Stručný popis/specifikace činnosti
Ředitel Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent – vedení katastrální mapy na Katastrálním pracovišti Nový Jičín Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj v oboru služby Zeměměřictví a katastr nemovitostí.

Místo výkonu
Nový Jičín

Termín nástupu
1. 10. 2018

Termín pro zaslání přihlášky
1. 8. 2018

Doba trvání
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Forma úvazku/spolupráce
Hlavní pracovní poměr

Kvalifikační/odborné požadavky
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1)splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a)je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou; 
b)dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c)je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; 
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
d)je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. 
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti;  
e)dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání; 
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;  
f)má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; 
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;
Požadavky stanovené podle § 25 odst. 5 zákona služebním předpisem služebního orgánu:

2)splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem - Služební předpis č. 1 Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, kterým je odborné zaměření vzdělání - střední vzdělání s maturitní zkouškou, preferováno je zaměření na  zeměměřictví nebo vyšší odborné vzdělání se zaměřením na  zeměměřictví
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (diplomu).

Nabízené podmínky
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.
Pro zobrazení kontaktního formuláře se přihlaste.

Kontakty

Web firmy
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa:
Praskova 194/11,
74601, Opava
Česká republika
Vloženo dne 01.01.2019