Základní ustanovení

Slezská univerzita v Opavě (dále jen SU), se sídlem Na Rybníčku 626/1, Opava 1, IČ: 478 13 059, DIČ: CZ478 13 059, tímto vydává Podmínky a pravidla pro používání portálu celoživotního vzdělávání SU (dale jen Pravidla).

Portálem celoživotního vzdělávání se pro účely těchto Pravidel rozumí webová aplikace přístupná z adresy https://absolventi.slu.cz (dále jen „Portál“)

Vlastníkem a provozovatelem Portálu je SU, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková práva k této webové aplikaci (dále jen „Provozovatel“). Provozovateli náleží veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, který Provozovatel umísťuje na Portálu, včetně textu, designu, technických náčrtů, grafiky a veškerých vyobrazení, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na Portálu.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání Portálu se řídí těmito Pravidly. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví Portál (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že je potvrdí při registraci.

Úplnost a aktualizování informací

Provozovatel vyvíjí maximální úsilí, aby informace na tomto Portálu byly aktuální, a proto jsou pravidelně upravovány a kontrolovány. I přesto Provozovatel nemůže zaručit jejich nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost . Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

Odpovědnost Provozovatele za obsah

Provozovatel je odpovědný za vlastní obsah, který umísťuje a udržuje k dispozici v rámci Portálu.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit jakýkoli obsah Portálu, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek, nebo svým obsahem neodpovídá zájmům Provozovatele. Zejména je oprávněn odstranit klamavý a nepravdivý obsah, obsah zasahující do práv a oprávněných zájmů třetích osob, obsah, který je proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, nebo pohlaví, nebo který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání.

Užívání Portálu Uživatelem

Uživatel se zavazuje, že při používání tohoto Portálu se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti Portálu jinak než pro vlastní potřebu, tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit obsah stránek Portálu,
  • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek Portálu,
  • zasahovat do bezpečnosti tohoto Portálu,
  • zasahovat jiným Uživatelům do užívání tohoto Portálu a jakýmkoli způsobem jim v užití Portálu bránit,
  • využívat Portál pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových a poplašných zpráv (HOAX),
  • zasílat na tento Portál zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy,
  • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů,
  • pokoušet se získat přístup k těm částem Portálu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
  • šířit na stránkách tohoto Portálu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele. Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.

Přístup na stránky a ochrana osobních údajů

Přístup a používání stránek https://absolventi.slu.cz jsou bezplatné.

Přístup na stránky https://absolventi.slu.cz může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

Poskytovatel

Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava 1
tel: +420 553 684 111, +420 553 684 619
e-mail: rektorat@slu.cz

Závěrečná ustanovení

Pravidla používání Portálu jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Pravidel na Portálu.

Tato Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit kdykoliv. Provozovatel oznámí změnu Pravidel upozorněním na Portálu. Souhlas s novým zněním Pravidel vyjádří Uživatel tím, že bude tento Portál nadále používat.

Datum vydání 8. 4. 2016