Matematický ústav vstupuje do jubilejního roku

  • David Slosarczyk
  • 06.12.2023
Byl to druhý rektor Slezské univerzity v Opavě prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc., který se rozhodl a také prosadil povýšení pracoviště matematiků z Ústavu matematiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty na Matematický ústav v Opavě, samostatný vysokoškolský ústav, který má stejné kompetence jako fakulta. Bylo to 8. prosince 1998 podle příslušného paragrafu zákona č. 172/1990 Sb. (§ 13 odst. 3). Matematický ústav v Opavě (MÚ) vznikl k 1. lednu 1999 a vstupuje do jubilejního 25. roku existence.
Nové pracoviště čekal vedle zajištění běžného chodu zásadní úkol, tedy rychlé vybudování potřebného zázemí. Je potřeba upozornit, že MÚ vznikl jako třetí univerzitní součást Slezské univerzity a do té doby využíval servis poskytovaný opavskou Filozoficko-přírodovědeckou fakultou. „Od počátku jsme se rozhodli postupovat maximálně efektivně a této zásady jsme se držet nikdy nepřestali,“ uvedl v září 2009 první ředitel pracoviště prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., když se ohlížel po deseti letech za výsledky, jimiž se k prvnímu kulatému jubileu MÚ prokázal. „Bylo nezbytné převzít celou studijní agendu, zprovoznit referát vědy, zahraničních styků a v neposlední řadě si poradit s ekonomickými a finančními záležitostmi,“ specifikoval šíři povinností prof. Smítal. MÚ se ale se všemi těmi povinnostmi jako nová univerzitní součást Slezské univerzity vyrovnal.

A protože rozhodnutí o jejím vzniku nebylo akademickou obcí ani zdaleka přijímáno jednomyslně, chtěl se MÚ pokud možno co nejdříve prezentovat, a to nejen v rámci celé univerzity, ale i navenek, především kvalitními výsledky studentů, stejně jako vědecko-pedagogických pracovníků. Posluchači MÚ se okamžitě zapojili do soutěže studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) a v silné konkurenci renomovaných fakult našich předních univerzit si vedli tak zdatně, že se o MÚ začalo v odborných kruzích s vážností mluvit, tedy jak o matematickém mládí a perspektivě, tak o těch, kteří je v Opavě vedli a připravovali.

K utváření dobrého jména mladému MÚ pomohlo už dříve získané oprávnění k habilitačnímu a jmenovacímu řízení v oboru Matematika - Matematická analýza a později též v oboru Geometrie a globální analýza. Habilitace se v Opavě nejprve uskutečnily pro vědecké pracovníky z Vysokého učení technického v Brně a Českého vysokého učení technického v Praze. Profesorské řízení pak absolvoval jako druhý v historickém pořadí doc. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., který v roce 2004 nastoupil i na pracoviště opavského MÚ a o dva roky později byl jmenován profesorem. Dnes po náhlém odchodu prof. Smítala (2022) je prof. Engliš jeho úspěšným nástupcem.

V prvním desetiletí MÚ rovněž provázely řešení významných výzkumných záměrů. Řešení těchto výzkumných záměrů (konkrétně to byla Globální analýza a dále Topologické a analytické metody v teorii dynamických systémů a matematické fyzice) není jenom vizitkou vysoké kvality vědecké práce týmů odborníků, ale má z hlediska fungování pracoviště podstatnou dimenzi v podobě získaných kýžených finančních prostředků. Ty se mohly využít třeba i k soustavnému doplňování fondů Matematické knihovny, a to nejen knižními tituly, tak také odebíráním či výměnami pěti desítek odborných časopisů.

Pro bilanci prvního desetiletí existence MÚ platilo rovněž rozšíření akreditace navazujícího studijního programu Matematika o nový studijní obor Aplikovaná matematika. Právě oddělení aplikované matematiky, jedno ze čtyř oddělení MÚ, se vydalo na cestu výraznějšího posílení ve směru výchovy svých odborníků, k níž přispívají mnozí externí pedagogové z praxe.(um, pokračování příště)
Rektor Slezské univerzity v Opavě prof. Demeter Krupka (vlevo) a ředitel prof. Jaroslav Smítal při proslovu při prvních promocích MÚ v červnu 1999. (Foto archiv) Rektor Slezské univerzity v Opavě prof. Demeter Krupka (vlevo) a ředitel prof. Jaroslav Smítal při proslovu při prvních promocích MÚ v červnu 1999. (Foto archiv)