Věda a zahraniční styky

Projekty řešené na Slezské univerzitě v roce 2005       

přidělené fin. prostředky v tis. Kč


součást

číslo projektu

jméno řešitele

(S - spoluřešitel )

název projektu


OPF 402/03/1143 Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje - zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje

427


OPF 402/03/P105 Marian Lebiedzik Vícekriteriální analýza makroekonomické pozice ČR v rámci EU

120


OPF 402/04/0539 Ing. Jiří Vaněk Strategie rozvoje malého a středního podnikání v marginálních příhraničních oblastech

274


OPF 402/05/0140 Ing. Lidmila Janečková, Ph.D.  Metodologie marketingu vztahů a její postavení v rámci strategického marketingu a řízení vztahů se zákazníkem (CRM). Praktické využití. 

360


OPF 402/05/2758 Prof. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc. Integrace finančního sektoru nových členských zemí EU do EMU

1227


OPF 409/05/2762 Mgr. Jiří Friedl Československo-polské vztahy v letech 1943-1949

256

OPF CELKEM

2664
FPF 404/02/1555 Mgr. Martin Čapský Přemek Opavský a husitství

0

odklad
FPF 409/03/1146 PhDr. Jiří Knapík Kulturní politika v českých zemích 1948 - 1956

158


FPF 205/03/1147 Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. Kosmologická konstanta a pátý element v astrofyzice a kosmologii

357


FPF 205/03/H144 Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (S) Fyzika hvězd, hvězdných soustav a vesmíru

590


FPF 203/04/0425 Prof. RNDr. Ivan Hubač, DrSc. (S) Analytický gradient pro stavově-specifickou multireferenční Brillouin-Wignerovu coupled cluster metodu 

100


FPF 201/04/0528 Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc. Výpočetní aspekty emergence - teorie a experimenty

343


FPF 409/04/0541 Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. František I. (II.) - Konzervativní monarcha v měnícím se světě

162


FPF 404/04/0540 Doc. PhDr. Rudolf Žáček, CSc. Prameny hromadné povahy z prostostatistického období k dějinám Slezska 

236


FPF 409/04/1088 Doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc. (S) Vývojové proměny postsocialistických měst ostravského a hornoslezského regionu v podmínkách transformace

43


FPF 402/05/2768 Prof. Ing. Dušan Marček, CSc. Pokročilé statistické a ekonometrické techniky pro modelování a predikci ekonomických časových řad

246


FPF 404/05/2764 PhDr. Vladimír Goš, CSc.  Loštické poháry - fenomén středověké keramiky

141


FPF 404/05/H527 PhDr. Vratislav Janák, CSc. (S) Moravskoslezská škola archeologických doktorandských studiií

14


FPF 408/05/2765 Prof. PhDr. Vladimír Birgus Česká fotografie 20. století

231

FPF CELKEM

2621
201/03/1153 Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. Dynamické systémy II.

340


201/03/H152 Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. Topologické a analytické metody v teorii dynamických systémů a matematické fyziky

1131


201/04/0538 Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc. Geometrie intergrabilních systémů 

165


202/05/2767 Doc. RNDr. Tomáš Kopf, Ph.D. Obecně kovariantní kvantová teorie pole a nekomutativní geometrie

114

MÚ CELKEM

1750SU CELKEM (v tis. Kč.) v roce 2005

7035