Studium

Stipendia

Stipendia přiznává příslušný rozhodovací orgán (děkan/rektor) v souladu s pravidly stanovenými ve Stipendijním řádu Slezské univerzity v Opavě .

Jednotný postup použití prostředků Stipendijního fondu univerzity na stipendia dále vymezuje příslušný Pokyn rektora, podkladem pro přiznání mimořádného stipendia může být stipendijní program rektora, děkana nebo ředitele, studenti mohou žádat formou stipendijního projektu.

Rozhodnutí o přiznání stipendia se doručuje v souladu s čl. 25 Statutu univerzity.

Stipendia se vyplácejí zpravidla  bezhotovostně na bankovní účet studenta uvedený ve studijním informačním systému - po nabytí právní moci rozhodnutí.

Za správnost a úplnost údajů nutných pro bankovní spojení odpovídá student. Nebude-li platba provedena z důvodu nesprávných nebo neúplných údajů uvedených studentem, je student povinen nejpozději do patnácti dnů ode dne termínu výplaty uvést správné a úplné údaje nutné pro bankovní spojení; jinak mu stipendium nebude vyplaceno.

Ubytovací stipendium přiznané zahraničním studentům je možné vyplácet též v hotovosti pokladnou univerzity nebo její součásti. Nebude-li stipendium vyplaceno v souladu s čl. 11 odst. 5 nejpozději jeden týden před odjezdem z důvodů překážek na straně studenta, je student povinen nejpozději do data odjezdu doplnit ve studijním informačním systému údaje k bankovnímu spojení pro bezhotovostní platbu na účet banky se sídlem v České republice, na který má být stipendium poukázáno, jinak mu stipendium nebude vyplaceno.

Kontakty:

Ing. Hana Šimečková (rektorátní oddělení pro studijní a sociální záležitosti)

Ing. Jana Šindlerová (Matematický ústav v Opavě)

Kateřina Policarová (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě)

Bc. Ingrid Jurčíková (Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné)

Bc. Klára Kostřibová (Fakulta veřejných politik v Opavě)