Projekty SGS SU řešené v roce 2013

Řešitel Název projektu Registrační číslo projektu Přidělené prostředky (v Kč)

Ústav fyziky

RNDr. Gabriel Török, Ph.D. Analýza a modelování astrofyzikálních observací relativistických kompaktních hvězd
SGS/11/2013 678 599
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. Termná energie a elektromagnetická pole v astrofyzikálních procesech
SGS/23/2013 725 911

Ústav informatiky

RNDr. Miroslav Langer, Ph.D.
Biologicky motivované výpočetní modely, aplikace
SGS/24/2013 149 635
Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. Umělá inteligence v robotice a medicínské informatice, využití umělé inteligence při návrhu plně autonomního UAV systému
SGS/6/2011 161 093
Doc. Ing. Petr Sosík, Dr. Multiagentové systémy v biovýpočtech a bioinformatice
SGS/7/2011 149 657

Ústav bohemistiky a knihovnictví

PhDr. Kateřina Homolová, Ph.D. Knihovna v mezigeneračním pohledu
SGS/21/2013 137 417
Mgr. Jana Brožovská Onderková, Ph.D. Veřejné knihovnictví ve Slezsku a na Moravě do roku 1945
SGS/22/2013 139 216
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. Podoby kritické reflexe literatury v novějších dějinách literatury
SGS/20/2012 223 740

Institut tvůrčí fotografie

Prof. PhDr. Vladimír Birgus
Aktuální tendence současné české, slovenské a polské fotografie
SGS/25/2013 507 303

Ústav historických věd

Mgr. Tomáš Hruda Tělovýchova a sport v Československu v letech 1952-1956
SGS/14/2013 105 406
Mgr. Iveta Rosolová
Vývoj správy vnitřní organizace Národního muzea v letech 1891-1914
SGS/12/2013 139 216
PhDr. Karla Vymětalová Více nebo méně latiny? Peripetie odborných diskusí na stránkách dobového tisku o způsobu a obsahu výuky latiny na středních školách rakouské monarchie v letech 1848-1918
SGS/13/2013 99 440
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Obraz strategií slezské měšťanské společnosti v raně novověkých pramenech (Opava, Krnov)
SGS/15/2013 116 544
Mgr. Hana Komárková
Strategie vratislavské měštanské rodiny Banců v rámci městských struktur do roku 1500
SGS/17/2013 104 412
Mgr. David Váhala Prameny k dějinám lidové kultury Slezska v roce 1945
SGS/16/2013 369 916
Ing. Jana Stuchlíková Výzkum rozvoje turismu v česko-polském příhraničí po roce 1945
SGS/19/2012 130 465
Mgr. Petr Chlebec Středověká obchodní cesta mezi Moravou a Prusy v archeologických pramenech SGS/18/2013 137 327
Mgr. Martin Čapský, Ph.D. Kázání jako prostředek sociální reprezentace. příspěvek k verbální kultuře středověku raného novověku SGS/19/2013 126 932

Ústav archeologie

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. Pokračování archeologického výzkumu levobřeží Odry
SGS/20/2013 202 853

Ústav cizích jazyků

Mgr. Lucie Kučerová, Ph.D. Víceúrovňová interpretace textu a jeho složek
SGS/22/2012 472 789