Stručný popis/specifikace činnosti
zajišťování odborných a specializovaných agend na úseku sociálně-právní ochrany dětí
poskytování sociálně-právního poradenství rodičům nebo jiným osobám zodpovědným za výchovu dítěte
provádění sociálně-preventivní činnosti
sledování nepříznivých vlivů působících na děti a zjišťování příčin jejich vzniku
vyhodnocování situace dítěte
zpracovávání individuálního plánu ochrany dítěte
podávání návrhů a zpráv o poměrech dítěte k soudu
spolupráce s orgány veřejné moci, se školskými a zdravotnickými zařízeními, nestátními organizacemi, vystupování před soudem  
sledování dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy
analýza situací v oblasti sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže a návrh preventivních opatření
účast při přestupkovém a trestním řízení vedeného proti mladistvým
podávání podnětů na výchovná opatření u dětí a sledování jejich účinnosti

Místo výkonu
Kopřivnice

Termín nástupu
1. 11. 2017, případně dle dohody

Termín pro zaslání přihlášky
13. 10. 2017

Doba trvání
na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou), zkušební doba
3 měsíce

Forma úvazku/spolupráce
Pracovní smlouva

Kvalifikační/odborné požadavky
fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk,
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
minimálně vyšší odborné vzdělání se zaměřením na sociální práci dle podmínek § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti zejména občanský zákoník
č. 89/2012 Sb. – část rodinné právo, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákon
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže, všechny ve znění pozdějších předpisů
velmi dobrá znalost práce s výpočetní technikou  (MS Office)
řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič/řidička

Výhodou
vysokoškolské vzdělání (magisterský studijní program) se zaměřením na sociální práci
zvláštní odborná způsobilost dle vyhlášky  č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávních celků
praxe v oboru sociální práce v působnosti obce s rozšířenou působnosti
absolvování kursů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblasti vykonávaných činností a rozvoje osobnosti
znalost informačního systému VERA

Uchazeči předloží:
1.    písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (uveďte prosím telefon, e-mail), číslo občanského průkazu, datum a podpis (vzor je uložen na webových stránkách města: Radnice/Volná místa),
2.    profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech,
3.    originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
4.    ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
5.    motivační dopis

Nabízené podmínky
10. platová třída
Pro zobrazení kontaktního formuláře se přihlaste.

Kontakty

Ing. Hana Zelníčková
vedoucí personálního oddělení
Pro zobrazení kontaktních informací se přihlaste.
Město Kopřivnice
Adresa:
Štefánikova 1163/12,
74221, Kopřivnice
Česká republika
Vloženo dne 01.01.2019