Přijímací řízení

Žádost o individuální modifikaci podmínek u přijímací zkoušky s ohledem na specifické potřeby uchazeče

Žádost o zohlednění specifických potřeb uchazeče o studium při registraci a zápisu do studia

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Vzor plné moci k zápisu do studia

Studium

Odvolání proti rozhodnutí vydaném ve studijních záležitostech

Žádost o individuální studijní plán s ohledem na specifické potřeby

Modifikace průběžného plnění požadavků k absolvování předmětu v rámci individuálního studijního plánu

Žádost o zohlednění uznané doby rodičovství

Písemné prohlášení o zanechání studia na Slezské univerzitě v Opavě

Manuál pro studenty

Poplatky

Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium

Žádost o vrácení poplatku uhrazeného chybně nebo duplicitně

Stipendia

Žádost o přiznání stipendia v rámci stipendijního projektu

Žádost o stipendium v rámci stipendijního programu rektora na podporu humanitárních aktivit

Obecně platné dokumenty

Vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí

Prohlášení uchazeče o studium/studenta se specifickými potřebami k uchování osobních údajů v Poradenském a kariérním centru

Záznam o ústním podání (stížnosti, oznámení podnětu)

Žádost o vystavení duplikátu (diplomu, dodatku k diplomu, osvědčení, výkazu o studiu)

Žádost o vystavení nového dokladu o ukončení studia (diplomu, dodatku k diplomu) při změně genderové identity