Úřední deska

Podávání stížností

Podávání stížností se na Slezské univerzitě v Opavě řídí směrnicí rektora č. 19/2015, k vyřizování stížností, oznámení a podnětů doručených Slezské univerzitě v Opavě. Za stížnost je v souladu s touto směrnicí považováno podání, které se bezprostředně týká individuálních zájmů stěžovatele, upozorňuje na nedostatky v činnosti univerzity nebo jejich součástí a domáhá se nápravy těchto nedostatků. Stížností jsou rovněž podání dotčených osob v režimu § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Příjemce stížnosti jsou:

a) Ústřední podatelna nebo podatelna součástí, pokud je podání učiněno písemně poštou na adresu sídla univerzity nebo její součásti, doručeno osobně nebo učiněno ústně na příslušné podatelně, případně je doručeno v elektronické podobě (datovou schránkou nebo na adresu elektronické podatelny e-podatelna@slu.cz).

b) Zaměstnanci univerzity, pokud se jedná o ústní podání přijaté na konkrétním pracovišti, podání předané mimo příslušnou podatelnu v písemné podobě nebo zaslané na osobní elektronickou adresu.

Ze stížnosti musí být patrno, kdo je činí, které -věci se týká a co se navrhuje. Nezbytnými náležitostmi podání jsou:

  1. jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby jako stěžovatele,
  2. označení orgánu univerzity nebo její součásti, případně osoby, jimž je určena,
  3. označení věci, které se podání týká,
  4. datum a podpis.

Pokud nemá všechny náležitosti kvalifikovaného podání, je možno použít § 37 odst. 3 správního řádu, tj. postup k odstranění nedostatků. U stížností, která postrádají náležitosti, jejichž absence brání jejich úspěšnému vyřízení, vyzve oddělení interního auditu stěžovatele k jejich doplnění v přiměřené lhůtě. Současně je stěžovatel poučen, neučiní-li tak, že jeho stížnost bude bez dalšího odložena.

U stížnosti podané elektronicky se nepožaduje její podepsání zaručeným elektronickým podpisem.

Stížnost se podává v českém nebo slovenském jazyce. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí stěžovatel předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud mu není oddělením interního auditu sděleno, že takový překlad není vyžadován.

Stížnosti se vyřizují bez zbytečných průtahů, nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy byly doručeny. O vyřízení musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit pouze tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti, o prodloužení lhůty musí být stěžovatel písemně vyrozuměn.

Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, přijímá příslušný zaměstnanec na základě dohody s oddělením interního auditu bezodkladně nezbytná opatření k nápravě.

O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě učiní oddělení interního auditu záznam do spisu a současně o nich informuje stěžovatele.