PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.

Vysokoškolská studia a získávání dalších titulů

1984:   Mgr. (odborná historie, Katedra historie FF MU v Brně (dříve UJEP)
1980–1986: Mgr. (historie, FF MU v Brně)
                      Mgr. (archeologie, FF MU v Brně)
1985:             PhDr. (rigorózní řízení, historie, FF MU v Brně)
1989:              PhDr. (rigorózní řízení, archeologie, FF MU v Brně)
2012:              Ph.D. (archeologie, FF MU v Brně)

Zaměstnání (od absolvování)

1985:             Katedra archeologie FF MU v Brně
1985 –1987: Muzeum silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí
1987–1999: Vlastivědné muzeum v Olomouci
1999–2000: Muzeum Prostějovska v Prostějově
2001–2012: Slezské zemské muzeum
2O12–          Ústav archeologie Slezské univerzity

Specializace

Archeologie Slezska a střední Evropy
Historie a prezentace archeologického kulturního dědictví
Hmotná kultura každodenního života v období středověku a novověku

Pedagogická činnost

A0060:   Úvod do studia dějin středověku a raného novověku
A0086:   Úvod do archeologie středověku
A0094:   Archeologie českých zemí - vrcholný středověk
A0095:   Standardní seminář II
A0112:   Retrospektivní seminář ze středověké archeologie I
A0114:   Cvičení k zákl. přehledu pravěku českých zemí
A0115:   Cvičení k základům typologie archeologického mobiliáře
A0125:   Počítačová podpora v muzeu a v terénu
A0138:   Středověká keramika
A0211:   Prezentace archeologického kulturního dědictví
A0212:   Tvorba a ochrana archeologických sbírek
A0213:   Využití informatiky v archeologické muzejní praxi
A1254:   Kachle a kachlová kamna ve středověku a raném novověku
A1260:   Těžba a zpracování kovů ve středověku
M0019:  Archeologie a muzeum II
M0018:  Archeologie a muzeum I
D0131:   Úvod do studia archeologického dědictví
VCKDS / 00510:   Experimentální praktikum z kulturních dějin

Vědecko-výzkumná činnost (řešené projekty)

2004 –2006: Spoluřešitelka grantového projektu GA AV ČR A 8001401: „Slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích a problematika velkomoravského zásahu severně od Moravské brány“ (hl. řešitel doc. PhDr. P. Kouřil, CSc.).
2008: Realizace výstavy „Krása, která hřeje“ (v rámci VZ 14210/08: 00026866 ÚAM MU Brno: Středisko pro archeologický výzkum sociálních struktur pravěku až středověku (společně s I. Loskotovou, D. Měnouškovou, Č. Pavlíkem, M. Vitanovským).
2010–2012: Participace na projektu NAKI Slezského zemského muzea (Slezsko: Paměť–identita–region; DF 11P01VV018, v l. 2010 –2012).
2011–2012: Participace na projektu OP VK 2011–2012: Inovace studijního programu 7105 Historické vědy na Slezské univerzitě v Opavě (Archeologie a kulturní dědictví).
2015–2018: Participace v činnosti Výzkumného centra pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy.
2017–2019: Spoluřešitelka projektu GAČR 17–13967 S: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku.
2018 –2022: Spoluřešitelka projektu NAKI II DG18P02OVV017: Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy“.

Konference

36. mezinárodní konference archeologie středověku; Telč, 20. – 24. 9. 2004.
XIV. Śłąskie Spotkania Archeologiczne, Polanica-Zdrój, 19. – 21. 5. 2005.
38. mezinárodná konferencia archeológie stredoveku“, Bardějov–Zlaté, 18. – 22. 9. 2006.
XV. Śłaskie Spotkania Archeologiczne, Karlów, 16. – 18. 6. 2007.
Meznárodní konference „Pomiędzy północą a połudiem. Przeobrażenia kulturowe na Górnym śląsku w pradziejach i średniowieczu“, Glivice, 15. – 16. 11. 2007.
40. mezinárodní konferece archeologie středověku; Plzeň, 15. 9. – 19. 9. 2008.
XVI. Śłaskie Spotkania Archeologiczne; Karlów, 27. – 29. 5. 2009.  
41. mezinárodní konference archeologie středověku; Pardubice, 21. 9. – 25. 9. 2009.
Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů (seminář); Uherské Hradiště, 11. 2. 2009.
XLIV. mezinárodní konference archeologie středověku "Hmotná kultura českých zemí 10.–13. století v středoevropských souvislostech", Český Těšín, 17. – 21. 9. 2012.
45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku na téma: Zdroje a zpracování surovin v archeologii středověku; Kutná Hora 16. – 19. 9. 2013.
Międzynarodowa Konferencja XVIII Śląskie Sympozjum Archeologiczne na temet: Śląsk i Europa od pradziejów do współczesności; Kamień Śląski 15. – 18. 5. 2013.
Mezinárodní konference „20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologist“, Istanbul 10. 9. – 14. 9. 2014.
Międzynarodowa Konferencja XIX Śląskie Sympozjum Archeologiczne Śląsk i Europa od
pradziejów do współczesności; Wrocław, 27. – 30. 5. 2015.
Unywersytet Jegiellonski, Kraków (výuková mobilita v rámci Erasmu; 18. 5 – 22. 5. 2015).
XLIV. seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče, Oblastní muzeum v Mostě, 25.-27. 5. 2016.
Konference XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Wrocław, 24. – 27. 5. 2017 roku (referát: Kachle s loveckými  motivy a otázka jejich provenience).
49. Mezinárodní konference archeologie středověku, Zvolen,  18. – 22. 9. 2017 (poster: Martin Hložek, Irena Loskotová – Provenience surovin k výrobě rytířských kamen z brněnského Petrova).
Mezinárodní konference Kachle a kachlová kamna – Ofenkacheln und Kachelöfen , Oblastní muzeum v Mostě, 19. 4. – 20. 4. 2018 (referát: Šíření kachlových motivů ve světle surovinových analýz – Verbreitung der Kachelmotive im Licht der Rohstoffanalysen).
Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, odd Archeologia Powszechna – Późne średniowiecze i nowożytność (výuková mobilita v rámci Erasmu; Vratislav, 28. 5. – 1. 6. 2018 
50. mezinárodní konference archeologie středověku, Valtice, 17. – 21. 9. 2018 (poster: Martin Hložek,  Irena Loskotová, Markéta Tymonová – Mariánské motivy v kachlové kolekci Klanění).
Mezinárodné kolokvium „Kachlice krásnych slohov“, Trebišov,  9.–11. 10. 2018 (referát: Irena Loskotová, Markéta Tymonová – Keř v kachlovém reliéfu).
51. mezinárodní konference Archaeologia Historica, Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., Křivoklát, 23. – 26. 10. 2019 (referát: Medievální archeologie v českém Slezsku; poster: Petroarcheologické studium keramické produkce vrcholného a pozdního středověku - kamnové kachle, drobná keramická plastika, akvamanilie, dlaždice, spoluautoři M. Hložek, P. Holub, I. Loskotová, V. Nosek, Z. Měchurová a L. Sedláčková)

Výběrový publikační seznam

Terénní a sbírkotvorná činnost archeologického oddělení KVM v letech 1983-1985, 1986-1988, Zprávy KVM 260, 1989, 8–14, 16 –26.
Geophysikalische Methoden in mittelalterlicher Archeologie, Přehled výzkumů, Brno 1993–4,1997, 283–301 (s V. Haškem a M. Ungerem).
Nástin vývoje šlechtických sídel na Olomoucku, Střední Morava 3, 1996, 22–44.
Dosavadní výsledky archeologického výzkumu lokality Tepenec na katastru obce Jívová (okr. Olomouc), Střední Morava 6, 1997, 89–95 (s M. Kalábkem).
Paměti obce Seničky, Olomouc 1997 (s M. Koudelou a P. Pospěchem).
Středověký hrad Tepenec u Jívové a jeho fortifikační systém, Archaeologia historica 27, 2002, 215–228.
Kachlová kamna z Náměště na Hané, Archaeologia historica 28, 2003, 575–590.
Kachle se znakem saských kurfiřtů z rodu Wettinů z hradu Cvilína, Archaeologia Historica 30, 2005, 457–469.
Archeologické sbírky ve slezských muzeích – historie, současný stav a perspektivy využití z hlediska ochrany kulturního dědictví, Archaeologia Historica 30, 2005, 79–93.
Kachle se znaky saských kurfiřtů z rodu Wettinů z hradu Cvilína. In: XIV Śłąskie Spotkania Archeologiczne, streszczenia komunikatów i referatów, Wrocław 2006, 94–95.
Výzkum slovanského kostrového mohylníku ve Stěbořicích a archeologické nálezy na jeho katastru. Časopis Slezského muzea, série série B 55, 2006, č. 1, 6–23.                        
Nálezy kachlů se znaky saských Wettinů z hradu Cvilína. Śłaskie Sprawozdania archeologiczne XLVIII, Wrocław 2007, 363–384.
Kachle s lichtenštejnskými znaky ve sbírce Slezského zemského muzea, Archaeologia historica 32, 2007, 501–510.
Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Slezsko). Archaeologia historica 34, 2009, 209–223.                                     
Archeologické doklady každodenního života obyvatel hradu Cvilína ve středověku a raném novověku, Archaeologia historica 35, 2010, 63–79.      
Komárovský poklad. Revize. Revize dochované části torza depotu. Numismatické listy 2010, roč. 65, č. 3, 98–126. (s V. Michnovou, L. Polanským a K.  Tomkovou)
Keramický kadlub z Opavy–Kolářské ulice s letopočtem 1571. Archaeologia  mediaevalis Moravica et Silesiana III, 2011, 35–52.              
Gotické a renesanční kachle ze slezských hradů: autoreferát disertační práce. Brno 2011.
Renesanční kachle s dvanácti biblickými hrdiny a tyrany z českého Slezska, Archaeologia historica 37, 2, 2012, 679–690.
Železný meč ze Stěbořic – Iron Word from Stěbořice. In: Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci. Brno 2012, 611–623. (s P. Žákovským).
Slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích, Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 34, Brno 2013, 278 s.,  (s P. Kouřilem).
Výroba kamnářské keramiky v českých zemích a dílna v Opavě, Archaeologia historica 39, 1, 2014, 155–175.
Madailonové kachle z Javorníka, Archaeologia historica 40, 2, 2015, 941–959.
Kachlové soubory z Frýdku. Archaeologia historica 41, č. 2, 2016, 415–435.
Příspěvek k datování zrcadlových kachlů. Archaeologia historica 42, 2, Brno 2017, s. 875–899.
Kachle s loveckými  motivy z českého Slezska a otázka jejich provenience, XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne (red. M. Masojč, M. Cendrowska, M. Kopec), Wrocław  24. – 27. maja 2017 roku, 156 –157, Wrocław 2017.
Šíření kachlových motivů ve světle surovinových analýz – Verbreitung der Kachelmotive im Licht der Rohstoffanalysen, In: Kachle a kachlová kamna: sborník příspěvků z mezinárodní konference k výstavě Svět kachlových kamen, Oblastní muzeum v Mostě, 19.-20. dubna 2018 – Ofenkacheln und Kachelöfen: sammelband der Beiträge der internationalen Konferenz zur Ausstellung Die Welt der Kachelöfen, Regionales Museum in Most, 19.-20. April 2018, Šrejberová, J., ed., Ústí nad Labem 2018, 120–134.
Středověké kachle s motivem lovu nalezené v českém Slezsku a jejich provenience, Archaeologia historica 43, 2, 2018, 511–535 (s M. Hložkem).
Obchod Moravy, českého Slezska a Uher na krakovském trhu v roce 1618. Opava 2018.
Možnosti komparace a deskripce 3D modelů na příkladu kachlů z Jánského vrchu/Javorníku, In: XXI Śłąskie Sympozjum Archeologiczne. Śłask I ziemie ościenne w pradziejach, średniowieczu I czasach nowożytnych, Wrocław 2019, 102–103 (s M. Hložkem I. Loskotovou a V. Noskem).  
Medievální archeologie v českém Slezsku, Archaeologia Historica 45, 2, 2020, 553–597.  
Vzpomínka na PhDr. Vladimíra Goše, CSc. (* 8. 9. 1942 – † 15. 1. 2020). Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 13, 2020, 254–261.  

Popularizace  

Mosty v Československu. Brno 1986 (s K. Weingartem).
Dr. J. Wankel a „Královský kopec u Těšetic, Zprávy VMO 268, 1992, 61–63.
Předběžná zpráva o archeologickém výzkumu středověkého hradu v Náměšti na Hané (okres Olomouc), in: Náměšť na Hané  a okolí, 1992, 2–16.
Atypický pohřeb v Týnu nad Bečvou ve světle nálezů středověkých objektů s antropologickým obsahem, Střední Morava 2, 1996, 26–35.
Paměti obce Bystročic a obce Žerůvek, Olomouc 1996 (s P. Pospěchem).
Nález dvou koster na hradě Sovinci, Střední Morava 2, 1996, 98–100.
Paměti obce Seničky, Olomouc 1997 (s M. Koudelou a P. Pospěchem).
Paměti obce Senice na Hané, Olomouc 1998 (s J. Bartošem a S. Kovářovou).
Paměti obce Skrbeň, Skrbeň 1999 (s S. Kovářovou, J. Vymětalem, P. Pospěchem).
Archeologické osídlení Mladče, in: Sborník příspěvků z historie a současnosti Mladče, Sobáčova a nových Zámků,  Mladeč 2000, 96–99.
Uherské vlivy v moravské a slezské kachlové produkci v 15. a 16. století. In: Pomiędzy północą a połudiem. Przeobrażenia kulturowe na Górnym śląsku w pradziejach i średniowieczu – streszczenia wystąpień. Gliwice, 15–16 listopada 2007, s. 24–25.
Hesla (A2.14.1–4, C.2.1, C4.2.2, C4.2.3–5, C4.2.6–7), In: Šopák, P. a kol. (ed.), Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století, 44–47, 214–217, Opava 2011.
Hesla Kachel se sokolníkem (B9.3), Kachel s galantní scénou (B9.4), Soubor archeologických nálezů (B36.1),  In: Šopák, P. a kol. (ed.), In: Město-zámek-krajina, Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku, 146–147, 281–282, Opava 2012.