Studium bez bariér

Naším cílem je vytvořit rovné podmínky pro studium a zmenšit sociální bariéry v přístupu k vysokoškolskému vzdělání v akreditovaných studijních oborech Slezské univerzity studentům se speciálními potřebami.

Nabízíme možnost konzultovat a hledat řešení v případě zdravotních problémů a omezení komplikujících studium. Poskytneme informace o akreditovaných studijních oborech a o jejich přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením.

Poradenství a služby jsou určeny studentům:

 • s tělesným postižením,
 • se zrakovým postižením,
 • se sluchovým postižením,
 • s poruchami řeči,
 • s kombinovaným postižením,
 • se specifickými poruchami učení a chování,
 • s chronickým somatickým onemocněním,
 • v dlouhodobém nepříznivém zdravotním stavu
 • se sociálním a ekonomickým znevýhodněním.

V souladu s principy inkluzivního vzdělávání jsme tady proto, abychom zájemcům o studium se speciálními potřebami a již studujícím studentům se speciálními potřebami (dále jen SP), jež vyplývají z jejich zdravotního postižení, zajistili kvalitu a rovnost v přístupu k vysokoškolskému vzdělání.

Podpora uchazečů o studium se SP:

 • poskytování informací o možnostech studia na jednotlivých fakultách Slezské univerzity s důrazem na zohlednění speciálních potřeb uchazečů a potřeb trhu práce,
 • individuální konzultace zájemcům o studium na SU o proceduře přijímacího řízení se zohledněním spec. potřeb,
 • organizace informačních seminářů pro uchazeče,
 • na základě požadavku z elektronické přihlášky, ve které uchazeč požádá o zohlednění svých speciálních potřeb, individuální řešení přijímacího řízení.

Podpora studentů se SVP:

 • provoz center pro studenty se speciálními potřebami (kontakt zde),
 • dle potřeb a zájmů studentů zprostředkování tlumočnických služeb znakového jazyka,
 • dle potřeb a zájmů studentů zprostředkování asistenčních služeb,
 • dle potřeb a zájmů studentů zprostředkování služby individuální výuky,
 • pomoc při orientaci na webu SU,
 • zpřístupňování studijních materiálů v různých formátech pro překonání informačního deficitu studentům se smyslovým postižením a pro různé způsoby četby (v centru k dispozici SW s hlasovým výstupem a ZoomTextem, přenosná kamerová lupa, speciální klávesnice pro zrakové vady a pro potíže s jemnou motorikou, diktafony aj.),
 • kopírování dokumentů, tištění  na speciálních tiskárnách,
 • doplňování knihovního fondu SU o literaturu o osobách se zdravotním postižením,
 • obsluha speciální techniky pro smyslově postižené včetně zápůjční služby,
 • organizace kurzů znakového jazyka pro studenty SU (plánuje se),
 • organizace fyzioterapeutických seminářů pro studenty SU (plánuje se),
 • možnost využívat počítačovou techniku a studijní materiály centra ke studijním účelům
 • spolupráce s organizacemi pro zdravotně postižené.