Informace k harmonogramu letního semestru akad. roku 2019/2020

  • Daniel Martínek
  • 25.03.2020
.


V návaznosti na vyjádření rektora slezské univerzity v Opavě zveřejněné na univerzitních webových stránkách konstatuji, že zůstává nadále v platnosti fakultní harmonogram akademického roku 2019/2020. Jeho případné změny v následujícím období budou podmíněny změnami harmonogramu na úrovni univerzity, k nimž zatím nedošlo, dále legislativními změnami připravovanými MŠMT a celkovou situací. Studenti i pedagogové o ní budou včas informování.

Po dobu, během níž nelze realizovat přímou výuku, bude výuka předmětů zajištěna distanční formou, s možným využitím moderních technologií, videopřednášek, on-line komunikace a dalších postupů, vždy s ohledem na charakter oboru a předmětu, k němuž je vázána. Je na uvážení pedagoga, který nejvhodnější způsob zprostředkování výukové látky a informačních zdrojů zvolí. Totéž platí o aplikaci on-line ověřování znalostí směřujících k zakončení předmětů zápočtem nebo zkouškou po dobu distančního způsobu výuky. Termíny pro plnění povinností spojených s letním semestrem se řídí platným fakultním harmonogramem.

Forma předkládání závěrečných prací a forma průběhu státních závěrečných zkoušek zůstávají zachovány a jejich případné změny budou přijaty s ohledem na vývoj epidemiologické situace s dostatečným předstihem.

Zvažujeme možnosti konání on-line formy státních závěrečných zkoušek s ohledem na oborové zaměření studia, způsob doručení závěrečné práce (tištěná verze, elektronická verze) i další otázky spojené s organizací státních závěrečných prací. Rovněž v tomto směru budou potřebné informace zavčas sděleny.

Nejbližší termín pro předložení závěrečných prací je 24. 4. 2020 a předpokládám, že jej využijí studenti, kteří již dlouhodobě směřují k završení svého studia. Termíny konání státních závěrečných zkoušek předpokládám v souladu s harmonogramem, případně, nedovolí-li to epidemiologická situace, nejpozději do 21 dnů od obnovení přímé výuky na vysokých školách.

Jsem si vědoma, že v současnosti vyvstala řada objektivních omezení, která studentům nedovolují věnovat se s dostatečným nasazením přípravě závěrečných prací. Mnozí ze studentů se v současných dnech a týdnech zapojují do dobrovolnické práce, přestože oblasti vzdělávání na naší fakultě nesměřují primárně do zdravotnických a sociálních služeb. Za to jim náleží poděkování a obdiv nás všech.

Další studenti jsou v důsledku uzavření knihoven, studoven a dalších institucí soustřeďujících nedigitalizované informační zdroje limitováni menší dostupností literatury, nemohou realizovat výzkumy v institucích a v terénu, tvůrčí a uměleckou činnost potřebnou pro jejich bakalářské a diplomové práce; omezen je přístup na specializovaná pracoviště na univerzitě i v praxi.

Tito studenti budou moci využít dalších termínů spojených s obhajobou závěrečné práce a státní závěrečnou zkouškou, ukotvených v dnes platném harmonogramu, a to 30. 6. 2020 pro odevzdání závěrečné práce s konáním zkoušky v průběhu srpna. Případné změny způsobu odevzdávání závěrečných prací a formy konání státních závěrečných zkoušek v těchto termínech by byly s předstihem zveřejněny.

Vyloučit pochopitelně nelze ani další změny jak při zajištění výuky, tak ve způsobu ověřování znalostí spojených s ukončením jednotlivých předmětů zápočtem nebo zkouškou, při organizaci státních závěrečných zkoušek a v kontextu celkového harmonogramu letního semestru, které vyplynou z obecných opatření týkajících se epidemiologické situace, ze stanovisek vedení univerzity, MŠMT či z legislativních změn.

Děkuji všem za trpělivost a pochopení v této mimořádné situaci.


Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Opava, 25. 3. 2020