Fyzikální ústav v Opavě byl ustaven rektorem Slezské univerzity v Opavě k 1. 1. 2020. Jeho vzniku předcházela během roku 2019 rozsáhlá jednání s vedením Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, do jejíž struktury byl Fyzikální ústav začleněn jako Ústav fyziky od založení Slezské univerzity v Opavě.

Fyzikální ústav v Opavě (dále jen FÚ) je mezinárodně respektovaným vědeckým pracovištěm, jehož aktivity se soustřeďují do Výzkumného centra teoretické fyziky a astrofyziky a Výzkumného centra počítačové fyziky a zpracování dat. V oblasti teoretické fyziky jsou výzkumy zaměřeny na gravitační teorie, fyziku elementárních částic, kvantovou teorii pole, kvantovou teorii mnohočásticových systémů a jejich aplikace, a to především v astrofyzice a kosmologii. Významnou součástí vědeckých aktivit jsou počítačové simulace fyzikálních procesů, implementace numerických metod, zpracování a analýza rozsáhlých datových souborů. Nejvýraznějšího ohlasu dosahují práce z různých oblastí relativistické astrofyziky, jež pokrývají široké spektrum procesů v tzv. multimessenger astrofyzice, počínaje procesy v kombinovaných silných gravitačních a elektromagnetických polích v okolí černých děr a neutronových hvězd a jejich observačními aspekty, až po inflační kosmologii a modelování vlivu temné energie a temné hmoty na úrovni galaxií a jejich kup. Pracovníci a doktorandi FÚ dosahují významných národních i mezinárodních ocenění.

Mnohé metody ověřené v rámci základního výzkumu jsou na FÚ přednášeny i do výzkumu v rámci aplikované fyziky zaměřené na monitorování životního prostředí a na diagnostické metody a zpracování dat.

Vědecké aktivity FÚ a jeho pracovníků jsou úzce navázány na vědecké výzkumy mnoha světových pracovišť působících v relativistické astrofyzice či částicové fyzice. FÚ je členem ICRANETu, sítě pracovišť zabývajících se astrofyzikální problematikou, jež je rozložena napříč všemi světadíly. Pracovníci FÚ navíc intenzivně spolupracují s výzkumnými týmy z University of Oxford, Harvard University, ISAS Trieste, University of Bologna, Fudan University Shanghai, University of Gothenburg, University of Cologne, University of Tübingen, Tashkent University, University of Bremen či na výzkumných institucích jako je JINR Dubna, INAF Rome, či MPI Bonn. Počet spolupracujících institucí se stále rozšiřuje a spolupráce se prohlubují.

Kvalitní vědecký výzkum je klíčovým aspektem při realizaci šesti studijních programů zajišťovaných FÚ. Akademické bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy jsou organizovány Edukačním centrem teoretické fyziky a astrofyziky, profesní studijní programy organizuje Edukační centrum obecné fyziky a aplikované fyziky. FÚ bude rovněž zajišťovat fyzikální studijní obory akreditované na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě do doby ukončení platnosti jejich akreditací. Absolventi navazujících magisterských studijních programů mohou vykonat státní rigorózní zkoušku z teoretické fyziky a získat titul RNDr. FÚ se podílí rovněž na celoživotním vzdělávání v rámci univerzity třetího věku.

Studenti všech studijních programů mají rozsáhlé možnosti zahraničních studijních pobytů v rámci programu ERASMUS+ i dalších výměnných aktivit a mají možnost výzkumné spolupráce s předními světovými odborníky. FÚ každoročně pořádá již tradiční workshop RAGtime věnovaný problémům současné relativistické astrofyziky zaměřené na fyziku černých děr a neutronových hvězd. V rámci workshopu se uskutečňují cenná setkání s předními představiteli světové astrofyzikální komunity.

Speciální pozornost věnuje FÚ popularizaci vědy obecně i propagaci výsledků vlastních výzkumů. V tomto směru hraje rozhodující roli studijní program Multimediální techniky, v jehož rámci je tvorba programů realizována. Pro popularizaci vědy je využíváno jedinečné imerzivní médium – Unisféra, která umožňuje sugestivní 3D projekci popularizačních pořadů.