Úřední deska

Postup při podávání odvolání

Uchazeč o studium na Slezské univerzitě v Opavě může podat odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení, a to prostřednictvím sekretariátu děkanátu/sekretariátu ředitele vysokoškolského ústavu, dle toho, kdo rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vydal. Děkan/ředitel vysokoškolského ústavu odvolání posoudí a dojde-li k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem Slezské univerzity v Opavě nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách, odvolání vyhoví a rozhodnutí změní. V opačném případě odvolání předá k rozhodnutí rektorovi v souladu s § 50 odst. 7 a 8 zákona o vysokých školách. Rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy, vnitřními předpisy vysoké školy a fakulty a s podmínkami přijetí ke studiu stanovenými vysokou školou nebo fakultou. Dojde-li k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem Slezské univerzity v Opavě nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách, odvolání vyhoví a rozhodnutí děkana změní. V opačném případě původní rozhodnutí potvrdí. Rozhodnutí rektora je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.

V rámci řízení, ve kterém Slezská univerzita v Opavě rozhoduje o právech a povinnostech studenta ve věcech uvedených v § 68 odst. 1 zákona o vysokých školách se při podávání odvolání postupuje obdobně. Proti rozhodnutí se student může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání podává u toho, kdo rozhodnutí vydal. Prvoinstančním orgánem je přezkoumán soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a vnitřními předpisy SU a jejími součástmi. Dojde-li prvoinstanční orgán k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s výše uvedeným, odvolání vyhoví a rozhodnutí změní. V opačném případě odvolání předá k rozhodnutí rektorovi v souladu s § 68 odst. 5 a 6 zákona o vysokých školách.