Doc. Mgr. Štěpánka Bieleszová, Ph.D.

Pracoviště: Muzeum umění Olomouc

Složení habilitační komise:

Prof. PhDr. Ing. Václav Macek, CSc. (Vysoká škola muzických umení v Bratislave, Slovensko), předseda
Prof. Mgr. Vladimír Havlík (Univerzita Palackého v Olomouci)
Prof. Mgr. Ing. Łubomír Stacho (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovensko)
Doc. MgA. Jan Jindra (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Doc. Mgr. Josef Moucha (Slezská univerzita v Opavě)

Oponenti:

Prof. Mgr. Vladimír Havlík (Univerzita Palackého Olomouc), posudek
Doc. Mgr. Irena Armutidisová (Masarykova univerzita Brno), posudek
Doc. Mgr. Václav Podestát (Slezská univerzita v Opavě), posudek

Zpráva habilitační komise

Vědecká rada FPF SU doporučila děkance FPF SU, aby návrh na jmenování Mgr. Štěpánky Bieleszové, Ph.D. docentkou v oboru Tvůrčí fotografie předložila k rozhodnutí rektorovi SU. Rektor SU v Opavě jmenoval Mgr. Štěpánku Bieleszovou, Ph.D. docentkou pro obor Tvůrčí fotografie s účinností od 1. 5. 2024.

______________________________

Doc. Mgr. Jaroslav Fišer

Pracoviště: Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. Praha

Složení habilitační komise:

Prof. PhDr. Vladimír Birgus (Slezská univerzita v Opavě), předseda
Prof. PhDr. Ing. Václav Macek, CSc. (Vysoká škola muzických umení v Bratislave, Slovensko)
Prof. Mgr. Ing. Łubomír Stacho (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovensko)
Doc. Mgr. Irena Armutidisová (Masarykova univerzita Brno)
Doc. Mgr. Václav Podestát (Slezská univerzita v Opavě)

Oponenti:

Prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c. (Slezská univerzita v Opavě), posudek
Doc. MgA. Miro Švolík (Art and Design Institut, Praha), posudek
Doc. MgA. Jaroslav Prokop (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), posudek

Zpráva habilitační komise

Vědecká rada FPF SU doporučila děkance FPF SU, aby návrh na jmenování Mgr. Jaroslava Fišera docentem v oboru Tvůrčí fotografie předložila k rozhodnutí rektorovi SU. Rektor SU v Opavě jmenoval Mgr. Jaroslava Fišera docentem pro obor Tvůrčí fotografie s účinností od 1. 5. 2024.

______________________________

Doc. Mgr. Aleš Binar, Ph.D.

Pracoviště: Katedra teorie vojenství, Fakulta vojenského leadershipu, Univerzita obrany v Brně

Složení habilitační komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě), předseda
Prof. PhDr. František Hanzlík, CSc. (Univerzita obrany Brno)
Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (Ostravská univerzita)
Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha), od 23. 6. 2021
Doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. (NEWTON College Brno)

Oponenti:

Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc. (Historický ústav AV ČR, v.v.i. Brno), posudek
Dr hab. Piotr Maciej Majewski (Uniwersytet Warszawski, PL), posudek
Doc. Ing. Ivo Pikner, Ph.D. (Univerzita Obrany Brno), posudek

Zpráva habilitační komise

Vědecká rada FPF SU doporučila děkance FPF SU, aby návrh na jmenování Mgr. Aleše Binara, Ph.D. docentem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny předložila k rozhodnutí rektorovi SU. Rektor SU v Opavě jmenoval Mgr. Aleše Binara, Ph.D. docentem pro obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny s účinností od 1. 12. 2021.

______________________________

Doc. Mgr. Roman Baron, Ph.D.

Pracoviště: Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha

Složení habilitační komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě), předseda
Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. (Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha)
Prof. dr hab. Piotr Pałys (Instytut Śląski w Opolu, PL)
Prof. dr hab. Artur Patek (Uniwersytet Jagielloński v Krakowie, PL), od 23. 6. 2021
Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Masarykova univerzita Brno), do 5. 5. 2021
Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. (Slezská univerzita v Opavě)

Oponenti:

Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Masarykova univerzita Brno), posudek
Dr hab. Piotr Maciej Majewski (Uniwersystet Warszawski, PL)
Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci), posudek

Habilitační komise odsouhlasila dne 29. 4. 2021, aby se novým opontem místo dr hab. Piotra Macieje Majewskiego stal prof. Dr. hab. Artur Patek z Jagellonské univerzity v Krakově v Polsku. Posudek.

Zpráva habilitační komise.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkance FPF SU, aby návrh na jmenování Mgr. Romana Barona, Ph.D. docentem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny předložila k rozhodnutí rektorovi SU. Rektor SU v Opavě jmenoval Mgr. Romana Barona, Ph.D. docentem pro obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny s účinností od 1. 12. 2021.

______________________________

 

Doc. PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.

Pracoviště: Katedra historie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci

Složení habilitační komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě), předseda
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Slezská univerzita v Opavě)
Prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR Praha)
Doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni)
Doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. (Univerzita Pardubice)

Oponenti:

Prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR Praha), posudek
Prof. Mgr. Łubomír Batka, Dr. Theol. (Univerzita Komenského Bratislava), posudek
Prof. dr hab. Bogusław Czechowicz (Uniwersytet Opolski, PL), posudek

Zpráva habilitační komise.

Výtah ze zápisu VR FPF SU ze dne 22. 4. 2021:

K habilitačnímu řízení PhDr. Milan Svoboda, Ph.D. předložil habilitační práci s názvem Jan Karel Rohn (1711 - 1779). Teolog barokní doby mezi historií a lingvistikou.

Doc. Rykalová představila habilitanta, předsedu a další členy habilitační komise, stejně jako oponenty habilitační práce. Následovala volba hodnotitele habilitační přednášky, kterým byl navržen doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. Členové VR návrh schválili. Doc. Rykalová vyzvala dr. Milana Svobodu k přednesení habilitační přednášky na téma Šlechta v českých zemích: Proměny bádání v letech 1990 - 2018. Po přednesení přednášky byla zahájena diskuse. Dotazy vznesli prof. Korbelářová, prof. Bobková, doc. Kubeš, prof. Bičák a doc. Čapský. Habilitant všechny dotazy zodpověděl. Doc. Rykalová ukončila diskusi a vyzvala předsedu habilitační komise prof. Jiráska, aby členy VR seznámil se závěrečným stanoviskem komise. Prof. Jirásek stručně shrnul nejdůležitější body ze stanoviska habilitační komise, vyzdvihl habilitantovu publikační a vědeckou činnost včetně jeho pedagogických a projektových aktivit. Oponenti přednesli své oponentní posudky. Habilitant dr. Svoboda byl vyzván, aby se k posudkům vyjádřil. Doc. Rykalová se dotázala na další habilitantovy výzkumné, tvůrčí a pedagogické plány. V generální diskusi nebyly vzneseny žádné další dotazy ani připomínky. Behěm uzavřeného zasedání bez přítomnosti habilitanta a hostů doc. Čapský přednesl návrh hodnocení habilitační přednášky, členové VR s hodnocením souhlasili. Následovalo tajné hlasování členů VR o návrhu na jmenování PhDr. Milana Svobody, Ph.D. docentem.

Hlasování proběhlo online v aplikaci MS Teams. V době hlasování bylo přítomných 25 členů VR.

Počet přítomných členů VR při hlasování: 25

Výsledek hlasování: PRO: 25          PROTI: 0

Závěr:

Vědecká rada FPF SU schválila návrh na jmenování PhDr. Milana Svobody, Ph.D. docentem pro obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny a doporučuje děkanovi, aby návrh na jmenování předložil k rozhodnutí rektorovi SU.

Rektor SU v Opavě jmenoval PhDr. Milana Svobodu, Ph.D. docentem pro obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny s účinností od 1. 6. 2021.

______________________________

Doc. PhDr. et Mgr. Jakub Zouhar, Ph.D.

Pracoviště: Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové

Složení habilitační komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě), předseda
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě)
Doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.(Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy, Praha)
Doc. PhDr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc)
Doc. PhDr. Veronika Středová, Ph.D. (Historický ústav, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové)

Pozn.: Doc. PhDr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D. odmítla členství v habilitační komisi. Složení komise bylo znovu předloženo k projednání na zasedání Vědecké rady FPF SU dne 14. 6. 2018.

VR FPF dne 14. 6. 2018 schválila členem komise prof. PhDr. Milana Hlavačku, CSc. (Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha)

Oponenti:

Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (Filozofická fakulta UK Praha), posudek
Doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D. (Fakulta pedagogická, ZČU Plzeň), posudek
Doc. PhDr. et Dr. Phil. Ivo Cerman, Ph.D. (Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), posudek

Zpráva habilitační komise.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi FPF SU, aby návrh na jmenování PhDr. et Mgr. Jakuba Zouhara, Ph.D. docentem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny předložil k rozhodnutí rektorovi SU. Rektor SU v Opavě jmenoval PhDr. et Mgr. Jakuba Zouhara, Ph.D. docentem pro obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny s účinností od 1. 2. 2019.

_____________________________

Doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D.

Pracoviště: Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Zemský archiv v Opavě

Složení habilitační komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě), předseda
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě)
Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
dr hab. Bożena Czwojdrak (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polsko)
Doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. (Masarykova univerzita Brno)

Oponenti:

Prof. Dr hab. Jerzy Sperka (Uniwersytet Şłaski v Katowicach, Pl), posudek
Doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc), posudek
Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. (Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice), posudek

Zpráva habilitační komise

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi FPF SU, aby návrh na jmenování Mgr. Petra Kozáka, Ph.D. docentem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny předložil k rozhodnutí rektorovi SU. Rektor SU v Opavě jmenoval Mgr. Petra Kozáka, Ph.D. docentem pro obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny s účinností od 1. 2. 2019.

_____________________________

RNDr. Pavel Bakala, Ph.D.

Pracoviště: Ústav fyziky, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě

Název habilitační práce: Počítačové metody a modelování v relativistické astrofyzice kompaktních objektů

Složení habilitační komise:

Prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě), předseda
Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. (Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha)
Prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Praha)
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě)
Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha)

Oponenti:

Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha), posudek
Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Praha), posudek
Doc. Ing. Oldřich Semerák, DSc. (matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha), posudek

Zpráva habilitační komise

Vědecká rada FPF SU nedoporučila děkanovi FPF SU, aby návrh na jmenování RNDr. Pavla Bakaly, Ph.D. postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.

Habilitační řízení bylo 10. 1. 2019 zastaveno.

___________________________

Doc. RNDr. Jan Schee, Ph.D.

Pracoviště: Ústav fyziky, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě

Název habilitační práce:

Optical phenomena probing the gravitational field of compact objects governed by alternative theories of gravity.

Složení habilitační komise:

Prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě), předseda
Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. (Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha)
Prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Praha)
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě)
Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha)

Oponenti:

Prof. Bobomurat Ahmedov (Institute of Nuclear Physics, Uzbekistan Academy of Sciences, Uzbekistan), posudek
Prof. Marek Artur Abramowicz (Nicolaus Copernicus Astronomical Center, Warszaw, PL), posudek
Prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Praha), posudek

Zpráva habilitační komise

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi FPF SU, aby návrh na jmenování RNDr. Jana Schee, Ph.D. docentem v oboru Teoretická fyzika a astrofyzika předložil k rozhodnutí rektorovi SU. Rektor SU v Opavě jmenoval RNDr. Jana Schee, Ph.D. docentem pro obor Teoretická fyzika a astrofyzika s účinností od 1. 7. 2018.

____________________________

Doc. RNDr. Jiří Kovář, Ph.D.

Pracoviště: Ústav fyziky, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě

Název habilitační práce:

Charged fluids encircling compact objects: „Astrophysical levitation“

Složení habilitační komise:

Prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě), předseda
Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. (Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha)
Prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Praha)
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě)
Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha)

Oponenti:

Prof. Bobomurat Ahmedov (Institute of Nuclear Physics, Uzbekistan Academy of Sciences, Uzbekistan), posudek
Prof. Yasufumi Kojima (Hiroshima University, Japan), posudek
Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha), posudek

Zpráva habilitační komise

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi FPF SU, aby návrh na jmenování RNDr. Jiřího Kováře, Ph.D. docentem v oboru Teoretická fyzika a astrofyzika předložil k rozhodnutí rektorovi SU. Rektor SU v Opavě jmenoval RNDr. Jiřího Kováře, Ph.D. docentem pro obor Teoretická fyzika a astrofyzika s účinností od 1. 7. 2018.

____________________________

Doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D.

Pracoviště: Ústav fyziky, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě

Název habilitační práce: Relativistické disky v prostoročasech s kosmologickou konstantou

Složení habilitační komise:

Prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě), předseda
Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. (Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Praha)
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě)
Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze)

Oponenti:

Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. (Masarykova univerzita v Brně), posudek
Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. (Univerzita Karlova Praha), posudek
Doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc. (Univerzita Komenského Bratislava), posudek

Zpráva habilitační komise

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi FPF SU, aby návrh na jmenování RNDr. Petra Slaného, Ph.D. docentem v oboru Teoretická fyzika a astrofyzika předložil k rozhodnutí rektorovi SU. Rektor SU v Opavě jmenoval RNDr. Petra Slaného, Ph.D. docentem pro obor Teoretická fyzika a astrofyzika s účinností od 1. 4. 2018.

____________________________

Doc. PhDr. Petr Kreuz, Dr.

Pracoviště: Magistrát hl. města Prahy, Archiv hl. města Prahy

Habilitační práce: Kouzelnické a čarodějnické procesy v českých zemích a ve střední Evropě

Složení habilitační komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě), předseda
Prof. PhDr. Zdenka Hledíková, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. (Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Prof. PhDr. Vladimír Wolf (Trutnov)
Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (Archiv hl. města Prahy)

Oponenti:

Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. (Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze), posudekDoc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity J.E.Purkyně Ústí n. Labem), posudek
Doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze), posudek

Zpráva habilitační komise

Dodatek ke zprávě

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi FPF SU, aby návrh na jmenování PhDr. Petra Kreuze, Dr. docentem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny předložil k rozhodnutí rektorovi SU. Rektor SU v Opavě jmenoval PhDr. Petra Kreuze, Dr. docentem pro obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny s účinností od 1. 4. 2018.

____________________________

Doc. Mgr. Josef Moucha

Habilitační práce: Přehled umělecké, publikační, kurátorské a pedagogické činnosti

Pracoviště: Institut tvůrčí fotografie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě

Složení habilitační komise:

Prof. PhDr. Vladimír Birgus (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě), předseda
Prof. Mgr. Milota Havránková (Akadémia umení v Banskej Bystrici, SK)
Doc. Mgr. Irena Armutidisová (Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně)
Doc. MgA. Pavel Mára (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě)
Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD. (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, SK)

Oponenti:

Prof. Mgr. Pavel Dias (Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita T. Bati ve Zlíně)
Prof. PhDr. Ing. Václav Macek, CSc. (Vysoká škola múzických umění, Bratislava)
Prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě)

Habilitační přednáška na téma Průkopník abstraktní fotografie Jaroslav Rössler (1902-1990) se konala 11. 5. 2017 před členy VR FPF SU v zasedací místnosti děkanátu, Bezručovo nám. 13 v Opavě.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi FPF SU, aby návrh na jmenování Mgr. Josefa Mouchy docentem v oboru Tvůrčí fotografie postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení. Rektor SU v Opavě jmenoval Mgr. Josefa Mouchu docentem pro obor Tvůrčí fotografie s účinností od 1. 6. 2017.

____________________________

Doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

Habilitační práce: František Graus (1921-1989)

Pracoviště: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická

Složení habilitační komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě), předseda
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě)
Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha)
Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)

Oponenti:

Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích)
Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně)
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (Ústav českých dějin, Fiilozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)

Habilitační přednáška na téma O rodinných a politických kořenech Kamila Krofty (k metodologii tvorby odborné biografie historika) se konala 11. 5. 2017 před členy VR FPF SU v zasedací místnosti děkanátu, Bezručovo nám. 13 v Opavě. Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi FPF SU, aby návrh na jmenování PaedDr. Naděždy Morávkové, Ph.D. docentkou v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení. Rektor SU v Opavě jmenoval PaedDr. Naděždu Morávkovou, Ph.D. docentkou pro obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny s účinností od 1. 6. 2017.

____________________________

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.

Pracoviště: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovenská republika

Habilitační práce: Agentúrna fotografia medzi rokmi 1945-1948. História, pamäť, fotografia.

Složení habilitační komise:

Prof. PhDr. Vladimír Birgus (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě), předseda
Prof. Mgr. Milota Havránková (Akadémia umení v Banskej Bystrici, SK)
Prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě)
Prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský (Fakulta umění a designu, Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L.)
Doc. Mgr. Irena Armutidisová (Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně)

Oponenti:

Prof. PhDr. Ing. Václav Macek, CSc. (Vysoká škola múzických umění, Bratislava)
Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD. (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, SK)
Doc. Mgr. Václav Podestát (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě)

Habilitační přednáška na téma Obrazová správa o slovenskej krajine v rokoch 1939-1945 se konala 11. 5. 2017 před členy VR FPF SU v zasedací místnosti děkanátu, Bezručovo nám. 13 v Opavě.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi FPF SU, aby návrh na jmenování Mgr. Bohunky Koklesové, PhD. docentkou v oboru Tvůrčí fotografie postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení. Rektor SU v Opavě jmenoval Mgr. Bohunku Koklesovou, PhD. docentkou pro obor Tvůrčí fotografie s účinností od 1. 6. 2017.

____________________________

Doc. André Sopczak

Pracoviště: Ústav technické a experimentální fyziky, České vysoké učení technické v Praze

Habilitační práce: Aspects of Progress in Theory and Astroparticle Physics in Understanding the Origin of Mass and the Scalar Top-Quark Sector of the MSSM

Složení habilitační komise:

Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě), předseda
Prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. (Ústav částicové a jaderné fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Ing. Jiří Hošek, DrSc. (Ústav jaderné fyziky AV ČR. v.v.i. Praha)
Prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě)
Prof. Jiří Chýla, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Praha)

Oponenti:

Prof. dr hab. Stefan Pokorski (Institute of Theoretical Physics, University of Warsaw, PL
Prof. dr hab. Marek Zrałek (Division of Field Theory and Elementary Particle Physics, University of Silesia in Katowice, PL)
Doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského Bratislava, SR)

Habilitační přednáška na téma Mass Generation in the Universe se konala 11. 5. 2017 před členy VR FPF SU v zasedací místnosti děkanátu, Bezručovo nám. 13 v Opavě.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi FPF SU, aby návrh na jmenování Dr. André Sopczaka docentem v oboru Teoretická fyzika a astrofyzika postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení. Rektor SU v Opavě jmenoval Dr. André Sopczaka docentem pro obor Teoretická fyzika a astrofyzika s účinností od 1. 6. 2017.

____________________________

Doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

Pracoviště: Institut tvůrčí fotografie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě

Habilitační práce: Reflexe společnosti v dokumentární fotografické tvorbě

Složení habilitační komise:

Prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě), předseda
Prof. Mgr. Milota Havránková (Akadémia umení v Banskej Bystrici, SK)
Prof. PhDr. Ing. Václav Macek, CSc. (Vysoká škola múzických umení, Bratislava, SK)
Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD. (Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, SK)
Doc. Mgr. Václav Podestát (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě)

Oponenti:

Prof. Mgr. Pavel Dias (Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita T. Bati ve Zlíně)
Prof. PhDr. Vladimír Birgus (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě)
Doc. Mgr. Irena Armutidisová (Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně)

Habilitační přednáška na téma Dokumentární fotografické projekty v kontextu vizuální sociologie se konala 11. 5. 2017 před členy VR FPF SU v zasedací místnosti děkanátu, Bezručovo nám. 13 v Opavě.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi FPF SU, aby návrh na jmenování Mgr. Jiřího Siostrzonka, Ph.D. docentem v oboru Tvůrčí fotografie postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení. Rektor SU v Opavě jmenoval Mgr. Jiřího Siostrzonka, Ph.D. docentem pro obor Tvůrčí fotografie s účinností od 1. 6. 2017.

____________________________

Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. 

Pracoviště: Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni

Habilitační práce: Britské vyslanectví v Praze, Foreign Office a jejich vnímání česko-německého vztahu v Československu v letech 1933-1938

Složení hodnotící komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě), předseda
Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n. Labem)
Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě)

Oponenti:

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
Prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)

Habilitační přednáška na téma Pozice Československa ve vnímání britské zahraniční politiky mezi válkami se uskutečnila dne 23. 6. 2016 ve veřejné části zasedání Vědecké rady FPF SU v Opavě.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi FPF SU, aby návrh na jmenování PhDr. Lukáše Novotného, Ph.D. docentem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.

Rektor SU v Opavě jmenoval PhDr. Lukáše Novotného, Ph.D. docentem pro obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny s účinností od 1. 8. 2016.

____________________________

Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Pracoviště: Ústav fyziky, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě

Habilitační práce: Quasiperiodic X-ray variability as a signature of relativistic orbital motion and properties of compact objects

Habiliační komise:

Prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc. (Ústav fyziky, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, SU v Opavě), předseda
Prof. Marek Artur Abramowicz, Ph.D. (Centrum Astronomiczne im Mikołaja Kopernika, Polska Akademia Nauk, Warszawa, PL)
Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. (Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Praha)
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (Ústav fyziky, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, SU v Opavě)

Oponenti:

Prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Praha)
Prof. John Miller (University of Oxford, United Kingdom)
Prof. Luigi Stella (INAF Osservatorio Astronomico di Roma, Italy)

Habilitační přednáška na téma Podpisy vlastností astrofyzikálních černých děr v pozorovaném rentgenovém záření jejich akrečních disků se uskutečnila dne 23. 6. 2016 ve veřejné části zasedání Vědecké rady FPF SU v Opavě.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi FPF SU, aby návrh na jmenování RNDr. Gabriela Töröka, Ph.D. docentem v oboru Teoretická fyzika a astrofyzika postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.

Rektor SU v Opavě jmenoval RNDr. Gabriela Töröka, Ph.D. docentem pro obor Teoretická fyzika a astrofyzika s účinností od 1. 8. 2016.

____________________________

Doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.

Pracoviště: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě

Habilitační práce: General relativistic polytropes and repulsive cosmological constant

Habilitační komise:

Prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě), předseda
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (Slezská univerzita v Opavě)
Prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, Praha)
Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. (Univerzita Karlova v Praze)
Doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc. (Univerzita Komenského Bratislava)

Oponenti:

Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. (Pedagogická fakulta MU Brno)
Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě)
Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)

Habilitační přednáška na téma General relativistic polytropes and repulsive cosmological constant se uskutečnila dne 27. 11. 2014 ve veřejné části zasedání Vědecké rady FPF SU v Opavě.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi FPF SU, aby návrh na jmenování RNDr. Stanislava Hledíka, Ph.D. docentem v oboru Teoretická fyzika a astrofyzika postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.

Rektor SU v Opavě jmenoval RNDr. Stanislava Hledíka, Ph.D. docentem pro obor Teoretická fyzika a astrofyzika s účinností od 28. 11. 2014.

____________________________

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

Pracoviště: Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni

Habilitační práce: Bušek z Velhartic a jeho rod: příběh země a regionu

Habilitační komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě), předseda
Prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (Masarykova univerzita Brno)
Prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (Masarykova univerzita Brno)
Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze)
Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni)

Habilitační řízení bylo dne 13. 3. 2014 zastaveno.

____________________________

Doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.

Pracoviště: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. Praha

Habilitační práce: Ivan Málek a vědní politika 1952-1989 aneb Jediný opravdový komunista?

Habilitační komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě), předseda
Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny Av ČR, v.v.i. Praha)
Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha)
Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. Praha)
Doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Oponenti:

Doc. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. (Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy, Praha)
Doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha)
Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě)

Habilitační přednáška na téma Proměny stravování v českých zemích v letech 1948-70 se uskutečnila dne 20. 3. 2013 ve veřejné části zasedání Vědecké rady FPF SU v Opavě.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi FPF SU, aby návrh na jmenování PhDr. Martina France, Ph.D. docentem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.

Rektor SU v Opavě jmenoval PhDr. Martina France, Ph.D. docentem pro obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny s účinností od 16. 4. 2013.

____________________________

PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

Pracoviště: Západočeská univerzita v Plzni

Habilitační práce: František Graus a československá poválečná historiografie

Habilitační komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě), předseda
Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni)
Doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. (Univerzita Hradec Králové)
Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha)
Doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. (NEWTON College, a.s. Brno)

Oponenti:

Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
Prof. PhDr. Tomáš Jílek, CSc. (Západočeská univezita v Plzni)
Doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Habilitační přednáška na téma Metoda oral history ve výzkumu dějin moderní historiografie - možnosti, specifika, hranice využitelnosti, úskalí metody, problémy interpretace svědectví, komparace vyprávěné biografie a memoárů se uskutečnila dne 1.3.2012 ve veřejné části zasedání Vědecké rady FPF SU v Opavě. Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi FPF SU, aby návrh na jmenování PaedDr. Naděždy Morávkové, Ph.D. docentkou v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.

Habilitační přednáška se uskutečnila dne 9. 10. 2012 před Vědeckou radou SU v Opavě. Habilitační řízení bylo dne 9. 10. 2012 zastaveno.

___________________________________

Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.

Pracoviště: Ústav pro studium totalitních režimů v Praze

Habilitační práce: Bojovali a umírali v Indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii.

Habilitační komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě), předseda
Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Masarykova univerzita, Brno)
Doc. PhDr. Karel Konečný, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha)

Oponenti:

Doc. PhDr. František Hanzlík, CSc. (Univerzita obrany Brno)
Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha)

Habilitační přednáška na téma Čechoslováci v Indočíně? Pozadí masového nasazení československých občanů v rámci francouzské cizinecké legie na vietnamském bojišti se uskutečnila dne 13. 1. 2011 ve veřejné části zasedání Vědecké rady FPF SU v Opavě.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi FPF SU, aby návrh na jmenování PhDr. Ladislava Kudrny, Ph.D. docentem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.

Rektor SU v Opavě jmenoval PhDr. Ladislava Kudrnu, Ph.D. docentem pro obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny s účinností od 14. 1. 2011.

___________________________________

Doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.

Pracoviště: NEWTON College, a.s. v Brně

Habilitační práce: Vývoj místní politiky v západních Čechách v 90. letech 20. století - případová studie okresů Klatovy, Domažlice, Tachov

Habilitační komise:

Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová,l CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě), předseda
Prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha)

Oponenti:

Doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)
Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha)
Prof. PhDr. Alexander Ort, DrSc. (posledně Vysoká škola ekonomická v Praze)

Habilitační přednáška na téma Průběh listopadové revoluce v roce 1989 na místní úrovni proběhla na veřejném zasedání Vědecké rady FPF SU dne 18. 6. 2009 v Opavě. Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi FPF SU, aby návrh na jmenování PhDr. Lukáše Valeše, Ph.D. docentem pro obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.

Rektor SU v Opavě jmenoval PhDr. Lukáše Valeše, Ph.D. docentem pro obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny s účinností od 1. 7. 2009.

_____________________________

Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D.

Pracoviště: Historický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

Habilitační práce: Vztahy mezi Československem a Polskem v letech 1945-1949

Habilitační komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě), předseda
Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (Univezita Palackého v Olomouci)
Doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)
Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha)
Doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha)

Oponenti:

Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Masarykova univerzita, Brno)
Doc. PhDr. František Hanzlík, CSc. (Univerzita Obrany, Brno)
Prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. (Slezská univerzita v Opavě)

Habilitační přednáška na téma Dopad národnostních poměrů na Těšínsku na československo-polské vztahy v letech 1945-1949 proběhla na veřejném zasedání Vědecké rady FPF SU dne 25. 2. 2009 v Opavě. Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi FPF SU, aby návrh na jmenování PhDr. Jiřího Friedla, Ph.D. docentem pro obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení. 

Rektor SU v Opavě jmenoval PhDr. Jiřího Friedla, Ph.D. docentem pro obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny s účinností od 26. 2. 2009.

________________________________

Doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr.

Pracoviště: Ústav soudobých dějin AV ČR ČR, v.v.i. v Praze

Habilitační práceKrize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století

Habilitační komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě), předseda
Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)
Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Akademie věd ČR v Praze)
Doc. PhDr. Karel Konečný, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (Masarykova univerzita, Brno)

Oponenti:

Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Masarykova univerzita, Brno)
Doc. PhDr. František Hanzlík, CSc. (Univerzita Obrany, Brno)

Habilitační přednáška na téma Československý rok 1956 proběhla na veřejném zasedání Vědecké rady FPF SU dne 19. 6. 2008. Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi FPF SU, aby návrh na jmenování PhDr. Jiřího Pernese, Dr. docentem pro obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.

Rektor SU v Opavě jmenoval PhDr. Jiřího Pernese, Dr. docentem pro obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny s účinností od 20. 6. 2008.

______________________________________

Doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.

Pracoviště: Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

Habilitační práceKapitoly o československém vězeňství 1945 - 1955

Habilitační komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě), předseda
Prof. PhDr. Dan Gawrecki, CSc. (posledně Slezská univerzita v Opavě)
Doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Akademie věd ČR, v.v.i. Praha)

Oponenti:

Prof. PhDr. Tomáš Staněk, CSc. (Slezské zemské muzeum v Opavě)
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., ml. (Univerzita Karlova v Praze)
Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha)

Habilitační přednáška na téma Česko-polské pohraniční vztahy od roku 1945 do současnosti proběhla na veřejném zasedání Vědecké rady FPF SU dne 6. 3. 2008. Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi FPF SU, aby návrh na jmenování PhDr. Dušana Janáka, Ph.D. docentem pro obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.

Rektor SU v Opavě jmenoval PhDr. Dušana Janáka, Ph.D. docentem pro obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny s účinností od 7. 3. 2008.