Zahájení habilitačního řízení

Dle §75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ředitel Matematického ústavu v Opavě oznamuje, že dne 14. srpna 2019 bylo v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno habilitační řízení v oboru Matematika – Matematická analýza.

Uchazečka: RNDr. Michaela Mlíchová, Ph.D.

Odborná asistentka Matematického ústavu v Opavě.

Název habilitační práce: ON LI-YORKE SENSITIVITY AND OTHER TYPES OF CHAOS IN DYNAMICAL SYSTEMS.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 9. 9. 2019 ve složení:

Předseda:

Členové:

  • prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc, (MU v Brně)
  • prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc., DSc. (UMB Banská Bystrica)
  • doc. RNDr. Katarína Janková, CSc. (UK Bratislava)
  • doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.

Oponenti:

  • prof. Dr. Francisco Balibrea (Universidad de Murcia, Spain) Posudek
  • doc. RNDr. Roman Hric, PhD. (UMB Banská Bystrica) Posudek
  • doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. Posudek
  • Další informace budou zveřejněny jakmile budou známy. Habilitační práce s příslušnými podklady je k nahlédnutí na sekretariátě Matematického ústavu v Opavě.