Zahájení řízení ke jmenování profesorem

Ředitel Matematického ústavu v Opavě oznamuje, že dle § 74 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno řízení ke jmenování profesorem v oboru Matematika – Matematická analýza.

Kandidát: doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.

Profesorské řízení zahájeno: 19. 1. 2011
Pracoviště: docentka Matematického ústavu v Opavě
Obor: Matematika – Matematická analýza
Curriculum vitae doc. Štefánkové
Prohlášení spoluautorů

Komise:

Hodnotící komise byla ustanovena ve složení:

prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc. (Univerzita M. Bela Banská Bystrica) – předseda
prof. Dr. hab. Karol Baron (Uniwersytet Slaski, Katowice, Polsko)
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (Masarykova univerzita, Brno)
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě)
prof. Dr. Víctor Jiménez López (Universidad Murcia, Španělsko)
Stanovisko hodnotící komise
Report of the Evaluation Committee

Profesorské řízení a profesorská přednáška "Chaos in discrete dynamical systems" proběhly před Vědeckou radou Matematického ústavu dne 9. 6. 2011. Vědecká rada jednomyslně doporučila návrh k dalšímu řízení.

Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě na svém zasedání dne 13. 9. 2011 návrh ke jmenování profesorem doc. Štefánkové neschválila poměrem hlasů: 5 kladných, 14 záporných, 5 neplatných.

Reakce předsedy Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě.

Reakce člena Vědecké rady prof. RNDr. Martina Černohorského, CSc. ze dne 19. 9. 2011.