Studium

Sociální stipendia dle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách

Nárok na sociální stipendium (stipendium přiznané vysokou školou podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách v případě tíživé sociální situace studenta) se váže ke každému studiu studenta, které vyhovuje kritériím zákona o vysokých školách a Stipendijnímu řádu Slezské univerzity v Opavě, v platném znění.
Pro určité období se započte jen jedno studium, na kterém student splnil potřebná kritéria. A to na škole, kde byl zapsán do aktuálního studijního programu dříve. V případě shodnosti data zápisu se dále uvažuje nárok u studia s nižším číselným kódem studijního programu, příp. s nižším kódem vysoké školy/fakulty, delší standardní dobou studia. Nárok zaniká po dobu přerušení studia a při překročení standardní doby studia (předchozí neúspěšná studia se nezapočítávají).

Za správnost a úplnost údajů nutných pro bankovní spojení pro výplatu stipendia odpovídá student. Nebude-li platba provedena z důvodu nesprávných nebo neúplných údajů uvedených studentem, je student povinen nejpozději do patnácti dnů ode dne termínu výplaty uvést správné a úplné údaje nutné pro bankovní spojení, jinak mu stipendium nebude vyplaceno. Student je povinen neprodleně oznámit příslušnému studijnímu oddělení všechny skutečnosti, které mají vliv na přiznání a výplatu stipendia. Informace v systému STAG o provedení výplaty stipendií mohou být nepřesné - Pro kontrolu výplaty stipendia je rozhodující Váš bankovní výpis potvrzující příjem platby, nikoliv údaj v IS/STAG.

Metodický pokyn rektora pro podávání žádostí v akademickém roce 2017/2018

Formulář žádosti 2017/2018


Portál IS STAG

 

Všeobecné informace - pozor změna podle zákona č. 200/2017 Sb. !!

  • nárok se prokazuje písemným  potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku (účinnost výše uvedené novely je 1. října 2017) nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení platí po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtletí, za který byl příjem rodiny zjišťován - potvrzení za třetí čtvrtletí roku 2016 tedy platí do 30. 6. 2018, potvrzení za rok 2017 bude platit do 30. 6. 2019.
  • Stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce za každý celý kalendářní měsíc, po který jsou splněny podmínky pro přiznání; a to ve výši jedné čtvrtiny výše základní sazby minimální mzdy za měsíc (zaokrouhleno na celé desetikoruny nahoru). Např. výše minimální mzdy od 1. ledna 2017 činí 11.000,- Kč, sociální stipendium je tedy 2.750,- Kč.

Vláda schválila navýšení minimální mzdy od 1. ledna 2018 na 12.200,- Kč

  • Sociální stipendium se vyplácí ve dvou termínech - za období září až prosinec a leden až červen.

 

V případě, že máte nějaké další dotazy, obraťte se na příslušné studijní oddělení, můžete rovněž kontaktovat oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu: Ing. Hana Šimečková