Zájemci o praktickou stáž Erasmus+ se mohou přihlásit do výběrového řízení na zahraničním oddělení příslušné součásti (studenti FPF se mohou obrátit také na koordinátory přímo na svém ústavu) nebo prostřednictvím Mobilitního systému SU (studenti OPF), kde jsou uveřejněna všechna aktuálně otevřená výběrová řízení.

Při vyplnění přihlášky a práci s Mobilitním systémem SU můžete využívat následující videonávody:

Stáž si student zajišťuje sám v kooperaci s fakultní koordinátorkou. Stáž může vykonávat na zahraniční vysokoškolské instituci nebo v organizaci z praxe (podniky, školy, úřady, zdravotnická zařízení atd.).

Nabídka pracovních stáži je k dispozici také zde.

Před odjezdem vyplní:

  • Learning Agreeemnt for Traineeships – trojstranná dohoda mezi studentem, SU a přijímající organizací.
  • Účastnickou smlouvu – je podkladem pro vyplacení grantu a obsahuje práva a povinnosti účastníka mobility Erasmus+. Účastnickou smlouvu student generuje z Mobilitního systému SU. Informace o výši grantu jsou k dispozici zde.
  • Studenti pocházející ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí mají nárok na navýšení příslušné měsíční výše grantu o 200€. Studenti splňující podmínky pro přiznání tohoto navýšení se obrátí na insticionální koordinátorku programu Erasmus+.
  • Studenti se specifickými potřebami, jejichž tělesný, duševní nebo zdravotní stav je takový, že by jejich účast na mobilitě nebyla možná bez dodatečné finanční podpory, mohou získat grantovou podporu, jež je vyšší než stanovené maximální částky grantu pro jednotlivé země - více zde. Studenti, kteří mají zájem o navýšení grantu se obrátí na institucionální koordinátorku programu Erasmus+.
  • OLS jazykové hodnocení – před výjezdem je potřeba vyplnit hodnocení jazykových dovedností v databázi On-line Linguistic Support. Vyplnění jazykového hodnocení je povinnou součástí účasti v programu Erasmus+, ale jeho výsledek nemůže být důvodem pro vyřazení z programu Erasmus+. Více o OLS.

Během mobility:

  • Prodloužení mobility – v případě, že má student zájem o prodloužení mobility požádá o prodloužení prostřednictvím Mobilitního systému SU nejpozději 1 měsíc před původně plánovaným datem ukončení mobility.

Po skončení mobility dodá:

  • Confirmation of mobility period - vystavuje zahraniční organizace – nutno dodat v originále na zahraniční oddělení příslušné součásti SU a sken nahrát do Mobilitního systému SU nejpozději 15 dní po návratu ze zahraničí. Student má povinnost dodržet délku studijního pobytu, uvedenou v účastnické smlouvě. V případě předčasného návratu (pobyt bude kratší o více než 5 dnů) je student v souladu s pravidly programu Erasmus+ povinen vrátit část stipendia připadající na dny, o které byl pobyt zkrácen.
  • Závěrečná zpráva – vyplňuje student on-line prostřednictví EU Survey. Výzvu k vyplnění zprávy obdrží na svůj e-mail.
  • Závěrečné OLS jazykové hodnocení – stejně jako před výjezdem vyplní student on-line jazykový test. Výzvu k vyplnění testu obdrží na svou e-mailovou adresu.