Doktorský studijní program Archeologie (P7109) - doktorandi [CZ]

Seznam doktorandů

Doktorský studijní program Archeologie, studijní obor Archeologie

Jméno Téma disertační práce Školitel
V prezenční formě
Mgr. Tomáš Petr
Kartografie pravěkého a raně středověkého osídlení českého Slezska jako příspěvek k poznání dynamiky osidlovacího procesu
Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Mgr. Ondřej Klápa
Problematika malých hrobů v západní části lengyelského kulturního okruhu Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
V kombinované formě
Mgr. Jana Němcová
Vývoj osídlení českomoravského pomezí ve světle keramické produkce dvanáctého až první poloviny čtrnáctého století
Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.