Zájemci o účast na mobilitě se mohou přihlásit do výběrového řízení na zahraničnímoddělení příslušné součásti (studenti FPF se mohou obrátit také na koordinátorypřímo na svém ústavu). U fakultního resp. ústavní koordinátorky získají taképodrobné informace o možnostech studia a partnerských institucích.

Studenti,kteří byli vybráni k účastnit programu Erasmus+ postupují dle instrukcífakultních koordinátorek a harmonogramu a informací přijímající univerzity.

Před mobilitou vyplní:

Application form –přihlašovací formulář vyžadovaný zahraniční vysokou školou

Learning Agreement (část „BeforeMobility“) – vyplňuje se prostřednictvím IS STAG nebo přímo v informačníchsystémech zahraničních univerzit. Obsahuje seznam předmětů, které bude studentna zahraniční univerzitě studovat (tabulka A) a seznam předmětů, které tímbudou splněny na SU (tabulka B).Podepisuje jej student, fakultní/ústavníkoordinátor, koordinátor zahraniční univerzity.

Účastnickou smlouvu – jepodkladem pro vyplacení grantu a obsahuje práva a povinnosti účastníka mobilityErasmus+. Účastnickou smlouvu pošle e-mailem studentovi institucionální koordinátorka programuErasmus+. Informace o výši grantu jsou k dispozici zde

Studenti pocházející ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí mají nárok na navýšení příslušné měsíční výše grantu o 200€. Studenti splňující podmínky pro přiznání tohoto navýšení se obrátí na insticionální koordinátorku programu Erasmus+.

Studenti se specifickými potřebami, jejichž tělesný, duševní nebo zdravotní stav je takový, že by jejich účast na mobilitě nebyla možná bez dodatečné finanční podpory, mohou získat grantovou podporu, jež je vyšší než stanovené maximální částky grantu pro jednotlivé země - více zde. Studenti, kteří mají zájem o navýšení grantu se obrátí na institucionální koordinátorku programu Erasmus+. 


OLS jazykové hodnocení – před výjezdem je potřeba vyplnit hodnocení jazykových dovednostív databázi On-line Linguistic Support. Více o OLS zde


Během mobility:

Learning Agreement (část „Duringmobility“) / Changes to Learning Agreement – během prvních 5 týdnů od zahájenímobility má student právo změnit předměty uvedené v Learning Agreement ato vyplněním a potvrzením části formuláře Learning Agreement označené „Duringmobility“ nebo také Changes to Learning Agreement.

Prodloužení mobility –v případě, že má student zájem o prodloužení mobility požádá o prodlouženíe-mailem fakultní/institucionální koordinátorku nejpozději 1 měsíc před původněplánovaným datem ukončení mobility.


Po skončení mobility dodá:

Confirmationof study period - vystavujezahraniční univerzita – nutno dodat v originále na zahraniční oddělení příslušnésoučásti SU nejpozději 15 dní po návratu ze zahraničí. Student má povinnostdodržet délku studijního pobytu, uvedenou v účastnické smlouvě.V případě předčasného návratu (pobyt bude kratší o více než 5 dnů) jestudent v souladu s pravidly programu Erasmus+ povinen vrátit částstipendia připadající na dny, o které byl pobyt zkrácen.

Transcript of records - vystavuje zahraniční univerzita –nutno dodat (potvrzené zahraniční institucí!) na zahraniční oddělení příslušnésoučásti SU nejpozději 15 dní po návratu ze zahraničí.

Závěrečná zpráva – vyplňuje student on-line prostřednictví EU Survey.Výzvu k vyplnění zprávy obdrží na svůj e-mail.

Závěrečné OLS jazykové hodnocení – stejně jako před výjezdem vyplnístudent on-line jazykový test. Výzvu k vyplnění testu obdrží na svoue-mailovou adresu.