV 1976, Brno 1978, 41-42.

33. STUCHLÍK, S.: Kostrový hrob z cihelny u Nejdku (okr. Břeclav), PV 1976, Brno 1978, 126.

34. STUCHLÍK, S.: Sídlištní jáma z doby bronzové v Brně-Králově Poli, PV 1976, Brno 1978, 34.

35. Únětické sídliště a pohřebiště v Suchohrdlích u Miroslavi (okr. Znojmo), PV 1976, Brno 1978, 29.

36. STUCHLÍK, S.: Únětický hrob z Moravské Nové Vsi (okr. Břeclav), PV 1976, Brno 1978, 30.

37. STUCHLÍK, S.: Výzkum mohylníku středodunajské mohylové kultury v Boroticích (okr. Znojmo), PV 1976, Brno 1978, 33-34.

38. STUCHLÍK, S.: Záchranný výzkum na pravěkém sídlišti ve štěrkovně u Betléma v Mušově (okr. Břeclav), PV 1976, Brno 1978, 39-40.

39. STUCHLÍK, S.: Záchranný výzkum únětického pohřebiště a dalších pravěkých objektů ve štěrkovně v Mušově (okr. Břeclav), PV 1976, Brno 1978, 29-30.

40. STUCHLÍK, S.: Druhý rok výzkumu únětického pohřebiště ve štěrkovně Státního statku v Mušově (okr. Břeclav), PV 1977, Brno 1980, 34-35.

41. STUCHLÍK, S.: Hrob kultury se šňůrovou keramikou ve Velkých Bílovicích (okr. Břeclav), PV 1977, Brno 1980, 28-29 (se Z. Měřínským).

42. STUCHLÍK, S.: Hroby kultury se zvoncovitými poháry a středodunajské mohylové kultury v Bulharech, okr. Břeclav, AR XXXII, 1980, 368-379 (se Z. Měřínským).

43. STUCHLÍK, S.: Hroby kultury se zvoncovitými poháry a středodunajské mohylové kultury v Bulharech (okr. Břeclav), PV 1977, Brno 1980, 29-30 (se Z. Měřínským).

44. STUCHLÍK, S.: Inventarizace archeologické sbírky Vrbasova muzea v Ždánicích v roce 1978 (okr. Hodonín), PV 1978, Brno 1980, 73 (se Z. Měřínským).

45. STUCHLÍK, S.: Mohylový depot z Mušova (okr. Břeclav), PV 1977, Brno 1980, 20.

46. STUCHLÍK, S.: Nález hřivny v Němčanech (okr. Vyškov), PV 1977, Brno 1980, 36.

47. STUCHLÍK, S.: Nálezy únětické kultury z Drysic (okr. Vyškov), PV 1977, Brno 1980, 35.

48. STUCHLÍK, S.: Opevněné neolitické sídliště a sídliště věteřovského typu v hliníku u Bulhar (okr. Břeclav), PV 1977, Brno 1980, 26-27 (se Z. Měřínským).

49. STUCHLÍK, S.: Pokračování výzkumu mohylníku středodunajské mohylové kultury v Boroticích (okr. Znojmo), PV 1977, Brno 1980, 38-39.50. STUCHLÍK, S.: Únětické hroby v Miroslavi (okr. Znojmo), PV 1977, Brno 1980, 32.

51. STUCHLÍK, S.: Třetí sezóna výzkumu mohylníku středodunajské mohylové kultury v Boroticích (okr. Znojmo), PV 1977, Brno 1980, 19.

52. STUCHLÍK, S.: Únětický hrob s bronzovou dýkou s litou rukojetí z Mušova, AR XXXII, 1980, 381-393.

53. STUCHLÍK, S.: Výzkum na pohřebišti únětické kultury v Mušově (okr. Břeclav), PV 1978, Brno 1980, 19.

54. STUCHLÍK, S.: Záchranný výzkum sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou a věteřovského typu v Hodonicích (okr. Znojmo), PV 1978, Brno 1980, 12 (s J. Rakovskou).

55. STUCHLÍK, S.: Zpráva o inventarizaci archeologické sbírky Vrbasova muzea ve Ždánicích v roce 1977 (okr. Hodonín), PV 1977, Brno 1980, 116-117 (se Z. Měřínským).

56. STUCHLÍK, S.: Časně velatický žárový hrob z Ivančic (okr. Brno-venkov), PV 1979, Brno 1981, 23-24.

57. STUCHLÍK, S.: Čtvrtá sezóna na výzkumu v Boroticích (okr. Znojmo), PV 1979, Brno 1981, 22-23.

58. STUCHLÍK, S.: Další záchranná akce ve štěrkovně v Mušově (okr. Břeclav), PV 1979, Brno 1981, 21.

59. STUCHLÍK, S.: Depot středodunajské mohylové kultury z Mušova, AR XXXIII, 1981, 361-370.

60. STUCHLÍK, S.: Pokračování záchranného výzkumu věteřovského sídliště v Hodonicích (okr. Znojmo), PV 1979, Brno 1981, 21-22 (s J. Rakovskou).

61. STUCHLÍK, S.: Výzkum únětického pohřebiště v Mušově, in: Archeologické výzkumy na stavbě vodního díla na Dyji u Nových Mlýnů, Jižní Morava 17, sv. 20, 1981, 199-200.

62. STUCHLÍK, S.: Grabung auf der Siedlung aus der Bronze- und Latènezeit in Moravský Žižkov (Bez. Břeclav), PV 1980, Brno 1982, 12.

63. STUCHLÍK, S.: Nález bronzové dýky z Kurovic (okr. Kroměříž), PV 1980, Brno 1982, 13 (s D. Kolbingerem).

64. STUCHLÍK, S.: Osídlení Turoldu na konci eneolitu a v době bronzové, SPFFBU E 27, 1982, 91-102 (s J. Stuchlíkovou).

65. STUCHLÍK, S.: Pátá sezóna na výzkumu v Boroticích (okr. Znojmo), PV 1980, Brno 1982, 11.

66. STUCHLÍK, S.: Laténská spona ze Ždánic (okr. Hodonín), PV 1981, Brno 1983, 42.

67. STUCHLÍK, S.: Mohylový hrob z Divák (okr. Břeclav), PV 1981, Brno 1983, 36.

68. STUCHLÍK, S.: Šestá sezóna výzkumu v Boroticích (okr. Znojmo), PV 1981, Brno 1983, 35.

69. STUCHLÍK, S.: Záchranný výzkum ve Velkých Pavlovicích (okr. Břeclav), PV 1981, Brno 1983, 33-34 (s J. Stuchlíkovou).

70. STUCHLÍK, S.: Grube der Úněticer Kultur in Brno (Bez. Brno-město), PV 1982, Brno 1984, 25.

71. STUCHLÍK, S.: Příspěvek k datování konce věteřovského osídlení na jižní Moravě, AR XXXVI, 1984, 173-186.

72. STUCHLÍK, S.: Kamenná industrie z Velkých Pavlovic (okr. Břeclav), PV 1982, Brno 1984, 17-18 (s O. Jeřábkem).

73. STUCHLÍK, S.: Nálezy kultury se zvoncovitými poháry ze Slavkova (okr. Vyškov), PV 1982, Brno 1984, 23-24 (s O. Jeřábkem).

74. STUCHLÍK, S.: Sedmá sezóna na výzkumu v Boroticích (okr. Znojmo), PV 1982, Brno 1984, 28-29.

75. STUCHLÍK, S.: Weitere Rettungsgrabung in der Schottergrube in Mušov (Bez. Břeclav), PV 1982, Brno 1984, 93.

76. STUCHLÍK, S.: Ein Věteřov-Massenbegräbnis aus Velké Pavlovice, Anthropologie 23/1, 1985, 51-68 (s J. Stuchlíkovou a M. Stloukalem).

77. STUCHLÍK, S.: Neolithische Keramik aus Rašovice (Bez. Vyškov), PV 1983, Brno 1985, 25.

78. STUCHLÍK, S.: Osmá sezóna na výzkumu v Boroticích (okr. Znojmo), PV 1983, Brno 1985, 30.

79. STUCHLÍK, S.: Severopanonská keramika ve sbírkách Moravského muzea v Brně, ČMM 70, 1985, 61-67.

80. STUCHLÍK, S.: Mladohradištní sídliště v Míškovicích, AR XXXVIII, 1986, 209-213 (s J. Ungerem).

81. STUCHLÍK, S.: Další únětický hrob z Mušova (okr. Břeclav), PV 1984, Brno 1987, 26.

82. STUCHLÍK, S.: Desátá sezóna na výzkumu v Boroticích (okr. Znojmo), PV 1985, Brno 1987, 30.

83. STUCHLÍK, S.: Devátá sezóna na výzkumu v Boroticích (okr. Znojmo), PV 1984, Brno 1987, 29.

84. STUCHLÍK, S.: Nové výzkumy únětických pohřebišť na jižní Moravě, AR XXXIX, 1987, 3-9.

85. STUCHLÍK, S.: Osídlení Podřevnicka ve střední době hradištní, AR XXXIX, 1987, 276-288, 358-360 (s J. Ungerem).

86. STUCHLÍK, S.: Povrchové sběry v Nížkovicích (okr. Vyškov), PV 1985, Brno 1987, 70.

87. STUCHLÍK, S.: Výzkum výšinného sídliště u Křižanovic (okr. Vyškov), PV 1985, Brno 1987, 69-70.

88. STUCHLÍK, S.: Záchranná akce ve Velkých Pavlovicích (okr. Břeclav), PV 1985, Brno 1987, 68-69.

89. STUCHLÍK, S.: Záchranný a sondážní výzkum v Křižanovicích (okr. Vyškov), PV 1984, Brno 1987, 76-77.

90. STUCHLÍK, S.: Bronzové sekeromlaty na Moravě, PA LXXIX, 1988, 269-328.

91. STUCHLÍK, S.: Elfte Saison auf der Grabung in Borotice (Bez. Znojmo), PV 1986, Brno 1989, 35.

92. STUCHLÍK, S.: Hütte aus der römischen Kaiserzeit in Křižanovice bei Bučovice (Bez. Vyškov), PV 1986, Brno 1989, 46.

93. STUCHLÍK, S.: Pokračování výzkumu výšinného sídliště v Křižanovicích u Bučovic (okr. Vyškov), PV 1986, Brno 1989, 93.

94. STUCHLÍK, S.: Die bisherigen Ergebnisse der Erforschung des Hügelgräberfeldes in Borotice (zum Stand der Entdeckungen bis 1987), AR XLII, 1990, 159-169, 227-228.

95. STUCHLÍK, S.: Die sekundären Eingriffe in der Gräbern der Úněticer Kultur, Anthropologie 28/2, 1990, 159-167.

96. STUCHLÍK, S.: Dvanáctá sezóna na výzkumu v Boroticích (okr. Znojmo), PV 1987, Brno 1990, 37-38.

97. STUCHLÍK, S.: Hroby mohylové kultury v Divákách (okr. Břeclav), PV 1987, Brno 1990, 38-39 (s V. Němečkem).

98. STUCHLÍK, S.: Hroby středodunajské mohylové kultury z Divák, AR XLII, 1990, 523-531, 603.

99. STUCHLÍK, S.: Nálezy ze Slovenska ve sbírce muzea ve Ždánicích, Zborník SNM 85, 1990, 35-48.

100. STUCHLÍK, S.: Rettungsgrabung einer Úněticer Siedlung in Šlapanice (Bez. Brno-venkov), PV 1987, 1990, 32.

101. STUCHLÍK, S.: Třináctá sezóna na výzkumu v Boroticích (okr. Znojmo), PV 1988, Brno 1991, 28-30.

102. STUCHLÍK, S.: Únětická pohřebiště v Hradčanech, AR XLIII, 1991, 225-246 (s F. Trčalou).

103. STUCHLÍK, S.: Záchranný výzkum v Přibicích (okr. Břeclav), PV 1988, Brno 1991, 30.

104. STUCHLÍK, S.: Pohřebiště únětické kultury z Pavlova, okr. Břeclav, Pravěk NŘ 2, 1992, 237-254.

105. STUCHLÍK, S.: Hromadný nález bronzových předmětů z Hradiska u Kroměříže (okr. Kroměříž), PV 1989, Brno 1993, 51-53 (s A. Štrofem a D. Kolbingerem).

106. STUCHLÍK, S.: K rozšíření středodunajské mohylové kultury na střední Moravě, Pravěk NŘ 3, 1993, 143-159 (s D. Kolbingerem).

107. STUCHLÍK, S.: Nálezy kultury se zvoncovitými poháry a únětické kultury z Újezda (okr. Brno-venkov), PV 1989, Brno 1993, 39-41.

108. STUCHLÍK, S.: Patnáctá sezóna na výzkumu v Boroticích (okr. Znojmo), PV 1990, Brno 1993, 77-78.

109. STUCHLÍK, S.: Rettungsgrabung in Moravská Nová Ves (Bez. Břeclav), PV 1991, Brno 1993, 53-54 (s J. Stuchlíkovou).

110. STUCHLÍK, S.: Šestnáctá sezóna na výzkumu v Boroticích (okr. Znojmo), PV 1991, Brno 1993, 55-56.

111. STUCHLÍK, S.: Vierzehnte Grabungssaison in Borotice (Bez. Znojmo), PV 1989, Brno 1993, 48-49.

112. STUCHLÍK, S.: Vývoj osídlení Brněnské kotliny ve starší a střední době bronzové, Pravěk NŘ 4, 1994, 127-153.

113. STUCHLÍK, S.: Fortsetzung der Grabungen in Moravská Nová Ves (Bez. Břeclav), PV 1992, Brno 1996, 87-88 (s J. Stuchlíkovou).

114. STUCHLÍK, S.: Pohřby na únětických sídlištích v Podolí a Tvarožné, Pravěk NŘ 6, Brno 1996, 139-156 (s B. Mikulkovou a P. Vitulou).

115. STUCHLÍK, S.: Borotice (okr. Znojmo), PV 1993-1994, Brno 1997, 115.

116. STUCHLÍK, S.: Nálezy mohylové kultury ze Smržic, Pravěk NŘ 7, 1997, 245-254 (s M. Šmídem).

117. STUCHLÍK, S.: Nové výzkumy pohřebišť z počátku doby bronzové na jižní Moravě, Jižní Morava 33, sv. 36, 1997, 7-20.

118. STUCHLÍK, S.: Borotice (okr. Znojmo), PV 39 (1995-1996), Brno 1999, 315.

119. STUCHLÍK, S.: Dolní Věstonice (okr. Břeclav), PV 39 (1995-1996), Brno 1999, 341-342.

120. STUCHLÍK, S.: Pavlov (okr. Břeclav), PV 40 (1997-1998), Brno 1999, 197-198.

121. STUCHLÍK, S.: Eneolitické drobnosti z Moravy, Pravěk NŘ 9, 1999, 223-241.

122. STUCHLÍK, S.: Milovice (okr. Břeclav), PV 41 (1999), Brno 2000, 98-99.

123. STUCHLÍK, S.: Mokrá-Horákov (k. ú. Mokrá, okr. Brno-venkov), PV 41 (1999), Brno 2000, 126-128.

124. STUCHLÍK, S.: Dolní Věstonice (okr. Břeclav), PV 41 (1999), Brno 2000, 96 (s L. Šebelou).

125. STUCHLÍK, S.: Nadzemní kůlové stavby ze starší doby bronzové na Moravě, Pravěk NŘ 10, 2000, 219-250.

126. STUCHLÍK, S.: Rajhradice (okr. Brno-venkov), PV 42 (2000), Brno 2001, 243-244.

127. STUCHLÍK, S.: XVII, sympozium o pozdním eneolitu a časné době bronzové v českých zemích a na Slovensku, Pravěk NŘ 11, 2001, 392-384

128. STUCHLÍK, S.: Borotice (okr. Znojmo), PV 43, Brno 2002, 192.

129. STUCHLÍK, S.: K autochtonnímu výskytu želvy bahenní (Emys orbicularis) v České republice, Herpetologické informace 2-3/2002, 2002, 24-26 (s P. Širokým, J. Moravcem a R. Rozínkem).

130. STUCHLÍK, S.: Únětické hroby ze Zbýšova, Pravěk NŘ 12, 2002, 63-74.

131. STUCHLÍK, S.: Sedmdesátiny Vladimíra Podborského, Pravěk NŘ 12, 2002, 3-5.

132. STUCHLÍK, S.: Borotice (okr. Znojmo), PV 44, Brno 2003, 224.

133. STUCHLÍK, S. Ivančice (k. ú. Budkovice, okr. Brno-venkov), PV 44, Brno 2003, 198 (s. P. Škrdlou).

134. STUCHLÍK, S.: Podzemní chodby únětické kultury ve Vojkovicích, Pravěk NŘ 13, 2003, 439-458 (s P. Kosem).

135. STUCHLÍK, S.: Bavory (okr. Břeclav), PV 45, Brno 2004, 153.

136. STUCHLÍK, S.: Brno (k. ú. Horní Heršpice, okr. Brno-město), PV 45, Brno 2004, 155 (s L. Šebelou).

137. STUCHLÍK, S.: Druhý depot bronzové industrie z Hradiska u Kroměříže, Pravěk NŘ 14, 2004, 67-100 (s M. Salašem a A. Štrofem).

138. STUCHLÍK, S.: Jiří Říhovský – velká osobnost moravské archeologie, Pravěk NŘ 14, 2004, 3-6.

139. STUCHLÍK, S.: Pes v neolitu, Acta archaeologica Opaviensia 1, Opava 2004, 213-226.

140. STUCHLÍK, S.: 21. pracovní setkání „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí“, Acta archaeologica Opaviensia 1, Opava 2004, 15-10 (s V. Janákem).

141. STUCHLÍK, S.: Jihlava (okr. Jihlava), PV 47, Brno 2006, 143.

142. STUCHLÍK, S.: XVIII. sympozium o starší době bronzové v českých zemích a na Slovensku, Acta archaeologica Opaviensia 2, Opava 2006, 5-13.

143. STUCHLÍK, S.: Únětické hroby z Horních Věstonic, Acta archaeologica Opaviensia 2, Opava 2006, 165-178.

144. STUCHLÍK, S.: Dva neznámé soubory bronzové industrie ze Ždánic, Pravěk NŘ 17, 2007, 179-188.

145. STUCHLÍK, S.: Pohřebiště ze starší doby bronzové z Branišovic, Pravěk NŘ 18, 2008, 169-181.

146. STUCHLÍK, S.: Mladohradištní sídliště v Křižanovicích, Pravěk NŘ 18, 2008, 397-417 (s V. Gošem a J. Ungerem).

147. STUCHLÍK, S.: Málo známý nález středodunajské mohylové kultury z Hrušek, Pravěk NŘ 19, 2009, 47-64.

148. STUCHLÍK, S.: XXI. Sympozium o starší době bronzové v českých zemích a na Slovensku, Pravěk NŘ 19, 2009, 303-306.

149. STUCHLÍK, S.: Hromadné pohřby na sídlištích starší doby bronzové na Moravě, Živá archeologie – Supplementum 3, 2010, 80-92.

150. STUCHLÍK, S.: Hromadné pohřby na sídlištích starší doby bronzové na Moravě, Živá archeologie – Supplementum 3, 2010, 80-92.

151. STUCHLÍK, S.: Zlato v pozdním eneolitu Moravy, Praehistorica XXIX, 2011, 343-357.

152. STUCHLÍK, S.: Pohřební ritus – Druhotné zásahy v hrobech, Acta archaeologica Opaviensia 4, 2011, s. 5-16

153. STUCHLÍK, S.: Zlato ve střední době bronzové, Pravěk NŘ 20, 2012, 95-112.

154. STUCHLÍK, S.: Zemřel Miloš Čižmář, Pravěk NŘ 20, 2012, 3-7.

155. STUCHLÍK, S.: Měděné sekery z Tvořihráze, Pravěk NŘ 21, 2013, 59-70 (s A. Nejedlou).

156. STUCHLÍK, S.: Česko-polské vztahy v dějinách archeologie do roku 1989, Pravěk NŘ 21, 2013, 359-361.

157. STUCHLÍK, S.: Vladimír Goš a jeho 70 let, Pravěk NŘ 21, 2013, 375-379.

158. STUCHLÍK, S.: Polozapomenutá pohřebiště z doby bronzové ve Svatobořicích, Studia archaeologica Brunensia 19, 2014, 1, 123-137.

159. STUCHLÍK, S.: Česko-polské vztahy a počátek doby bronzové, Acta Musei Moravice XCIX, 1, 2014, 37-50.

160. STUCHLÍK, S.: Neznámé nálezy z doby popelnicových polí z Valtic, Pravěk NŘ 22, 2014, 37-44.

161. STUCHLÍK, S.: Javorník (k. ú. Bílý Potok, okr. Jeseník), Přehled výzkumů 57-1, Brno 2016, 210 (s M. Rychlým).

162. STUCHLÍK, S.: Das Bronzedepot von Plaveč, Pravěk NŘ 24, 2016, 61-78 (s A. Nejedlou).

163. STUCHLÍK, S.: Únětické pohřebiště v Opavě – Vávrovicích, Památky archeologické CVIII, 2017, 39-88 (s J. Hlasem a L. Šínem).

164. STUCHLÍK, S.: Nový typ bronzové jehlice ve Slezsku, Studia archaelogica Brunensia, 22, 2017, 85-96.

165. STUCHLÍK, S.: Starší doba bronzová v českých zemích a na Slovensku nebo ve střední Evropě, Pravěk NŘ 25, 2017, 319-324.

166. STUCHLÍK, S.: Pyrauny v minulosti a dnes, Živá archeologie – Rea 20, 2018, 67-74.

167. STUCHLÍK, S.: Dějiny archeológie. Archeológia v Československu v rokoch 1918-1948. Pravěk NŘ 26, 2018,128-132.

168. STUCHLÍK, S.: Přehled bádání o mohylové kultuře na Moravě v 19. a 20. století, Acta Mus. Moraviae, Scvi. Soc. CV 2020, 181-230.

E. Práce publikované v recenzovaných sbornících vydaných v zahraničí

1. STUCHLÍK, S.: Výšinná sídliště únětické kultury na Moravě, Archaeologia Interregionalis, Warszawa – Kraków 1985, 129-142.

2. STUCHLÍK, S.: Die Entstehung der Hügelgräberkultur in Mähren und ihre Entwicklung, in: Beiträge zur Geschichte und Kultur der mitteleuropäischen Bronzezeit, Berlin – Nitra 1990, 469- 481.

3. STUCHLÍK, S.: Die Erforschung des Věteřover Rondells in Šumice, in: Aktuelle Probleme der Frühbronzezeit in Böhmen und Mähren und in der Slowakei, Nitra 1999, 169-182 (s J. Stuchlíkovou).

4. STUCHLÍK, S.: Geschichte der Tagungen über die ältere Bronzezeit, in: Aktuelle Probleme der Frühbronzezeit in Böhmen und Mähren und in der Slowakei, Nitra 1999, 5-20.

5. STUCHLÍK, S.: Únětická kultura a epišňůrový kulturní okruh, in: 150 lat Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Kraków 2000, 281-296.

6. STUCHLÍK, S.: Die Besiedlung Ostmährens durch die Aunjetitzer Kultur und den epischnurkeramischen Komplex zu Beginn der Bronzezeit, in: A. Lippert - M. Schultz - S. Shennan - M. Teschler-Nicola (eds.): Mensch und Umwelt während des Neolithikums und der Frühbronzezeit in Mitteleuropa, Rahden/Westf. 2001, 221-230.

7. STUCHLÍK, S.: Keramika z Prasklic a mísy na nožkách v únětické kultuře, in: Einflüsse und Kontakte alteuropäischer Kulturen, Festschrift für Jozef Vladár zum 70. Geburtstag, Nitra 2004, 151-158.

8. STUCHLÍK, S.: Vztahy Moravy k jižním a jihovýchodním oblastem na počátku doby bronzové, in: Južné vplyvy a ich odraz v kultúrnom vývoji mladšieho praveku na strednom Dunaji, Bratislava 2005, 19-41.

9. STUCHLÍK, S.: Pohřby v nádobách v době bronzové na Moravě, Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 42, 2006, 197-210.

10. STUCHLÍK, S.: Hrob ze střední doby bronzové z Lužice, in: R. Kujovský – V. Mitáš (eds.), Václav Furmánek a doba bronzová. Zborník k sedemdesiatym narodeninam, Nitra 2012, 373-281.

11. STUCHLÍK, S.: Zlato v období popelnicových polí na Moravě a ve Slezsku. In: Popelnicové polia a doba halštatská, Nitra 2015, 235–244.

12. STUCHLÍK, S.: Bernstein in der Bronzezeit in Mähren, in: In: The Amber Roads. The Ancienth Cultural and Commercial Communication between the Peoples. Míillensi. Studi di Archeologia Preistorica 13, Roma 2016, 116-130.

13. STUCHLÍK, S.: Nové typy zlatých vlasových ozdob z Moravy, In: J. Bátora – R. Kujovský – M. Ruttkay – J. Vladár (eds.), Anton Točík. Legenda slovenskej archeológie, Nitra 2018, 161-168.

14. STUCHLÍK, S.: Počátky výzkumu starší doby bronzové v českých zemích, in: Neumann, M. – Mellnerová-Šuteková, J. (eds.), Dejiny archeológie. Archeológia v Československu v rokoch 1918-1948, Bratislava 2020, 592-617.

F. Práce publikované v recenzovaných sbornících vydaných v České republice

1. STUCHLÍK, S.: Stav středověkých sbírek v Oblastním muzeu v Gottwaldově, Příloha VVM 22, 1970, 89-92.

2. STUCHLÍK, S.: Borotice, Moravia: barrow cemetery of the Middle Bronze Age and Migration-period grave, Nouvelles Archéologiques dans la République socialiste Tchèque, Prague-Brno 1981, 56-59.

3. STUCHLÍK, S.: Sekundární zásahy v hrobech únětické kultury na Moravě, in: Antropofagie a pohřební ritus doby bronzové, Brno 1988, 61-70, 227-228.

4. STUCHLÍK, S.: Die historische Bedeutung des mährischen Raumes im Spätäneolithikum und in der frühen Bronzezeit, Praehistorica XV, 1989, 187-192 (s J. Stuchlíkovou).

5. STUCHLÍK, S.: Počátky mohylového pohřbívání v době bronzové na Moravě, in: Pravěké a slovanské osídlení Moravy, Brno 1990, 128-145.

6. STUCHLÍK, S.: Novější výzkumy z doby bronzové na Moravě, in: Sborník příspěvků na I. obnoveném sjezdu MSAKu v Moravských Budějovicích, Brno 1995, 49-53.

7. Das prähistorische Gold in Bayern, Böhmen und Mähren: Herkunft - Technologie - Funde, PA - Supplementum 7, 1997, 142-143, 149-150, 161-162, 165-166, 173, 179, 190-191, 201, 205, 209, 297-299, 513-517, 532-534.

8. STUCHLÍK, S.: Bronzová sekera z Hlinky, Sborník bruntálského muzea 2002, 13-16.

9. STUCHLÍK, S.: Halštatské pohřebiště v Mohelnici u Zábřeha, in: Popelnicová pole a doba halštatská. Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Supplementum 1, České Budějovice 2004, 523-533.

10. STUCHLÍK, S.: Podolský hrob z Líšně, okr. Brno-venkov, in: E. Kazdová – Z. Měřínský – K. Šabatová (eds.): K poctě Vladimíru Podborskému, Brno 2004, 355-366 (s A. Štrofem).

11. STUCHLÍK, S.: Laténské pohřebiště v Boroticích (okr. Znojmo), in: J. Čižmářová, N. Venclová, G. Březinová (eds.), Moravské Křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií, Brno 2014, 471-486 (s J. Čižmářovou).

12. STUCHLÍK, S.: Mohylník v Boroticích (okr. Znojmo) z pohledu antropologie, in: J. Čižmářová, N. Venclová, G. Březinová (eds.), Moravské Křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií, Brno 2014, 739-754 (s M. Dobisíkovou).

13. STUCHLÍK, S.: Hroby kultury lužických popelnicových polí z Kostelce na Hané, in: I. Čižmář, H. Čižmářová, A.Humpolová (eds.), Jantarová stezka v proměnách času, Brno 2020, 109-120.

G. Ostatní odborné práce

Ga. Rukopisné práce

1. STUCHLÍK, S.: Sídliště únětické kultury na Moravě, Diplomová práce, Brno 1969, 338 s., 116 tab.

2. STUCHLÍK, S.: Moravská únětická sídliště, Disertační práce, Brno 1972, 197 stran, 121 tab.

3. STUCHLÍK, S.: K poznání vzniku a staršího vývoje lidu středodunajské mohylové kultury na jižní Moravě, Kandidátská disertace, Brno 1979, 421 s., 111 tab.

4. STUCHLÍK, S.: K poznání vzniku a staršího vývoje lidu středodunajské mohylové kultury na jižní Moravě, Autoreferát kandidátské disertace, Brno 1981, 21 s.

5. STUCHLÍK, S.: Zlato v pravěku Moravy, Habilitační práce, Brno 1996, 321 s., 65 tab.

Gb. Popularizační práce (výběr)

1. STUCHLÍK, S.: Poklad mincí ve Slavičíně, Zprávy Oblastního muzea Gottwaldov 1975, 72-73.

2. STUCHLÍK, S.: Stopami těžby soli, Věda a život 77/5, 1977, 285-288.

3. STUCHLÍK, S.: Únětické hroby pod Pálavou, Malovaný kraj 14/4, 1978, 5.

4. STUCHLÍK, S.: Nové archeologické objevy pod Pálavou, Zpravodaj. Vodohospodářský rozvoj a výstavba 12, 1980, 12-13.

5. STUCHLÍK, S.: Hromadný pohřeb ze starší doby bronzové, Věda a život 82/6, 1982, 423-425 (s J. Rakovskou).

6. STUCHLÍK, S.: Záhadná věteřovská jáma, Malovaný kraj 18/5, 1982, 5-7 (s J. Stuchlíkovou).

7. STUCHLÍK, S.: Kamenné památky Meklenburska, Věda a život 85/3, 1985, 200-201.

8. STUCHLÍK, S.: Borotický mohylník, Věda a život 86/4, 1986, 245-248.

9. STUCHLÍK, S.: Památky pod Pavlovskými vrchy, Věda a život 90/2, 1990, 25-29.

10. STUCHLÍK, S.: Kdo žil na pravěkém sídlišti. Závažný archeologický objev v Moravské Nové Vsi, Malovaný kraj 28, 1992, 5-6.

11. STUCHLÍK, S.: Archeologický výzkum v Moravské Nové Vsi, Zpravodaj obecního úřadu Moravská Nová Ves 3/92, 2-4.

12. STUCHLÍK, S.: Turold v pravěku a časné době dějinné, in: Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO Pálava. Přírodní rezervace Turold, Brno 1998, 23-24.

13. STUCHLÍK, S.: Historie a současnost psích hřbitovů, Pes - přítel člověka 44, č. 8, 1999, 38-39 (s J. Stuchlíkovou).

14. STUCHLÍK, S.: Tradiční setkání archeologů letos na Krétě, Noviny Slezské univerzity 16/1, listopad 2010, 18-19.

15. STUCHLÍK, S.: Další archeologická konference v Opavě, Noviny Slezské univerzity 16/4, srpen 2011, 33.

16. STUCHLÍK, S.: Neobvyklé hroby se zlatými předměty v Líšni a na Žuráni, Líšeňské noviny XXX, 2020 říjen, str. 6

Gc. Učební texty

1. STUCHLÍK, S.: Keramika doby bronzové a halštatské, in: Pravěká a středověká keramika, Brno-Mikulov 1973, 12-15.

2. STUCHLÍK, S.: Užití bronzu v pravěku, Mikulov 1975, 20 s., 7 tab.

3. STUCHLÍK, S.: Morava v době bronzové, in: Morava v pravěku, Drobné studijní texty 1, Brno 1998, 34-41.

4. STUCHLÍK, S.: Doba bronzová a doba železná, in: Starší dějiny pro střední školy. Část první – Pravěk, starověk, raný středověk, Brno 2018, 23-27, 32-33.

5. STUCHLÍK, S.: Doba bronzová a doba železná, in: Starší dějiny pro střední školy. Pracovní sešit – Od pravěku po raný novověk, Brno 2018, 15-16.

Gd. Recenze (výběr)

1. STUCHLÍK, S.: Smrž, Z., Enkláva lužického osídlení v oblasti Boskovické brázdy, 1975, Časopis Matice moravské 95, 1976, 336-338.

2. STUCHLÍK, S.: Mongajt, A. L., Archeologija zapadnoj Evropy, Moskva 1974, AR 28, 1976, 566.

3. STUCHLÍK, S.: Bóna, I., Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen, Budapest 1975, PA 68, 1977, 224-227.

4. STUCHLÍK, S.: Machnik, J., Frühbronzezeit Polens (Übersicht über die Kulturen und Kulturgruppen), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdansk 1977, PA 69, 1978, 480-483.

5. STUCHLÍK, S.: Točík, A., Výčapy-Opatovce a ďalšie pohrebiská zo staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku -Výčapy-Opatovce und weitere altbronzezeitlichen Gräberfelder in der Südwestslowakei, MAS I, Nitra 1979, PA 73, 1982, 492-493 (s J. Stuchlíkovou).

6. STUCHLÍK, S.: Epocha bronzy lesnoj úpolosy SSS¨R, Archeologija SSSR, Moskva 1987, AR XLI, 1989, 691-692.

7. STUCHLÍK, S.: Lasak, I., Cmentarzysko ludnści kultury unietyckiej w Przecławicach, Studia Archeologiczne XVIII, Wrocław 1988, AR XLI, 1989, 447-448.

8. STUCHLÍK, S.: Lorencová, A. – Beneš, J. – Podborský, V., Únětické pohřebiště v Těšeticích-Vinohradech, Těšetice-Kyjovice III, 1987, Acta Praehistorica et Archaeologica 21, 1989, 138-139.

9. STUCHLÍK, S.: Lorencová, A. – Beneš, J. - Podborský, V., Únětické pohřebiště v Těšeticích-Vinohradech, Těšetice-Kyjovice III, 1987, PA LXXX, 1989, 223-224.

10. STUCHLÍK, S.: J. Říhovský, Die Äxte, Beile, Meißel und Hammer in Mähren, Prähistorische Bronzefunde IX/7, 1992, Pravěk NŘ 3, 1993, 337-339.

11. STUCHLÍK, S.: J.-W. Neugebauer, Bronzezeit in Ostösterreich, St. Pölten-Wien 1994, Pravěk NŘ 4, 1994, 416-418.

12. STUCHLÍK, S.: Ch. und J.-W. Neugebauer, Franzhausen. Das frühbronzezeitliche Gräberfeld I, Fundberichte aus Österreich V, Wien 1997, Pravěk NŘ 8,1998, 431-433.

13. STUCHLÍK, S.: Horálková-Enderová. P. – Štrof, A. 2001: Pohřebiště a sídliště kultury únětické ze Slavkova u Brna (okr. Vyškov), Pravěk – Supplementum 6, AR LIII, 826-828.

14. STUCHLÍK, S.: V. Moucha, Hortfunde der frühen Bronzezeit in Böhmen, Praha 2005, Pravěk NŘ 15, 2005, 515-518.

15. STUCHLÍK, S.: Metale der Macht – Frühes Gold und Silber (Metals of power – early gold and silver). 6. Mitteldeutscher Archäologentag vom 17. bis 19. Oktober 2013 in Halle (Saale). Halle (Saale) 2014. Editoři: H. Meller, R. Risch a E. Pernicka. Památky archeologické CVI, 2015, 400-403.


Konference

IX. mezinárodní sympozium o eneolitu a starší době bronzové - M. Vozokany 1979.

Wczesnobrazowe osady obronne - Kraków 1983.

XIV. mezinárodní sympozium Das Äneolithikum und früheste Bronzezeit in Mitteleuropa -Liblice 1986.

IX. světový archeologický kongres - Mainz 1987.

Mensch und Kultur der Bronzezeit - St. Pölten 1987.

Geschichte und Kultur der mittelbronzezeitlichen Stämme Mitteleuropas - Bad Stuer 1987.

X. světový archeologický0 kongres - Bratislava 1991.

Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung Bestattungssiten - Wien 1991.

Fragen zum Bevölkerungs- und Besiedlungsbild des Spätneolithikums und der Frühbronzezeit in Mitteleuropa - Wien 1995.

Das Traisental und seine mitteleuropäischen Nachbarn in der Bronzezeit - Herzogenburg 1996.

Mobilität, Migration und Kommunikation im Donauraum - Wien 1997. The 21st International Conference. The Early Bronze Age in Czech Llande and Slowakia (pořadatel Assosiation for History and Fiolklor in Eastern Crete „Amaltheia“, spolupořadatelé AÚ AV ČVR Praha, AÚ SAV Nitra, SU Opava), Agios Nikolaos, Kréta 2010.

The International Conference the Amber Roads - San Marino 2014. Sympozium Starší doba bronzová v českých zemích a na Slovensku, 2015.

STUCHLÍK, Stanislav. 25. sympozium o starší době bronzové v českých zemích a na Slovensku. Frühbronzezeit in Mitteleuropa. Mistelbach, 2017.


Řešené projekty

Paläometallurgie der Kupferzeit und frühen Bronzezeit in Mitteleuropas – společný projekt Univerzity v Saarbrückenu a Archeologických ústavu v ČR – řešitel za AÚ AV ČR Brno (1992-1994)

Das prähistorische und keltische Gold in Bayern, Böhmen und Mähren – spoluřešitel tříletého mezinárodního projektu podporovaného firmou Volkswagen (1992-1995)

Historický vývoj jižní Moravy na počátku doby bronzové - řešitel tříletého projektu GA AV ČR (reg. č. 90154; 1992-1994))

Pravěká sociokultovní architektura na Moravě – spoluřešitel tříletého projektu GAČR (reg. č. 404/95/1124; 1995-1997)

Pravěká pohřebiště v Moravské Nové Vsi – Hruškách – řešitel doplňkového ročního projektu GA AV ČR (reg. č. E 9001601; 1996) Výzkum a evidence archeologických a kulturních památek a nálezů v oblasti výstavby vodního díla Nové Mlýny, okres Břeclav – řešitel tříletého projektu GA MK ČR (reg. č. PK96P03OPP013; 1996-1998) Historický vývoj jižní Moravy na přelomu starší a střední doby bronzové – řešitel čtyřletého projektu GA AV ČR (reg. č. A 9001002; 2000-2003) Analýza neolitického sídliště v Mohelnici u Zábřeha – řešitel tříletého projektu GAČR (reg. č. 404/01/0180; 2001-2003)

Neolitické sídliště v Mohelnici u Zábřeha – řešitel dvouletého projektu GAČR (reg. č. 404/05/0825; 2005-2006)

Zlato v pravěku Moravy a českého Slezska – řešitel tříletého projektu GAČR (reg. č. 404/07/0195; 2007-2009)


Popularizace

Výstavy

Záchranné výzkumy v oblasti výstavby vodního díla Nové Mlýny, putovní výstava 1982 - 1985 (spoluautor libreta, scénáře a realizace výstavy).

Nové výzkumy pohřebišť z počátku doby bronzové na jižní Moravě, Mikulov 1996-1997 (libreto, scénář, realizace výstavy).

Archeolog Josef Poulík – výstava k nedožitým devadesátinám, Šlapanice 2000 (libreto, scénář, realizace výstavy).


Přednášková činnost

Desítky přednášek pro širší veřejnost.