PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D.Rok narození 1978

Vysokoškolská studia a získávání dalších titulů


2001: – Bc. – obor – středověká archeologie, Slezská Univerzita v Opavě

2004: – Mgr. – archeologie, Slezská Univerzita v Opavě

2007: – PhDr. – archeologie, Slezská Univerzita v Opavě

2012: – Ph.D. Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

Zaměstnání (od absolvování)


2001 – 2004: archeolog v Národním památkovým ústavem, územní odborné pracoviště v Ostravě

2004 – 2012: odborný pracovník v Archeologickém ústavu v Brně, v.v.i. AV ČR

2012 – doposud: vědecký pracovník Archeologickém ústavu v Brně, v.v.i. AV ČR

2007 – 2011; 2015 - doposud: externí přednášející na Ústavu archeologie a Ústavu historických věd, Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Slezské Univerzity v Opavě

2011 – 2015: odborný asistent na Ústavu archeologie, Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Slezské Univerzity v Opavě

Specializace


Doba bronzová, starší doba železná a pravěk českého Slezska
Aktuální členství v redakčních radách a komisích, ocenění odborné či akademické obce
Od roku 2008 člen Archeologickou evaluační komisi AV ČR jako pomocný orgán Akademické rady AV ČR. V 2008/2009 zvolený místopředseda této komise.
Od roku 2010 člen výkonné redakce Přehledů výzkumů pro oblast doby bronzové.
Od roku 2015 člen Komise pro vědu, výzkum a vysoké školy Moravskoslezského kraje.

Konference

Domácí

Přehled výzkumů za rok 2001 v Brně.
Příspěvek: Nové středověké nálezy z Velkých Hoštic (okr. Opava).

Popelnicová pole a doba železná v Českých Budějovicích 22. - 24. 9. 2004.
Příspěvek: Sídliště lužické kultury ve Velkých Hošticích (okres Opava).

Nové výzkumy a poznatky z období popelnicových polí a halštatu, VIII. konference období popelnicových polí a doba halštatská, Bučovice, 3. - 6. 10. 2006.
Příspěvek: Mohylové pohřebiště lužické kultury na katastru obce Hněvošice (okr. Opava).

Pohřeb/nepohřeb dítěte v archeologických a jiných pramenech. 23. a 24. 11. 2006. Brno, Moravské zemské muzeum.
Příspěvek: Dětské žárové hroby na pohřebišti lužické kultury v Opavě - Kateřinkách.

Česko – Polské pracovní setkání na téma Archeologie Slezska konané v Opavě 13. – 15. května 2008.
Příspěvek: Mladší a pozdní doba bronzová a starší doba železná v českém Slezsku.

Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. 27. zasedání badatelů pro výzkum neolitu Čech, Moravy a Slovenska, Vranov nad Dyjí 29.9 – 3. 10. 2008.
Příspěvek: Nové poznatky k neolitu a eneolitu českého Slezska na podkladě výzkumů Archeologického ústavu AV ČR v Brně v.v.i.

Pohřby na sídlištích, Hradec Králové. 16. – 18. 2. 2010.
Příspěvek: Pravěké sídlištní hrobové celky na Opavsku.

XXX. pracovní setkání Otázky neolitu a eneolitu Mikulov 19.-22.9. 2011.
Příspěvek: Sídliště hornoslezské lengyelské skupiny v Úvalně (okr. Bruntál) (společně s V. Janákem)

XXII. mezinárodní sympozium Starší doba bronzová v českých zemích a na Slovensku Mikulov 3.-5. 10. 2011.
Příspěvek: Starší a střední doba bronzová v českém Slezsku.

XXXI. pracovní setkání Otázky neolitu a eneolitu, Dobřany 24.-27.9. 2012.
Příspěvek: Sídliště lengyelské kultury v Oticích – Rybníčkách (okr. Opava)

Zahraniční

Dalekosięzna wymiana handlowa w epoce brązu i wczesnej epoce zelaza. Wrocław 19. – 20. dubna 2005.
Příspěvek: Centra bronzařské výroby lužické kultury v českém Slezsku.

Śląskie Spotkania Archeologiczne, Karlów 16. – 19. 5. 2007.
Příspěvek: Sídliště lužické kultury v Kobeřicích (okr. Opava) - společně s P. Stabravou

Pomiędzy Północą a Południem. Przeobrażenia kulturowe na Górnym Śląsku w pradziejach i średniowieczu. Gliwice, 15. – 16 listopadu 2007.
Příspěvek: Poznámky k závěru vývoje lužické kultury na Opavsku

X. medzinárodná konferencia Popolnicové polia a doba halštatská Košice 16. – 19. september 2008.
Příspěvek: Počátek lužické kultury v českém Slezsku.

XVI. ŚLASKIE SPOTKANIA ARCHEOLOGICZNE, The 16th SILESIAN ARCHAEOLOGICAL MEETINGS KARŁÓW 27. – 29.05.2009.
Příspěvek: Pravěké polykulturní sídliště na katarstru Opavy – Kateřinek Malých Hoštic. Záchranný výzkum na komunikaci S1 v roce 2008 / The primaeval polycultural settlement in the register of Opava-Kateřinky/Malé Hoštice.Research on the S1 road in 2008.

10. MEZINÁRODNÁ KONFERENCIA, Doba laténska v Čechách, na Morave a na Slovensku, KELTI 2009, 19. – 22. mája 2009, Stará Lesná, Vysoké Tatry.
Příspěvek: Nové nálezy laténské kultury v českém Slezsku.

XVII Śląskie Spotkania Archeologiczne Śląsk i Europa Środkowa w pradziejach, średniowieczu i czasach nowożytnych Pokrzywna k. Głuchołazów, 25. – 28. maja 2011 roku.
Příspěvek: Halštatský dvorec v Loděnici (okr. Opava, Horní Slezsko).

XII. medzinárodná konferencia „Doba popolnicových polí a doba halštatská v Česku a na Slovensku“, 14. – 18. mája 2012 v Hriňovej v Horskom hoteli POĽANA.
Příspěvek: Halštatské sídliště v Loděnici, okr. Opava. Problematika kruhových areálů na konci doby bronzové a počátku doby železné ve střední Evropě

Międzynarodowa Konferencja XVIII Śląskie Sympozjum Archeologiczne Śląsk i Europa od pradziejów do współczesności Kamień Śląski 15-18 maja 2013 r.
Příspěvek: Pohřebiště lužické kultury ve Vlaštovičkách – Jarkovicích (okr. Opava)

Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Poster s názvem Laténská kultura v českém Slezsku. 17. – 20.5. 2016. Trenčianske Teplice. Slovensko

Řešené projekty

IGS/8/2013 (řešitel), interní grant Slezské univerzity v Opavě na téma Tvorba a vydání monografie s názvem Závěr doby bronzové a počátek doby železné v českém Slezsku. V roce 2013

Výběrový publikační seznam

Editor sborníků

Juchelka, J. a kol. 2012: Archeologický sborník. K šedesátým narozeninám Vratislava Janáka, Opava.

Juchelka, J. a kol. 2014: Doba popelnicových polí a doba halštatská. Materiál z XIII. mezinárodní konference „Popelnicová pole a doba halštatská“. Opava.

2015

Sídliště ze starší doby železné v Loděnici u Opavy. Acta Musei Moraviae – Scientiae sociales C, s. 97–123.

2012 Juchelka, J. 2014: Lužická kultura v českém Slezsku. Spisy Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Brno.

Juchelka, J. 2014: Lužická pohřebiště ve Vlaštovičkách u Opavy. Studie Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Brno.

Nová sídliště lužické kultury na Opavsku. Přehled výzkumů 55-1, s. 113–139. (datace k roku 2014)

Eneolitické jámy s kultovními předměty z Malých Hoštic (okr. Opava). Příspěvek k problematice kultovních míst hornoslezské lengyelské skupiny v českém Slezsku. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Masarykova univerzita. Řada archeologická. Studia Archaeologica Brunensia M14 – 15. Ročník 2009 – 2010 Annus. Brno, s. 221–230.

2011

K sociální struktuře společnosti závěru doby bronzové a počátku doby železné ve Slezsku, Časopis Slezského zemského muzea, série B, ročník 58, číslo 3, s. 193–206. (datace k roku 2009)

Bronzové a železné náramky, nápažníky a nánožníky lužické kultury z českého Slezska, Přehled výzkumů 51, s. 109–118. ( s datací 2010).

Nové nálezy laténské kultury na Opavsku, Časopis Slezského zemského muzea, série B, 59/2010, s. 107–112.

2010

Únětická kultura na Opavsku? Nové nálezy ze starší doby bronzové z českého Slezska, Pravěk NŘ 18/2008, s. 321 – 326.

2009

Bronzové nože, dýky a meče z hrobových celků lužické kultury na Horním Slezsku, Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář I. Supplementum I., s. 84 – 106.

Pravěké osídlení Hlučínska – přehled stavu výzkumu, Pravěk NŘ 17/2007, s. 411 – 434.

Závěr vývoje lužické kultury na Opavsku. Přehled výzkumů 49, s. 109 – 124.

Pohřebiště lužické kultury v Opavě – Kateřinkách. Přehled výzkumů 50, s. 61 – 138.

Nové nálezy eneolitických hrobových celků z českého Slezska, Časopis moravského muzea. Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. XCIV, 89 – 97.

2008

Dětské žárové hroby na pohřebišti lužické kultury v Opavě-Kateřinkách, študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 42, 2007, s. 99 – 112.

Centra bronzařské výroby lužické kultury v českém Slezsku, Acta universitatis Wratislaviensis No 2960, Studia archeologiczne XL, Wrocław, s. 89 - 100.

Archeologický výzkum v areálu zámku ve Velkých Hošticích, okres Opava, Vlastivědný věstník moravský, s. 82 – 90.

Mohylové pohřebiště lužické kultury na katastru obce Hněvošice (okr. Opava). Doba popelnicových polí a doba halštatská. Příspěvky z IX. Konference, Bučovice 3. – 6. 10. 2006, s. 127 – 130.

Popularizace

Srpen 2012 – Den otevřených dveří na Opavském pracovišti Archeologického ústavu v Brně v.v.i. v rámci příměstského tábora, pro děti od 7 do 10 let.

Červenec 2013 – Příměstský tábor dětí z Kobeřic při archeologickém výzkumu polykulturního sídliště v Kobeřicích, trať Horní Olšina. Přednáška na téma Pravěký a historický vývoj na katastru Kobeřic.

Červenec a srpen 2014 – Příměstský tábor Opavské kulturní organizace pro děti základních škol, téma: Archeologický výzkum východní části Severního obchvatu Opavy 

Pořadatel přednášky Mgr. Balazse Komoróczyho, Ph.D. na téma Římané a Germáni na našem území pro Opavskou kulturní organizaci 29. 9. 2014

Uspořádání přednášky Mgr. Martina Golce, Ph.D. Fenomén býčí skála pro Opavskou kulturní organizaci, dne 9. 10. 2015 v prostorách Klubu Art. Úvodní slovo.

Organizace či podíl na organizaci konferencí a sympozií

Muž a žena v pohřebním ritu. 8. – 9. listopadu 2007 v prostorách Slezské univerzity v Opavě. Organizátoři: Archeologický seminář Slezské univerzity v Opavě, Archeologický ústav AV ČR Brno, Ústav archeologické památkové péče Brno, Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty MU Brno

XIII. mezinárodní konference „Popelnicová pole a doba halštatská“ Termín: 12. – 16. května 2014, místo konání: Opava, Organizátoři: Archeologický ústav AV ČR v Brně, v. v. i., Slezská univerzita v Opavě