Poskytnuté informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

2022

1. Předmět žádosti:  Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

„informace o ceně převodu majetku, které bylo ve správě Slezská univerzita v Opavě a 18.6.2018 došlo k převodu této nemovitosti na katastrálním území Karviná-město pod číslem LV 10031. Jde o budovu Nové Město č.p. 1112 a to na ulici Gustawa Morcinka 1112/2. Tato budova byla následně
převedena na STINGIT a.s. na Petra Nevluda, který je jediným akcionářem této společnosti“

Poskytnuté informace: Žádosti bylo plně vyhověno.

Byla poskytnuta informace, že nemovitosti, a to pozemek p. č. 3261 a pozemek p. č. 3262, jehož součástí je stavba č.p. 1112, vše v k.ú. Karviná – město, obec Karviná, byly Slezskou univerzitou v Opavě prodány společnosti STINGIT, a.s. (IČ: 27819299), ve veřejné dražbě za 4 miliony Kč (slovy: čtyřimilionykorunčeských). 

3. Předmět žádosti: Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

„Žádám poskytnutí informace kdy bylo Odvolání proti Rozhodnutí o odmítnutí žádosti č.j.: SU-IS/13221/2022/78288/Rek-2, podané dne 23.5.2022, prostřednictvím datové schránky identifikátor: qz7gcm, datovou zprávou ID: 1042155119, odesláno, včetně spisového materiálu, na Úřad pro ochranu osobních údajů. Informaci žádám podat kopií podacího dokladu nebo kopií doručenky datové zprávy.“

Poskytnuté informace: Žádosti bylo plně vyhověno a kopie dokumentu byla žadateli zaslána.

4. Předmět žádosti: Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

 1. Počet uzavřených smluv s krajskými úřady (vyššími územní samosprávnými celky) o poskytnutí odborné praxi studentům školy za posledních 10 let včetně případných jmen se kterými úřady byla smlouva uzavřena.
 2. Poskytnutí aktuálního znění smlouvy o poskytnutí odborné praxe uzavíraných ze strany jednotlivých fakult

Poskytnuté informace: Žádosti bylo plně vyhověno.

K bodu 1. bylo sděleno, že za posledních 10 let bylo uzavřeno celkem 17 smluv o zabezpečení odborné praxe studentům s kraji, tzn. s vyššími územními samosprávnými celky (pozn. „kraj“ uvádíme proto, že za kraj neuzavírá smlouvy samostatně krajský úřad).

K bodu 2. byla poskytnuta příloha - vzor smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentům, s doplněním, že se stává, že tento vzor bývá upraven, modifikován, příp. je uzavřena podobná smlouva o praxi, kterou navrhne poskytovatel praxe.

5. Předmět žádosti: Žadatel požádal o poskytnutí následujících doplňujících informací (k bodu č. 4 z roku 2022):

 1. „V mém podání nebyly zodpovězeny následující informace: Z bodu číslo 1 „včetně případných jmen se kterými úřady byly tyto smlouvy uzavřeny“. Proto tuto informaci považuji za neúplnou a žádám o doplněný s kterými úřady byly smlouvy uvařeny.“

Poskytnuté informace: Žádosti bylo plně vyhověno.

K bodu 1. bylo sděleno, že

 • s Moravskoslezským krajem bylo uzavřeno celkem 12 smluv
 • s Olomouckým krajem celkem 4 smlouvy
 • s městem Praha byla uzavřena 1 smlouva.

2021

Předmět žádosti:  Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

sdělení, zda a případně jak je ve vašich interních předpisech upraveno zakládání spin-off společností

Poskytnuté informace: Žádosti bylo plně vyhověno.

Byla poskytnuta informace, že ve vnitřních předpisech Slezské univerzity v Opavě, ani v jejích vnitřních normách, není upraveno zakládání spin-off společností.

2020

1. Předmět žádosti:  Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

 1. Tímto žádám o poskytnutí informací, zda univerzita/vysoká škola (adresát) poskytuje členům své akademické obce ubytovací a stravovací služby a jakým způsobem.
 2. Žádám o informaci, zda pokud univerzita/vysoká škola (adresát) poskytuje členům své akademické obce ubytovací a stravovací služby, zda zřizuje účelové zařízení pro zabezpečování ubytovacích a stravovacích služeb.
 3. Pokud je odpověď na dotaz 1) nebo 2) kladná, prosím o informaci, jakým způsobem je činnost těchto služeb financovaná. Zejména, zda je financovaná pouze z vlastních příjmů, tj. z příjmů za tyto služby, nebo zda finanční prostředky poskytuje z vlastních prostředků také univerzita/vysoká škola nebo se na jich provozu finančně podílí i její fakulty a jakým způsobem (a případně, zda je zde nějakého rozdílu při financování ubytování a stravování). A zároveň žádám o poskytnutí rozpočtu, který se týká poskytování těchto služeb za uplynulé 4 rozpočtové roky, včetně současného. Rovněž prosím o informaci, zda jsou provozovány i provozy, které musejí být financovány z ostatních provozů či jiným způsobem, tj. ztrátové menzy.
 4. Pokud je odpověď na dotaz 1) kladná, prosím o informaci, jakým způsobem je stanovena cena jednoho jídla.
 5. Pokud je odpověď na dotaz 1) kladná, prosím o informaci, jakým způsobem je stanovena cena ubytování.
 6. Pokud je odpověď na dotaz 1) kladná, prosím o informaci, jaká je průměrná cena jednoho jídla (porce) s dotací od MŠMT, a jaké je průměrná cena jednoho jídla (porce) bez dotace od MŠMT.
 7. Pokud je odpověď na dotaz 1) kladná, prosím o informaci, jaká je průměrná cena ubytování jednotlivých druhů ubytování (cena za pokoj/buňku/lůžko za stanovené časové období).
 8. Pokud univerzita/vysoká škola (adresát) poskytuje členům své akademické obce ubytovací služby a v jejich okolí i služby stravovací, jaká jídla jsou v těchto provozech vydávána (snídaně/oběd/večeře) a v jakém poměru.

Poskytnuté informace: Žádosti bylo plně vyhověno. Odpovědi v přiloženém souboru níže.

2019

3. Předmět žádosti: Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

 • seznam peněžitých i nepeněžitých darů, které byly poskytnuty univerzitě nebo její součásti za rok 2018, ve kterém budou uvedeny alespoň následující informace (finanční hodnota daru/předmět daru, jedná-li se o nepeněžitý dar, poskytovatel plnění).

Poskytnuté informace: Žádosti bylo plně vyhověno.

V roce 2018 Slezská univerzita v Opavě přijala finanční dary v celkové hodnotě 216.000 Kč, z toho:

 1. Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě částku 106.000 Kč
 2. Matematický ústav v Opavě Slezské univerzity v Opavě částku 50.000 Kč
 3. Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Opavě částku 20.000 Kč
 4. Fakulta veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě částku 15.000 Kč
 5. Slezská univerzita v Opavě – rektorát – částku 25.000 Kč.

Poskytovateli finančních darů byli:

 1. 50 tis. Kč – Instituto Italiano di Cultura
 2. 50 tis. Kč – Kofola ČeskoSlovensko, a.s.
 3. 20 tis. Kč – ČNB
 4. 20 tis. Kč – ZK DESIGN, a.s.
 5. 15 tis. Kč – Beskyd spol. s r.o.
 6. 10 tis. Kč – Internet Billboard a.s.
 7. 10 tis. Kč – Nadační fond ICZ
 8. 10 tis. Kč – ARROW ECS, a.s.
 9. 10 tis. Kč – AWC Morava s.r.o.
 10. 5 tis. Kč – TRIWARE spol. s r. o.
 11. 5 tis. Kč – ADEA PROJEKT s.r.o.
 12. 5 tis. Kč – KVADOS a.s.
 13. 5 tis. Kč – DARTIN spol. s r. o.
 14. 1 tis. Kč – Michal Perdek

Slezská univerzita v Opavě v roce 2018 nepřijala žádný věcný dar.

2. Předmět žádosti:  Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

 1. Označení důvodů, proč žadatele výběrová komise nedoporučila na obsazení místa: „asistenta se zaměřením na knihovní a informační vědu Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě“.
 2. Kolik uchazečů se přihlásilo na pozici asistenta se zaměřením na knihovní a informační vědu Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě.

Poskytnuté informace:

Žádost byla v bodě 1. odmítnuta, a to samostatným rozhodnutím o odmítnutí části žádosti.

K bodu 2. bylo žadateli sděleno, že na pozici asistenta se zaměřením na knihovní a informační vědu Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě se přihlásili celkem 3 uchazeči.

1. Předmět žádosti:  Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací, a to za jednotlivé fakulty – Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné, Fakultu veřejných politik v Opavě a Matematický ústav v Opavě:

1) Přihlášky/přijatí

1a) Jaký byl celkový počet přihlášek do studia na fakultě pro AR 2018/2019 ke dne 30.11.2018? (Bc. (prez. + komb.) + nav. Mgr./Ing. (prez. + komb.) + kont. 5-letých Mgr./Ing. (prez. + komb.))

1b) Kolik z výše uvedených přihlášených osob (1a) bylo skutečně přijato?

1c) Kolik z výše uvedených přihlášených (1a) a přijatých (1b) osob bylo skutečně zapsáno?

1d) Jaký byl celkový počet studentů na fakultě k datu 30.11.2018? (Počet studentů v Bc. (prez. + komb.) + nav. Mgr./Ing. (prez. + komb.) + kont. 5-letých Mgr./Ing. (prez. + komb.) programech)

2) Celkový počet vyučujících

Jaký byl na fakultě celkový počet vyučujících s hodností Ph.D., docent a profesor (dohromady) v pracovním úvazku (nikoli dohody) ve výši min. 0,5 vč. ke dni 30.11.2018?

3) Zahraniční granty

Kolik vědeckých grantů zahraničních řešila fakulta ke dni 30.11.2018?

(zahraniční grant = grantu se účastní katedra/fakulta (nikoli jednotlivec), musí do něj být zapojena minimálně jedna zahraniční instituce jako spoluřešitel a minimálně část financování musí být ze zdrojů mimo ČR. Příjemcem prostředků musí být příslušná vysoká škola/fakulta (nikoliv jednotlivec) a nelze započítávat tzv. měkké projekty určené na např. rozvoj, podporu měkkých dovedností nebo mobilit, jakou jsou ESF projekty apod.)

4) Domácí granty

Jaký byl počet tuzemských grantů, které řešila fakulta ke dni 30.11.2018?

(granty od TA ČR, GA ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Grantu se účastní katedra/fakulta (nikoliv jednotlivec). Příjemcem prostředků musí být příslušná vysoká škola/fakulta (nikoliv jednotlivec) a nelze započítávat tzv. měkké projekty určené na např. rozvoj, podporu měkkých dovedností nebo mobilit.)

Poskytnuté informace: Žádosti bylo plně vyhověno. Poskytnuté informace zde (příloha).

2018

1. Předmět žádosti:  Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

 1. zda-li dochází k peněžitým platbám mezi Slezskou univerzitou v Opavě a společností www.scio.cz, s.r.o. (IČO: 27156125)
 2. pokud ano, zažádal žadatel o zaslání seznamu těchto plateb s účelem platby a rozdělených do jednotlivých let od zahájení plateb
 3. zaslání smlouvy mezi Slezskou univerzitou a společností www.scio.cz.

Poskytnuté informace: Žádosti bylo plně vyhověno.

 • K bodu 1) uvádíme, že dochází k peněžitým platbám ze strany Slezské univerzity v Opavě vůči společnosti www.scio.cz, s.r.o., a to na základě uzavřených dvoustranných smluv o dílo.
 • K bodu 2) a 3) uvádíme, že platby probíhaly od roku 2008 dosud – viz přílohy Přehled faktur, Faktura 2008 a Smlouvy.

2017

1. Předmět žádosti: Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

1) seznam právnických a fyzických osob, vůči nimž univerzita figuruje jako pronajímatel nemovitých prostor nebo jejich částí,

2) seznam míst, na kterých provozuje stravovací službu.

  Poskytnuté informace: Žádosti bylo plně vyhověno, jak v bodě 1, tak v bodě 2. K bodu jedna byl poskytnut výčet subjektů (viz zde).

  K bodu dva bylo sděleno, že stravovací zařízení jsou umístěna na následující adresách:

  Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná a Na Vyhlídce 1079/1, 735 06 Karviná – Nové Město.


  2. Předmět žádosti: Žadatelka požádala o poskytnutí Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižení na celkovém počtu zaměstnanců za rok 2016.

  Poskytnuté informace: Žadatelce bylo vyhověno a požadovaný dokument poskytnut (viz zde).


  3. Předmět žádosti: Žadatel požádal o zodpovězení celkem osmi dotazů ve věci nezřízení chráněného pracovního místa na Ústavu veřejné správy a regionální politiky SU v letech 2011 – 2016.

  Poskytnuté informace: Žadateli bylo sděleno, že SU nepokládá nezřízení chráněného pracovního místa na daném pracovišti jako protiprávní jednání s tím, že SU vytváří v souladu se zákoníkem práce pracovní podmínky odpovídající potřebám zdravotně znevýhodněných pracovníků. SU dále zajišťuje zásady rovného zacházení s veškerými zaměstnanci v souladu s § 16 odst. 1 zákoníku práce.

  pozn.: Žádosti o poskytnutí informací bylo vyhověno částečně, o zbytku bylo rozhodnuto v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ.


  4. Předmět žádosti: Žadatel požádal o kopie smluv a jejich dodatků uzavřených mezi SU a společností PAN Solutions, s.r.o. a VŠCHT v letech 2016 a 2017.

  Poskytnuté informace: Žadateli byla poskytnuta informace v tom znění, že SU v daném období neuzavřela žádný smluvní vztah s výše uvedenými subjekty.


  5. Předmět žádosti: Žadatel požádal o sdělení:

  1) Výše účelově vázaných prostředků na zřízení chráněného pracovního místa dle zákona o zaměstnanosti, výše nákladů na částečnou úhradu provozních nákladů takového prac. místa, a to v letech 2011 – 2016 na FVP SU, včetně způsobu využití těchto finančních prostředků.

  2) Dále žadatel požádal o sdělení výše úspory náhradního plnění v souladu se zaměstnáváním konkrétního pracovníka za období 2011 – 2016.

  Poskytnuté informace:

  1) V daném časovém úseku nebylo na Ústavu veřejné správy a regionální politiky FVP SU zřízeno chráněné pracovní místo. Nedošlo tak k čerpání účelové dotace na zřízení a provoz takového pracovního místa.

  2) Ve vztahu k výši úspory výše uvedeného pracovního místa bylo žadateli sděleno, že úspora za jednotlivé roky činila:

  2012 - částka: 92.242,40 Kč

  2013 - částka: 166.198,50 Kč

  2014 - částka: 151.074 Kč

  2015 - částka: 165.131,63


  6. Předmět žádosti: Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda mohou zaměstnanci FVP SU používat zahraniční tituly (např. MBA, BBA, DBA, Ph.D. in BA aj.)? Pokud nikoliv, na základě jakého právního předpisu ČR a paragrafového znění?

  Poskytnuté informace: Při aplikování uvedených titulů se SU řídí obecnými zásadami pro uznávání zahraničního VŠ vzdělání, které jsou stanoveny v § 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Uznávání dotčených VŠ titulů pak záleží na doložení nostrifikace zaměstnancem.


  7. Předmět žádosti: Žadatel žádal informaci, zda může děkan FVP SU či rektor SU zakázat užívání zahraničních VŠ titulů? Pokud ano, na základě které právní normy ČR? Doložili jmenovaní pracovníci SU doklad o nostrifikaci svého vzdělání?

  Poskytnuté informace:

  1) Děkan FVP SU ani rektor SU užívání zahraničních VŠ titulů nezakazují, naopak právo jejich užívání přiznávají dle platných norem ČR.

  2) Vzhledem k předchozí odpovědi je odpověď na tento dotaz bezpředmětná.

  3) Uvedení pracovníci splňují bez dalšího podmínky pro přímé uznání svého vzdělání.

  2016

  1. Předmět žádosti: Žadatel žádal informaci, jak jsou splněny a dodržovány počty vyhrazených parkovacích stáních na parkovacích plochách univerzity, a to zejména pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, držitele průkazu ZTP/P u budovy Olbrichova 625/25, Opava.

  Poskytnuté informace: Ve věci výše uvedené žádosti bylo uvedeno, že vyhrazené parkovací místo bylo řádně označeno.


  2. Předmět žádosti: Žadatel požádal o poskytnutí informace v souvislosti s využíváním služeb JUDr. Tomáše Hulvy, na základě které veřejné zakázky nebo kterého výběrového řízení využívá nebo využívala služeb tohoto advokáta. Dále pak jakou smlouvou nebo smlouvami bylo anebo je čerpání jeho právní moci podloženo (žádost o anonymizované kopie takové smlouvy nebo smluv).

  Poskytnuté informace: Univerzita jako povinný subjekt žadateli sdělila, že v současné době nejsou využívány žádné služby od JUDr. Tomáše Hulvy. V minulosti byly služby tohoto advokáta využívány na základě smlouvy o poradenské činnosti, jejímuž uzavření předcházelo poptávkové řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.

  2015

  1. Předmět žádosti: Žádost směřovala k poskytnutí informace, zda došlo ke zjištění, který konkrétní zaměstnanec odpovídá za pochybení při párování plateb a zadávání informace do systému, v důsledku čehož vznikla povinnost Slezské univerzitě v Opavě zaplatit povinnému na nákladech exekuce, a jaká opatření (kroky) směřující k takovému zjištění byla již učiněna.

  Poskytnuté informace: Žadateli byla poskytnuta informace, že postup pracovníků byl standardní. K pochybení došlo při provádění párování plateb a zadávání informace do systému, v důsledku čehož nebyla platba evidována a stav pohledávky aktualizován. Do systému má přístup více zaměstnanců, nelze spolehlivě zjistit, který konkrétní zaměstnanec za pochybení odpovídá. V případě zjištění, bude případ předán škodní komisi, která viníkovi uloží povinnost škodu uhradit.


  2. Předmět žádosti: Žadatel požádal o sdělení počtu zaměstnanců zaměstnaných na univerzitě na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr, a také počet externích spolupracovníků (zvlášť zaměstnaných na DPP a DPČ) k 1. lednu 2013, 1. lednu 2014 a 1. lednu 2015.

  Poskytnuté informace: Požadovaná informace byla žadateli plně poskytnuta (viz zde).


  3. Předmět žádosti: Žádost směřovala ke zjištění, kolik žádostí o informace univerzita obdržela v období mezi 1. 1. - 31. 12. 2013 a 1. 1. – 31. 12. 2014

  Poskytnuté informace: Informace byla žadateli poskytnuta v celém rozsahu. Za rok 2013 univerzita neobdržela žádnou žádost, za rok 2014 jednu žádost.

  2014

  1. Předmět žádosti: Žadatel požádal o poskytnutí informace v souvislosti s využíváním služeb JUDr. Tomáše Hulvy, na základě které veřejné zakázky nebo kterého výběrového řízení jsou využívány služby tohoto advokáta. Dále pak jakou smlouvou je čerpání jeho právní moci podloženo (žádost o anonymizovanou kopii smlouvy a poskytnutí kopie právní moci k zastupování Slezské univerzity v Opavě při všech právních úkonech).

  Poskytnuté informace: Ve věci výše uvedené žádosti bylo uvedeno, že Slezská univerzita v Opavě již nevyužívá služeb JUDr. Tomáše Hulvy