Stručný popis/specifikace činnosti
Ředitel Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada – obnova katastrálního operátu na Katastrálním pracovišti Frýdek-Místek Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj v oboru služby Zeměměřictví a katastr nemovitostí. 

Místo výkonu
Frýdek - Místek

Termín nástupu
1. 10. 2018

Termín pro zaslání přihlášky
1. 8. 2018

Doba trvání
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Forma úvazku/spolupráce
Hlavní pracovní poměr

Kvalifikační/odborné požadavky
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1)splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a)je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou; 
b)dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c)je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; 
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
d)je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. 
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti;  
e)dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vyššího odborného vzdělání nebo  vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu; 
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;  
f)má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; 
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;
Požadavky stanovené podle § 25 odst. 5 zákona služebním předpisem služebního orgánu:

2)splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem - Služební předpis č. 1 Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, kterým je odborné zaměření vzdělání - vyšší odborné vzdělání se zaměřením na  zeměměřictví
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (diplomu).

Nabízené podmínky
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.
Pro zobrazení kontaktního formuláře se přihlaste.

Kontakty

Web firmy
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa:
Praskova 194/11,
74601, Opava
Česká republika
Vloženo dne 01.01.2019