Věda a zahraniční styky

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Základní předpisy:

 

Habilitační řízení

  • § 71 a  § 72 zákona č. 111/1998 Sb., O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
  • V habilitačním řízení se ověřuje vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.
  • Habilitační řízení se zahajuje na návrh uchazeče.
  • S návrhem je nutno předložit životopis, doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, doklady osvědčující pedagogickou praxi, seznam vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, přehled absolvovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží, jak tuzemských, tak i zahraničních, popřípadě další doklady osvědčující vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci. V návrhu uchazeč také uvede obor, ve kterém žádá o habilitaci. Předloží rovněž habilitační práci.

Docenta pro určitý obor jmenuje rektor na základě výsledku habilitačního řízení.


Řízení ke jmenování profesorem

  • § 73 a § 74 zákona č. 111/1998 Sb., O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
  • V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru. Předpokladem k zahájení řízení je předchozí jmenování docentem na základě habilitačního řízení, pokud jeho součástí bylo předložení habilitační práce. Ve výjimečných případech, kdy je na profesora navrhován někdo, kdo již je profesorem na renomované vysoké škole v zahraničí, může rektor na návrh vědecké nebo umělecké rady vysoké školy předchozí jmenování docentem jako předpoklad k zahájení řízení ke jmenování profesorem prominout.
  • Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje:
     • na návrh uchazeče podpořený alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru
     • na návrh děkana nebo rektora podaný vědecké radě fakulty, která má akreditaci pro uvedený obor jmenování, nebo vědecké radě vysoké školy vědecké nebo umělecké radě vysoké školy, má-li akreditaci pro navrhovaný obor vysoká škola.
     • z podnětu vědecké rady fakulty nebo vědecké nebo umělecké rady vysoké školy
  • Součástí návrhu jsou tytéž náležitosti jako v případě habilitačního řízení. V návrhu uchazeč také uvede obor, ve kterém se zahajuje řízení ke jmenování profesorem.

Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké nebo umělecké rady vysoké školy.