Metodik pro poskytované dotace odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy              

Místo výkonu práce: město Opava, správní obvod ORP Opava
Předpoklady pro výkon funkce: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů

Charakteristika vykonávané práce:
Zajišťování informací o všech dotačních a grantových programech vyhlašovaných statutárním městem Opava (dále jen „město“). Administrace dotačních programů vyhlašovaných městem a jejich následný dotační management ve spolupráci s ostatními odbory Magistrátu města Opavy – zejména garanty jednotlivých dotačních programů.

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava:
•    vysokoškolské vzdělání (i bakalářský studijní program) - ekonomického směru výhodou
•    doložitelná praxe v oblasti dotačních a grantových programů podpory regionálního rozvoje obcí nebo praxe v ekonomické agendě veřejné správy a privátního sektoru výhodou
•    znalost jednoho světového jazyka a ochota rozšiřovat jazykové schopnosti výhodou
•    konkrétní zkušenosti s prezentacemi na veřejnosti výhodou
•    velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, Internet)
•    řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
přesné označení výběrového řízení • jméno, příjmení a titul uchazeče • datum
a místo narození • státní příslušnost uchazeče • místo trvalého pobytu uchazeče • číslo občanského průkazu •  kontaktní telefonní číslo • kontaktní e-mail • datum
a podpis uchazeče.

Požadované doklady:
•    profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
•    výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
•    ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom VŠ
i dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce – u diplomů vydaných do konce roku 2005)

Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT
a  dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Platové zařazení: platová třída 10, stupeň dle prokázané praxe (v souladu nařízením vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění)

Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01 Opava.
Na obálku uveďte „Neotvírat, výběrové řízení“.

Termín ukončení příjmu přihlášek:  31. 7. 2019
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019

Pro zobrazení kontaktního formuláře se přihlaste.

Kontakty

Bc. Pavlína Majdanicsová
referentka pro vzdělávání
Pro zobrazení kontaktních informací se přihlaste.
Statutární město Opava
Adresa:
Horní náměstí 382/69,
74601, Opava
Česká republika
Vloženo dne 15.07.2019