Studium

Dne 1. září 2016 nabývá účinnosti zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách, zavádějící povinnost žadatele uhradit poplatek ve výši 3000 Kč.

a) Rozhoduje-li o žádosti veřejná vysoká škola, je poplatek vybírán veřejnou vysokou školou.

b) Rozhoduje-li o žádosti ministerstvo – MŠMT, MO či MV, je poplatek vybírán podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

V případě podání žádosti MŠMT, MO, MV, kdy toto ministerstvo bude o dané žádosti samo rozhodovat, obdrží žadatel výzvu k úhradě správního poplatku s podrobnostmi o způsobu a termínu úhrady. Pokud MŠMT (MO, MV) žádost postoupí k rozhodnutí věcně příslušné veřejné vysoké škole, bude poplatek vybrán až touto školou.

Na řízení zahájená před 1. zářím 2016 se zpoplatnění nevztahuje.

 

Údaje pro úhradu poplatku:

Účet ČSOB, č. 8010-0209702433/0300

Variabilní symbol 0975000916

Specifický symbol je rodné číslo uvedené bez lomítka. Cizinci, kteří nemají přiděleno rodné číslo, uvádějí číslo pasu.

Konstantní symbol 558

V případě platby ze zahraničí je nutno uvést kódy BIC a IBAN. Kód BIC je CEKOCZPP, IBAN je stanoven takto: CZ37 0300 0080 1002 0970 2433.