Erasmus

Studijní pobyty (SMS)

Během celého pobytu

Je třeba postupovat v souladu s platnou směrnicí rektora Slezské univerzity v Opavě č. 10/2012, která se týká zahraničních mobilit. Tato směrnice obsahuje mj. Vaše povinnosti, a to včetně návodu, jak postupovat a jak používat aplikaci "ECTS-výjezdy" po přihlášení do portálu STAG před, v průběhu i bezprostředně po návratu ze zahraniční mobility. Uvedená směrnice SU řeší i proces úznávání a nahrazování zahraničních předmětů za předměty SU.

--- výtah ze směrnice rektora č. 10/2012 ---

Část 3 - Článek 9: Postupy a povinnosti

1. Odpovědný zaměstnanec OZS [oddělení pro zahraniční styky] příslušné součásti uspořádá v dostatečném předstihu před samotným výjezdem do zahraničí informační schůzku se studenty, kteří uspěli ve výběrovém řízení pro zahraniční mobilitu. Studenti budou na této schůzce proškoleni v postupu při zadávání či provádění následných změn ve výběru zahraničních předmětů v „IS STAG" a také v pravidlech komunikace s příslušným ústavním koordinátorem, s příslušným OZS dané součásti a s oddělením pro studijní a sociální záležitosti, případně referátem pro studijní záležitostí, dané součásti (dále jen „OSSZ součásti").

2. Odpovědný zaměstnanec OZS příslušné součásti zavede údaje o studentovi chystajícím se na výjezd do zahraničí do IS STAG prostřednictvím Klienta IS STAG (vytvořením krátkodobého výjezdu v Evidenční kartě studenta - v záložce Výjezdy) a provádí změny stavu zahraničního výjezdu u jednotlivých studentů prostřednictvím Portálu IS STAG.

3. Student si na intemetových stránkách zahraniční univerzity ověří aktuální nabídku předmětů na zahraniční univerzitě pro daný semestr a v součinnosti s příslušným ústavním koordinátorem si sestaví zahraniční studijní plán.

4. Student si z aktuální nabídky předmětů zahraniční vysoké školy sestavuje takový studijní plán, jehož předměty jsou v souladu s jeho osobním studijním plánem na SU, a zároveň, pokud to lze, aby alespoň některé ze zahraničních předmětů mohly být po jeho návratu uznány za předměty z jeho osobního studijního plánu na SU.

5. Údaje o zahraničním studijním plánu, předem konzultovaném s příslušným ústavním koordinátorem, student následně uloží do Portálu IS STAG (záložka Moje studium -ECTS Výjezdy).

6. Příslušný ústavní koordinátor zkontroluje a odsouhlasí zahraniční studijní plán studenta v Portále IS STAG. Přitom u každého zahraničního předmětu doplní své doporučení, zda bude zahraniční předmět po jeho úspěšném absolvování na zahraniční vysoké škole uznán jako předmět obsažený ve standardním studijním plánu příslušného studijního programu, studijního oboru studenta na SU v rozsahu povinností a počtu kreditů příslušejících tomuto předmětu obsaženému ve standardním studijním plánu příslušného studijního programu, studijního oboru na SU nebo zda bude uznán jako předmět absolvovaný nad rámec standardního studijního programu, studijního oboru jako volitelný předmět (předmět s přidělenými kredity typu C) v rozsahu povinností a počtu kreditů přiznaných na zahraniční vysoké škole. Doporučením ústavního koordinátora podle předchozí věty i podle odst. 10, věty třetí mže se příslušný ústav zavazuje po návratu studenta doporučit tyto předměty děkanovi k uznání popí*, k uznání jako náhradu za příslušné předměty z osobního studijního plánu studenta na SU.

Vykonává-li funkci ústavního koordinátora proděkan pro zahraniční styky, zkonzultuje před odsouhlasením zahraniční studijní plán studenta s proděkanem pro studijní záležitosti; odsouhlasení studijního plánu opět znamená, že po návratu budou tyto předměty doporučeny děkanovi k uznání. Toto se opět analogicky týká i odst. 10, věty třetí níže.

7. Student si z Portálu IS STAG vytiskne Learning agreement, podepíše a nechá podepsat odpovědným zaměstnancem OZS součásti.

8. Student v dostatečném předstihu poskytne potřebné údaje, na jejichž základě mu odpovědný zaměstnanec OVZS SU zajistí vystavení Finanční dohody.

9. Student je povinen nejpozději 10 pracovních dnů před odjezdem oznámit písemně na příslušném OSSZ součásti, že vyjíždí na studentskou zahraniční mobilitu.

10. Student se po příjezdu na zahraniční vysokou školu seznámí se skutečně otevíranými předměty na zahraniční vysoké škole. Pokud si to žádá situace, přistoupí ke změnám v Learning agreement. V součinnosti s ústavním koordinátorem na SU, který musí zamýšlené změny v Learning agreement předem odsouhlasit (viz čl. 9 odst. 6), si může změnit Learning agreement, tj. doplnit či vymazat předměty z Learning Agreement prostřednictvím Portálu IS STAG. Po uložení změn v Portále IS STAG si student vytiskne Changes of the learning agreement, podepíše, nechá podepsat zahraničmm koordinátorem programu Erasmus a odešle poštou na OZS příslušné součásti.

11. Před odjezdem ze zahraničí si student na zahraniční vysoké škole nechá příslušným zahraničním koordinátorem programu Erasmus potvrdit Confirmation of Study Period a Transcript of Records.

12. Nejpozději 15 dnů po návratu ze zahraniční mobility student předkládá na OZS součásti
tyto doklady:

a) Transcript of Records;

b) Confirmation of Study Period;

c) Proposal of Recognition.

13. Student je povinen [...po obdržení unikátního odkazu do databáze závěrečných zpráv vyplnit online dotazník v této databázi...].

14. OZS příslušné součásti ukončí studentovi výjezd v IS STAG a originály dokladů Transcript of Records a Confirmation of Study Period zašle na OVZS SU.

15. Student si přes Portál IS STAG vytiskne formulář žádosti o uznání absolvovaných zahraničních předmětů Proposal of Recognition, který obsahuje jak seznam předmětů dle Transcript of Records, tak i návrh příslušného ústavního koordinátora na uznání zahraničních předmětů.

16. Student vytištěný formulář Proposal of Recognition podepíše a nechá jej podepsat příslušným ústavním koordinátorem. Originál dokumentu doručí na OSSZ, kopii i na OZS příslušné součásti.

17. Referent OSSZ součásti Proposal of Recognition zkontroluje s údaji v IS STAG a předá prostřednictvím proděkana pro studijní záležitosti děkanovi k rozhodnutí. Po schválení děkanem vloží referent OSSZ součásti uznání příslušných předmětů ze zahraničního pobytu prostřednictvím Klienta IS STAG.

18. Skutečnost, že student absolvuje zahraniční mobilitu, nemá vliv na povinnost získat v akademickém roce minimální počet 40 kreditů a splnit případné opakovaně zapsané studijní povinnosti.

19. Pokud má student zapsány v akademickém roce povinné formy vzdělávací činnosti, které s ohledem na zahraniční mobilitu nemůže absolvovat, určí vyučující náhradní způsob splnění studijních povinností.

--- konec výtahu ze směrnice ---

Před odjezdem

  • Application form – vždy je třeba vyplnit přihlašovací formulář dané univerzity, na kterou se hlásíte.
  • Learning Agreement
  • Žádost o speciální stipendium pro handicapované studenty, pokud chtějí toto speciální stipendium získat, nechť kontaktují s několikaměsíčním předstihem institucionálního koordinátora programu Erasmus, který jim podá bližší instrukce
  • Finanční dohoda, tzv. účastnická smlouva – Finanční dohodu pošle emailem studentovi institucionální koordinátor programu Erasmus. Student požadované údaje do finanční dohody vyplní, soubor uloží a odešle jej zpět na email institucionálního koordinátora (na případné nesrovnalosti v některých bodech ve finanční dohodě uvedených upozorní institucionálního koordinátora programu Erasmus). Finanční dohodu poté institucionální koordinátor zkontroluje a pošle studentovi zpět na email. Student finanční dohodu následně 2x vytiskne (jednostranně!), oba vytištěné exempláře vlastnoručně podepíše propiskou modré (!) barvy a nesešité odešle prostřednictvím České pošty s.p. na adresu Odd. pro vědu a zahraniční styky rektorátu SU, tj. na poštovní adresu institucionálního koordinátora.

Po návratu

  • Confirmation of study period Vám vystaví zahraniční univerzita – nutno dodat (potvrzené zahraniční institucí!) na zahraniční odd. příslušné součásti SU nejpozději 15 dní po návratu ze zahraničí. Student má povinnost dodržet délku studijního pobytu, kterou uvádí finanční dohoda. V případě předčasného návratu studentovi hrozí krácení/odebrání obdrženého stipendia v souladu s pravidly Erasmus.
  • Transcript of records Vám vystaví zahraniční univerzita – nutno dodat (potvrzené zahraniční institucí!) na zahraniční odd. příslušné součásti SU nejpozději 15 dní po návratu ze zahraničí.
  • Závěrečná zpráva – ve sledu několika týdnů po návratu ze zahraničí Vám přijde e-mailem jednorázově a přímo pouze pro Vaši osobu vygenerovaný odkaz do závěrečné databáze. Po spuštění tohoto odkazu se Vám zobrazí formulář, který vyplníte online.