Telefonní kontakty

01

+420 553 684 643

Místnost

01

R-202

doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D.

Email: petr.seda@math.slu.cz

Pozice:

Docent

Další informace:

Vyučované předměty (dříve i nyní):
 1. Bakalářské studium
  • Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení
  • Logistika
  • Pravděpodobnost a statistika I a II
 2. Magisterské studium
  • Ekonometrie
Nejvyšší dosažené vzdělání:
 • doktorské (obor Finance)
Profesní historie:

Od roku 2002 je zaměstnán na VŠB – TU Ostrava. Pracuje jako odborný asistent na Katedře matematických metod v ekonomice. Je garantem a vyučujícím předmětů Analýza časových řad a Matematika v ekonomii v českém i anglickém jazyce. Podílí se na výuce v bakalářské i magisterské úrovni studia. Rovněž vede nebo konzultuje diplomové práce v oboru Finance a Podniková ekonomika. Na Matematickém ústavu SLU v Opavě působí jako externí pedagog od roku 2007, kde kromě výuky také vede nebo konzultuje bakalářské a diplomové práce v oboru Matematické metody v ekonomii a krizovém řízení.

Titul inženýra s vyznamenáním získal v roce 1999 v oboru Finance na EkF VŠB-TU v Ostravě. V roce 2007 úspěšně obhájil doktorskou disertační práci a získal titul doktora v oboru Finance na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava. V rámci odborného profesního růstu se zúčastnil různých vzdělávacích kurzů a školení z oblasti statistiky, počítačové gramotnosti, distančního vzdělávání atd. Absolvoval také jednosemestrální studijní pobyt na Moscow State University of International Relations (MGIMO) v Rusku a dva měsíční studijní pobyty na katedře operačního výzkumu, statistiky, ekonometrie a aplikované ekonomie na University of Córdoba ve Španělsku.

V oblasti vědy a výzkumu se autor orientuje především na ekonometrické modelování v oblasti finančního inženýrství. Zaměřuje se tedy na empirické finance, které souvisejí s finančními trhy. Druhou významnou oblastí odborného zájmu je aplikace statistických metod v oblasti aplikované ekonomie. Autor spolupracuje také s kolegy z jiných kateder, kdy do jejich výzkumů přináší vhodné analytické nástroje kvantitativní povahy a provádí takto analýzy konkrétních ekonomických dat a ověřuje jejich výzkumné hypotézy. Podílel se také na řešení několika výzkumných i rozvojových projektů (GAČR, ESF, FRVŠ), v některých z nich byl také hlavním řešitelem. Je rovněž školitelem doktorandů a členem výzkumné skupiny Aplikované statistiky a ekonometrie SEJ-281 na University of Córdoba ve Španělsku, kde pravidelně od roku 2011 vyučuje v rámci programu Erasmus+.

Stranou aktivit autora nezůstává ani jeho publikační činnost. V současné době publikuje převážně v uznávaných tuzemských a zahraničních odborných časopisech indexovaných v databázích Web of Science a SCOPUS se zaměřením na ekonomickou tematiku. Jedná se o například o International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, E+M Ekonomie a Management, Transformations in Business & Economics, PLoS ONE, Technological and Economic Development of Economy, Amfiteatru Economic nebo Espacios. Rovněž se podílí na tvorbě odborných příspěvků a vystupuje na vědeckých konferencích v České republice nebo v zahraničí (Austrálie, Rumunsko, Slovensko, USA). Je také autorem či spoluautorem učebnice a e-learningových kurzů.Pracoviště

01

Oddělení aplikované matematiky

docent

Matematický ústav v Opavě

Oddělení aplikované matematiky