Information for prospective students coming from Ukraine after February 24, 2022

(English version below)


Допомога Україні

Інформація для потенційних студентів, які приїжджають з України

Інформація для потенційних студентів, які приїжджають з України після 24 лютого 2022

Сілезький Університет в Опавi (Slezská univerzita v Opavě, скорочено SU) щонайрішучіше засуджує російськe вторгнення в Україну і готовий допомогти людям з України, які були змушені в зв'язку з цим залишити цю країну, в тому числі студентам.

Студенти з українським громадянством можуть бути прийняті до SU двома способами: на короткий строк (т.зв. мобільність), або як звичайні студенти програм, що ведуть до отримання ступеня.

Прийняття на короткий строк

Цeй спосiб дозволяє негайно почати відвідувати зайняття (тобто навіть посеред семестру). Cтудент має подати відповідну заявку через координатора програми  Erasmus відповідного факультету або інституту (дивіться посилання нижче) і підписати контракт на навчання (Learning Agreement), який визначає, які зайняття буде відвідувати студент (і з яких предметів буде складати іспити, коли семестр закінчиться). Після закінчення періоду навчання в такому режимі ступінь не присуджується.

Граничний строк подачі відповідних заявок -- 30 квітня 2022 (на літній семестр 2021/22).

Студенти, яких прийнято на навчання в такий спосіб, також можуть подавати зявки на прийняття до стандартних програм, що ведуть до отримання ступеня, див. нижче.

Прийняття до програм, що ведуть до отримання ступеня

Цей спосіб дає потенційному студентові можливість бути прийнятим до стандартної програми, що веде до отримання ступеня бакалавра, магістра або доктора (Ph.D.) після успішного завершення навчання на програмі. Почати навчання в такій програмі можна тільки з початкy навчального року, тобто з 1 вересня.

Для того, щоб подати заявку на прийом до такої програми, будь ласка, відвідайте https://www.slu.cz/slu/cz/podminkypririz (для навчальних програм на чеській мові) або https://www.slu.cz/slu/en/degreeadmission (для навчальних програм на англ. мові) та дотримуйтесь наведених там інструкцій.

Mова навчання і плата за навчання

Більшість навчальних програм SU -- на чеській мові, але деякі курси зазвичай пропонуються на англійській (щоб студенти оволоділи деякими компетенціями і т.п. з  іноземної мови), і завжди можливі консультації на англійській мoві.

Деякі програми пропонуються повністю на англійській мовi.

Плата за навчання в чеськомовних навчальних програмах не береться. У навчальних програмах на англійській мові треба внести платy за навчання.

Mедичне і соціальне страхування

Для осіб, яким надано візу vízum za účelem strpění pobytu, медичне і соціальне страхування покривається за рахунок держави Чеська республіка.

Фінансова підтримка

Фінансова підтримка в розмірі від 10 000 до 15 000 крон / місяць в залежності від конкретної навчальної програми зазвичай доступна для українських студентів, що навчаються в будь-який з вищенаведених способів (тобто i для короткострокових студентів і для студентів на програмax, що ведуть до отримання ступеня), за умови наявності коштів; університет сподівається бути в змозі запропонувати таку підтримку принаймні до кінця 2022 року.

Додаткова інформація

Для отримання загальної інформації, ви можете зв'язатися з міжнародним координатором SU Петрою Данішковою (Petra Danišková) на англійській або чеській мові, електронна пошта:
Petra.Daniskova@slu.cz, телефон: +420 553 684 652.

Для отримання інформації про конкретні навчальні програми (у тому числі відносно плати за навчання, фін. підтримки, проживання, вимог для прийняття до конкретних програм, програми "student buddy", і т.д.) в зв'язку з українськими біженцями, будь ласка, ознайомтеся з веб-сторінками відповідних факультетів / інститутів SU, які наведенo нижче.

    Філософсько-природничий факультет в Опавi:
www.slu.cz/fpf/en/ukraine
    Факультет ділової адміністрації в Карвінi:
www.slu.cz/opf/en/ukraine
    Факультет публічної політики в Опавi:
www.slu.cz/fvp/en/ukraine
    Математичний iнститут в Опавi:
www.slu.cz/math/en/ukraine
    Фізичний iнститут в Опавi:
www.slu.cz/phys/en/ukraine

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Information for prospective students coming from Ukraine after February 24, 2022

Silesian University in Opava (SU) condemns in strongest terms the Russian invasion into Ukraine and is ready to help Ukrainian people fleeing from this country, including students.

Students with Ukrainian citizenship can enroll to SU in two ways: either as short-term mobility students, or as regular degree students.

Short-term mobility enrollment

This form of enrollment makes it possible to immediately start attending courses (i.e. even in the middle of a semester). The student needs to apply via the Erasmus coordinator of the corresponding faculty or institute (see the links further below) and sign a Learning Agreement which specifies which courses the student will be attending (and will take exams in, when the semester ends). No degree is awarded upon the end of the study period.

The deadline for application is 30th April 2022 (for summer semester 2021/22).

Students enrolled in this way can still apply for admission into a regular degree program, see below.

Admission into a degree program

In this way the applicant can enter into a regular degree program at SU, i.e. receiving Bachelor, Master or Doctoral degree upon successful completion of the study. Starting a degree program is possible only at the beginning of the academic year, i.e. from September 1.

To apply for admission into a degree program, please visit https://www.slu.cz/slu/cz/podminkypririz (for study programs in Czech) or https://www.slu.cz/slu/en/degreeadmission (for study programs in English) and follow the instructions there.

Study language and tuition fees

Majority of study programs at SU are taught in Czech; however, selected courses are typically offered in English (so that students attain some competencies etc. in foreign language), and there is always counsel available in English.

Selected programs are offered completely in English language.

Study programs in Czech are free of charge. For study programs in English, tuition fees have to be paid.

Health and social security insurance

As a holder of “víza za účelem strpění pobytu” your health and social security insurance is covered by the state of the Czech Republic.

Financial support

Financial support in the amount from 10.000 to 15.000 CZK/month – depending on the degree program - is usually available to Ukrainian students enrolled into either of the forms mentioned above (i.e. both to short-term mobility students and to regular degree students), subject to availability of funds; the university hopes to be able to offer this support at least until the end of 2022.

Further information

For general information, you can contact SU’s international coordinator Petra Daniskova, email:  Petra.Daniskova@slu.cz, phone: +420 553 684 652.

For information about specific study programs (including tuition fees, financial support, accommodation, admission requirements, student buddy program, etc.) in connection with Ukrainian refugees, please see the webpages of respective faculties / institutes of SU given below.