Věda a zahraniční styky

Informace o výzkumu a vývoji v ČR

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) - základní dokument upravující oblast vědy a výzkumu, poslední novela účinná od 1. 7. 2016.

 

Orgány státní správy odpovědné za vědu a výzkum:

 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) - ústřední orgán s největší působností, zodpovídá za VaV v ČR kromě oblastí spadajících do kompetence RVVI.
 2. Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) - odborný a poradní orgán vlády v oblasti VVI.
 3. Akademie věd ČR (AV ČR) - hlavní veřejná výzkumná instituce zabývající se základním výzkumem. Zahrnuje 51 vědeckých ústavů rozdělených do 3 oblastí a 9 sekcí.
 4. Grantová agentura ČR (GA ČR) - zaměřuje se na podporu základního výzkumu.
 5. Technologická agentura ČR (TA ČR) - zaměřuje se na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje a na podporu spolupráce mezi VO a podnikatelskou sférou.

Financování vědy a výzkumu:

 • z vlastních - národních - zdrojů:
 1. veřejné - finanční prostředky ze státního rozpočtu
 2. soukromé - finanční prostředky vynaložené v podnikatelské sféře
 • z fondů Evropské unie

 

Podpora vědy a výzkumu z veřejných prostředků

Poskytovatelé podpory - organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje o poskytnutí podpory a tuto podporu poskytuje

Příjemci podpory - organizační složka státu nebo ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, a dále fyzická nebo právnická osoba, která získala podporu

Podpora přímá - přímo poskytnuté finanční prostředky

Podpora nepřímá - prostřednictvím fiskálních stimulů

 

Přímá podpora vědy a výzkumu:

 1. institucionální - poskytovaná pouze výzkumným institucím
 2. účelová - poskytovaná formou dotace právnickým nebo fyzickým osobám na podporu konkrétních projektů a grantů v rámci vyhlášených veřejných soutěží

Institucionální podpora na VaV je poskytovaná především na:

 • dlouhodobý koncepční rozvoj VO na základě zhodnocení jí dosažených výsledků
 • mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji
 • operační programy ve výzkumu, vývoji a inovacích, na zabezpečení veřejné soutěže ve VVI nebo na zadání veřejné zakázky

 

Účelová podpora na VaV je poskytovaná na:

 • grantový projekt - řešitel projektu si sám stanoví cíle a způsoby řešení
 • programový projekt - má předem stanovené cíle, řešitel projektu vyjadřuje, jakým způsobem a za jakých podmínek tyto cíle naplní
 • specifický vysokoškolský výzkum - výzkum prováděný studenty doktorských nebo magisterských studijních programů
 • projekt velké výzkumné infrastruktury