Doktorský studijní program Archeologie (P7109) - doktorandi [CZ]

Seznam doktorandů

Doktorský studijní program Archeologie, studijní obor Archeologie

Jméno Téma disertační práce Školitel
V prezenční formě
Mgr. Ondřej Klápa

Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Mgr. Jiří Skácelík

Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Mgr. Jan Pavelka
Orební nástroje z organického materiálu v pravěku střední Evropy a úloha experimentu při poznání procesu orgy
Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Mgr. Petr Rataj Středověká a raně novověká keramika z českého Slezska ve světle archeometrických, chemicko-technologických analýz a její odraz ve vývoji osídlení Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
V kombinované formě
Mgr. Jan Boček
Pás staroeneolitických povrchových dílen na výrobu kamenné štípané industrie mezi Krnovem a Opavou
Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Mgr. Pavel Fojtík
Prostějovská kotlina v raném středověku Doc. PhDr. Pavel Kouřil, Ph.D.
Mgr. Hana Čižmářová, přerušeno
Laténské sklo na Moravě Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.
Mgr. Alena Nejedlá, přerušeno
Regionální diference pohřebního ritu v západní části lengyelského okruhu
Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.