Doktorský studijní program Historické vědy (P7105) - doktorandi [CZ]

Seznam doktorandů

Doktorský studijní program Historické vědy, obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Jméno

Téma disertační práce

Školitel

V prezenční formě


Mgr. Martina Bartoňová
Stravování vyšších vrstev v barokní době
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Mgr. Milan Kalabza

přerušeno

Němci na Ostravsku v letech 1918-1939
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Mgr. Sabina Máchová
Úspěšnost medikalizace porodnictví ve vybraných periferních oblastech Moravy a Slezska od konce 18. století do 30. let 20. století
Doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
PhDr. Tomáš Rusek
Násilí na Těšínsku 1918 - 1922
Doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
Mgr. Jakub Strýček
Českoslovenští Židé v nacistických transitních ghettech lublinského distriktu generálního gouvernementu
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Mgr. Tomáš Krömer"Ideologická muzea" v českých zemích v 70. a 80. letecch 20. století (se zvláštním zřetelem k muzeu revolučních bojů a osvobození v Ostravě)Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Mgr. Vít Němec
Civilní protiletecká ochrana v českých zemích 1935 - 1946
Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Mgr. Pavel Židek Zemský soud v Opavě (1850-1918)
Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.
Mgr. Karolína Krempl Kirschnerová Města a měšťanská společnost biskupských panství Mírov-Svitavy v předbělohorském období Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Mgr. Mikuláš Heinrich
Obraz strategií slezských měšťanských elit v majetkoprávních pramenech raného novověku Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
PhDr. Lucie Gilarová, přerušeno
Síť předškolní péče a zařízení mimoškolní výchovy v Prešovském kraji v letech 1949-1970
Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
V kombinované formě


Ing. Jana Stuchlíková
Hotelnictví v Jeseníkách po roce 1945
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Mgr. Ing. Josef Svoboda
Transformace veřejné správy v České republice v 90. letech
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.
Kulturně historické aspekty stravování ve Slezsku a jejich proměny v kontextu národnostních vlivů moderní doby Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.