Stručný popis/specifikace činnosti
Ředitel Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo 320753 odborný referent/vrchní referent v Oddělení kontrolním II Odboru kontrolním Sekce Územní pracoviště v Karviné v oboru služby 2„Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění". Místem výkonu služby je Karviná.

Místo výkonu
Karviná

Termín nástupu
1. září 2017

Termín pro zaslání přihlášky
do 15. července 2017

Doba trvání
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou

Forma úvazku/spolupráce
Hlavní pracovní poměr

Kvalifikační/odborné požadavky
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může v souladu se zákonem zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§    25 odst. 1    písm.    a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. 
Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
b)    dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c)    je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
d)    je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky  nebo uvedením údajů potřebných pro vyžádání výpisu z evidence Rejstříku trestů ze strany služebního úřadu;
e)    dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání.
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
f)    má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona],
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 věta první zákona písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. Služební orgán podle § 28 odst. 5 zákona zajistí po uzavření dohody o výběru nejvhodnějšího žadatele vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách. Pokud vybraný žadatel nemá potřebnou zdravotní způsobilost, považuje se dohoda o výběru nejvhódnějšího žadatele od počátku za neplatnou

Nabízené podmínky
Služební místo je zařazeno do 9. platové třídy
Pro zobrazení kontaktního formuláře se přihlaste.

Kontakty

Ing. Slavomír Hloušek
ředitel odboru
Pro zobrazení kontaktních informací se přihlaste.
Generální finanční ředitelství
Adresa:
Lazarská 15/7,
11000, Praha
Česká republika
Vloženo dne 01.01.2019